Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu?

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu?

T e D n i (K) Občine –20.10.2014

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik – vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 v Volčjem Potoku. Izvajalec je pripravljal podlago za asfaltiranje od doma KS Volčji Potok do trgovine Arboretum. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Kamnik – Košiše (od železnice do vrha klanca)

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi ter montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešetk in montažo novih, na ustrezno višino. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Izvajajo se dela na opornem zidu. Betoniranje opornega zidu je zaključeno, trenutno se izvaja drenaža za opornim zidom. V spodnjem delu doline se izvaja zacevitev jarka, ki je deloma že zacevljen z betonskimi cevmi DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G14, ki poteka do objektov Bistričica 31 do 32. Izvedeno je približno 36 odstotkov celotne trase (158 metrov trase). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom, in sicer od predvidenega črpališča Č2 v smeri proti Kregarjevim ter na stranskem kanalu G11-1 v Zagorici nad Kamnikom, ki poteka do objektov Zagorica nad Kamnikom 12 a do 12 g. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na obeh kanalih in začetek priprave podlage za asfaltiranje na že končanih kanalih v naselju Zagorica nad Kamnikom.

Zgornje Stranje

Izvajalec je nadaljeval z deli na kanalu G8, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 36 do 38 in Zgornje Stranje 46 do 47. Izvedeno je približno 50 odstotkov celotne trase (126 metrov trase). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je končal z deli na kanalu G13-1 zato je nadaljeval z deli na kanalu G13, ki poteka mimo objektov Županje Njive 24 in 25. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala s pripravljalnimi deli in pripravo projektne dokumentacije na nadgradnjo CČN Domžale – Kamnik.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Višje sodišče v Ljubljani je dne 24. 9. 2014 izdalo sodbo, s katero je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, s katero je sodišče odločilo, da se je Vesna Ručman, s.p., dolžna v roku 30 dni od pravnomočnosti te sodbe izseliti iz poslovnega objekta Stari grad v Kamniku s pripadajočim zemljiščem, ki ga tvori parc.št. 1160/2 k.o. Kamnik ter ga njenih osebnih stvari in oseb prostega izročiti Občini Kamnik v posest.

Ker je sodba prvostopenjskega sodišča pravnomočna z dnem, ko jo potrdi višje sodišče, je navedena odločitev že pravnomočna, izvršljiva pa bo po preteku 30- dnevnega roka od dne 24. 9. 2014.

Vesna Ručman s.p. do današnjega dne Občini še ni izročila poslovnega objekta nazaj v posest. Če tega ne bo storila do postavljenega roka, bo Občina Kamnik predlagala izvršitev sodbe preko sodišča. Po prevzemu objekta nazaj v posest bo Občina le-tega vzpostavila v stanje, da bo možna njegova čimprejšnja oddaja v najem. Najemnika bomo iskali z javnim zbiranjem ponudb.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu je bil opravljen prevzem gozdnih cest v državnih gozdovih v občini Kamnik, ki jih je letošnji izvajalec Gozd d.d. uredil v skladu s programom vzdrževanja za leto 2014. Ureditev in prevzem gozdnih cest v zasebnih gozdovih na območju Kamniške Bistrice ter Tuhinjske doline pa bo opravljen predvidoma do konca meseca oktobra.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014.

S strani Ministrstva za finance je bil posredovan Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015. V proračunskem priročniku za leto 2015 ni novosti glede sestave proračuna. To pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Ob pripravi občinskih proračunov je potrebno upoštevati obstoječo javnofinančno situacijo. Za konsolidacijo javnih financ v prihodnjih letih je nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja, kot je bila v preteklosti. Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih financ javnega financiranja, zato se je potrebno pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance, in jih načrtovati restriktivno. Določbe zakona o javnih financah tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu, skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto, tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V letu 2014 občine tako lahko pripravijo proračuna za leti 2015 in 2016. Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov je pripravljen za leto 2015, občine pa lahko na podlagi tega priročnika pripravijo tudi proračun za leto 2016. Povprečnina za leto 2015, ki je v višini 525 evrov določena v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015, bo še predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin, zato bodo občine dobile izračun zneska primerne porabe naknadno oziroma po končanih pogajanjih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zavod za zaposlovanje v četrtek, 23. oktobra 2014, na vseh svojih lokacijah organizira Dan odprtih vrat. Na ta dan med 9. in 14. uro Urada za delo Domžale (Ljubljanska 80, Domžale) in Kamnik (Kajuhova pot 11, Kamnik) pripravljata pestro dogajanje, kjer bodo obiskovalci dobili številne aktualne informacije, sodelovali pa bodo lahko tudi na njihovih delavnicah, ki jih pripravljajo za to priložnost. Na Dnevu odprtih vrat bodo obiskovalci lahko izvedeli, kdo so delavci Urada za delo Domžale in Kamnik, kaj delajo in kako delajo z njihovimi strankami, katere storitve in informacije lahko ponudijo strankam, partnerjem in širši javnosti ter še mnogo drugega. Na dnevu odprtih vrat se bo pridružilo tudi nekaj njihovih lokalnih partnerjev – delodajalcev, ki bodo predstavili svojo dejavnost, delovna mesta, možnosti zaposlovanja in izvedli hitre dogovore z zainteresiranimi kandidati. Vabljeni tudi na posebej za ta dan pripravljene delavnice, kjer boste imeli priložnost izvedeti, kako pomembni so dobri zaposlitveni cilji na poti do zaposlitve ali pa kje se tudi lahko skriva dragulj za vašo uspešnost. Na dogodek vabljeni iskalci zaposlitve, zaposleni, šolajoča mladina, podjetniki, obrtniki, predstavniki institucij v lokalnem okolju, predstavniki občin in drugi okoliški prebivalci.

V večstanovanjski stavbi na stadionu Prijateljstva v Mekinjah so bile zamenjane stare inštalacije in tudi kotel (do sedaj kurilno olje), tako da se sedaj celotna stavba ogreva na plin.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je skupaj s programom SVIT (študenti medicine) v četrtek, 16. 10. 2014, v Domu kulture v Kamniku ter v popoldanskem času na Glavnem trgu predstavil program SVIT oziroma program o presejalnem in zgodnjem odkrivanju  predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. V kamniški občini je odzivnost na presejalni program SVIT zelo dobra, pravzaprav nad slovenskim povprečjem. Kljub temu pa še vedno ostaja kar precejšnje število ljudi, ki jih to ne zanima ali si ne želijo izvedeti, kakšno je njihovo zdravstveno stanje. Dogodka se je udeležilo veliko število predšolskih in šolskih otrok, ki so se lahko sprehodili skozi model napihljivega debelega črevesa in si ogledali spremembe v črevesju ter izvedeli veliko novih stvari o zdravi prehrani.

V ponedeljek, 13. 10. 2014, je pričel veljati pravilnik, ki prvič doslej, invalidom daje pravico do brezplačnih ali pa skoraj brezplačnih tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Gre za zelo pomembno novost in veliko pridobitev za invalide. Na ta način jim bo olajšan, marsikomu pa šele prvič, omogočen dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo tehnične pripomočke in prilagoditev vