Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

T e D n i (K) Občine Kamnik – 24.11.2014

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 2: vodovod DN 200

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d. d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 200 na Kovinarski ulici. Dela na vodovodu so končana. Potrebna je priprava za asfalt in asfaltiranje.

Promet bo zaradi del moten. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od železnice do vrha Tunjiške ceste

Po končanem asfaltiranju glavne ceste je v preteklem tednu izvajalec (Gorenjska gradbena družba d. d.) izvedel asfaltiranje pločnika, in sicer od železnice do vrha Tunjiške ceste.

Prav tako je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) v preteklem tednu zaključil z izdelavo bankin od železnice do vrha klanca.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Z deli je nadaljevala ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Od vrha Tunjiške ceste se proti »Kurji dolini« pripravlja podlaga za asfaltiranje. Hkrati se izvaja:

  • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk;
  • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov;
  • izgradnja robnikov pločnika in
  • v spodnjem delu nadaljevanje zacevitve jarka z betonskimi cevmi DN 100.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika in OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občane in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7.00 in 13.00 uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d.d. začela s pripravo podlage za asfaltiranje od mostu navzgor proti naselju Bistričica.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d.d. začela z izgradnjo tlačnega voda DN 180 od predvidenega črpališča Č2 do »Encijana«.

Zgornje Stranje

Izvajalec je nadaljeval z deli na kanalu G4, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 39-46. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Izvajalec je saniral vodovod v Zgornjih Stranjah na kanalu G9.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G13.

Gre za 4. fazo, kjer je za čas gradnje med 7. in 17. uro organizirano parkirišče. Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Izvajalec SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljuje z deli v skladu s terminskim planom.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Upravičenci za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik so v preteklem tednu množično podpisovali pogodbe o sofinanciranju naložb v kmetijstvu ter zahtevke za nakazilo sredstev. Sredstva bodo upravičencem nakazana do konca decembra 2014.

Usklajen in pripravljen je bil tudi predlog proračuna občine Kamnik za leti 2015 in 2016 v prvi obravnavi, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik predvidoma obravnaval na decembrski seji.

V preteklem tednu so bile izplačane subvencije tistim upravičencem, ki so se prijavili na javne razpise za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine, za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2014 ter so v celoti izpolnili pogodbene obveznosti. 

S spremembami Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/10 in 111/13) so bile sprejete spremembe, ki s 1. 1. 2015 za posredne in neposredne proračunske uporabnike ter pravne in fizične osebe, ki poslujejo z njimi, prinašajo poslovanje izključno preko elektronskih računov (e-račun). V praksi to pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe, ki proračunskim uporabnikom (občinam, krajevnim skupnostim, ministrstvom, …) za dobavljeno blago, izvedene storitve ali gradnje od 1. 1. 2015 posredovati svoje račune ne več v fizični obliki, ampak v elektronski, kot e-račune. Le-ti bodo morali biti podpisani z elektronskim podpisom in izdani v obliki e-Sloga, ki je enotna standardizirana oblika e-računa. Pravne in fizične osebe bodo lahko pošiljale svoje e-račune proračunskim uporabnikom, bodisi:

  • preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov (pri svoji banki preverite ali to storitev nudi);
  • preko ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov;
  • preko spletnega portala UJP e-račun, ki je namenjen izdajateljem, ki preko svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov (omogočeno bo izdajanje do 5 računov na mesec).

Več informacij o e-računih je na voljo na spletni strani: http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=355.

Občina Kamnik je že vključena v seznam izdajateljev in prejemnikov e-računov, kar pomeni, da že lahko prejema e-račune. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela pri Podružnični šoli Mekinje, kjer se ureja večnamenska ploščad, tečejo v skladu s pogodbenimi roki.

Pripravili smo obrazložitve proračunskih postavk za leti 2015 in 2016, ki jih bo občinski svet obravnaval na decembrski seji.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije se je obrnilo na vodstva vseh javnih pravnih oseb, ki delujejo na področju kulture s prošnjo, da jih seznanijo s stanjem pri pripravi oziroma sprejemanju strateških načrtov. Zaprošeni so bili tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica/soustanoviteljice so občine, pretežni javni financer pa država, kot tudi tiste, kjer so občine hkrati pretežni javni financer. V skladu z 28. členom prehodnih in končnih določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo morajo javni zavodi (Matična knjižnica Kamnik in Medobčinski muzej Kamnik) sprejeti strateški načrt najkasneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona, to je do sredine januarja meseca prihodnje leto. K strateškemu načrtu je potrebno pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja/soustanovitelja in tudi pretežnega financerja javnega zavoda, kadar ta ni ustanovitelj. Soglasje k strateškemu načrtu pa daje svet javnega zavoda. Oba javna zavoda v občini Kamnik, Matična knjižnica Kamnik in Medobčinski muzej Kamnik, sta posredovala Strateške načrte v pregled s prošnjo po predhodnem mnenju ustanovitelja oziroma soustanovitelja.  Odlok o ustanovitvi obeh javnih zavodov določa »skupni organ županov«, ki ga sestavljajo občine ustanoviteljice in soustanoviteljice. Izvedli so se vsi postopki »skupnega organa županov« občin ustanoviteljice in soustanoviteljic ter podali pozitivno mnenje k posredovanim strateškim načrtom obeh javnih zavodov na področju kulture, to je Matični knjižnici Kamnik in Medobčinskemu muzeju Kamnik. Ministrstvo za kulturo v skladu s 55. členom Zakona o knjižničarstvu in 103. členom Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo neposredno poziva splošne knjižnice k predložitvi predlogov za sofinanciranje nakupa knjižničnega  gradiva v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna v letu 2015. Predmet neposrednega poziva države je nakup knjižničnega gradiva, ki mora v skladu z javnim interesom na področju kulture omogočiti, da bodo splošne knjižnice z optimalno ponudbo gradiva, informacij in storitev: uresničevale kulturne, izobraževalne, informacijske, raziskovalne in socialne potrebe okolja, spodbujale, razvijale in širile informacijsko opismenjevanje, podpirale vseživljenjsko učenje, omogočale izgradnjo urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije in izvajale dejavnosti, ki prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture ter dejavnosti za neformalno in formalno izobraževanje, informiranost, osebni ter osebnostni razvoj prebivalcev. Iz omenjenih razlogov smo kot ustanovitelj in financer Matične knjižnice Kamnik prejeli v podpis s strani Ministrstva za kulturo RS »izjavo občine o zagotovljenih sredstvih za nakup gradiva«. Občina Kamnik vsako leto v proračunu zagotavlja sredstva za nakup knjižničnega gradiva, v letu 2014 je to znašalo 75.000 evrov, in tako je tudi v predlogu proračuna Občine Kamnik za leto 2015.

V četrtek, 20. novembra 2014, so splošne knjižnice praznovale »DAN KNJIŽNIC«. Letošnji je bil posvečen praznovanju sodelovanja in partnerstva med knjižnicami in lokalnimi skupnostmi. Plod takšnega sodelovanja je portal »dobreknjige.si«, ki je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljajo vse slovenske splošne knjižnice, med njimi tudi Matična knjižnica Kamnik.

Medobčinski muzej Kamnik je v sklopu svojega programa pripravil nadaljevanje razstave »Kam so šle vse fabrike?«, ki jo je v torek, 18. novembra 2014, odprl župan Marjan Šarec. Razstava Medobčinskega muzeja Kamnik predstavlja zgodbe sedmih najpomembnejših tovarn: Titana, Svilanita, Kika, Ete, Svita, Utoka in Stola, ki imajo svoje korenine na koncu devetnajstega ali na začetku dvajsetega stoletja, vse pa so nastale predvsem na pobudo podjetnih posameznikov. S svojo zagnanostjo so skozi leta uspešno razvijali izdelke, ki jih še dandanes uporabljamo. Prav tako je Medobčinski  muzej Kamnik letošnji prejemnik spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra za upravljanje in delovanje »spominske sobe Rudolfa Maistra in ureditvijo stalne razstave z naslovom Rudolf Maister – domoljub, general, kulturnik in bibliofil«.

Vodstvo Osnovne šole Marije Vere je Občino konec preteklega tedna obvestilo, da je s 17. 11. 2014 otroško igrišče pri šoli ponovno odprto. V obvestilu so navedli, da so bila nujna popravila igral zaključena s 14. 11. 2014. Zaradi slabega vremena sicer ni bila opravljena zaščita lesenih del igral, kar bo šola nadoknadila do zime, če bo vreme naklonjeno, ali spomladi. Poleg tega je ostalo še nekaj vzdrževalnih del, ki pa jih bo, po oceni šole, mogoče opraviti tudi medtem, ko bo igrišče odprto. Na otroškem igrišču bo objavljen in velja hišni red. V času pouka bo igrišče odklepal in pregledoval hišnik šole, predstavnik Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik pa bo zvečer zaklepal igrišče in ga odklepal ter zaklepal ob koncu tedna ter med šolskimi počitnicami. Za nadzor nad igriščem bo enkrat dnevno poskrbel tudi vzdrževalec Krajevne skupnosti Duplica.

Na Osnovni šoli Marije Vere že več let aktivno skrbijo za zbirko naravoslovnih pripomočkov z namenom popularizacije naravoslovja. Skrb za vzdrževanje in delo s temi pripomočki sodita pod okrilje evropskega projekta Pollen, ki se od leta 2010 dalje nadaljuje v projektu Fibonacci. Občina Kamnik finančno podpira sodelovanje v projektu od leta 2008, ko so bila zagotovljena sredstva za nakup zbirk s pripomočki za eksperimentalno delo. Pogoj za sodelovanje v projektu je izvedba vsaj ene teme na leto z učenci v razredu. V lanskem šolskem letu je zbirka služila izvedbam naravoslovnega in tehniškega dne za poskuse z vodo, na temo gibanja, svetlobe, elektrike in gostote. Zbirko hrani in s finančno podporo Občine Kamnik vzdržuje omenjena šola, izposojajo pa si jo tudi druge šole in gimnazija v občini, celo izven nje (v lanskem šolskem letu npr. Osnovna šola Trzin).

Dne 20. 11. 2014  je bil v enoti Kamenček Vrtca Antona Medveda Kamnik sestanek v zvezi s sanacijo puščanja vode, na katerem sta poleg predstavnikov vrtca in Občine ter nadzora sodelovala tudi predstavnik Jelovice in predstavnik podjetja Veppo, ki je pred časom opravilo dva tlačna preizkusa. Le-ta sta namreč pokazala padec tlaka na manometrih. Sprejet je bil sklep, da izvajalec strojnih instalacij izvede odpiranje tlaka na izbranih mestih. Datum začetka odpiranja tlaka je 27. 11. 2014, po koncu pedagoškega procesa v vrtcu. Tekom zadnjega konca tedna v novembru je tako predvideno ugotavljanje mesta puščanja, ob koncu koledarskega leta (19.12. – 31.12.), ko bodo otroci preseljeni v druge enote, pa naj bi bila dokončana vsa sanacijska dela, povezana s puščanjem vode, sanacija talnih oblog in sanacija suho-montažnih površin.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo imeli več sestankov, med drugim tudi z izdelovalcem Občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje in B24 Spodnji Stol. Namen sestanka je bil, pregled dosedanjih aktivnosti, nabor aktivnosti za nadaljevanje postopka in določitev terminskega plana.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Ponovno opozarjamo, da morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur.l. RS, št. 100/11, 99/12). To so podatki Geodetske uprave RS (Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster), podatki Zemljiške knjige, podatki Centralnega registra prebivalcev (podatek o stalnem ali začasnem prebivališču) in Poslovni register (podatki o poslovnih subjektih). Ob pripravi podatkov za odmero nadomestila v tekočem letu se prevzame podatke na določeni presečni datum. V vmesnem času lahko pride do spremembe določenih podatkov (sprememba podatkov po prevzemu zadnjega stanja podatkov, sprememba zaradi do presečnega datuma še neizvedenih sprememb, ipd.). Za samo odmero je dovolj, da lastnik spremeni podatek v uradnih evidencah, kar je tudi njegova obveza, Občina pa nato sama prevzame te podatke, če je lastnik hkrati tudi zavezanec za odmero nadomestila. V primeru, če pride do spremembe uporabnika (kadar uporabnik ni hkrati tudi lastnik objekta), potem tega Občina ne more neposredno z gotovostjo ugotoviti iz uradnih evidenc. V takem primeru mora lastnik ali uporabnik sam sporočiti nove podatke. Kot že zgoraj navedeno pa lahko pride do razlik, če podatki ob prevzemu podatkov za pripravo odmere za tekoče leto še niso bili vpisani. V takem primeru imajo zavezanci možnost v roku 15 dni po prejemu odločbe vložiti pritožbo na odločbo in se ugotovljeno stanje popravi.

Vir: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve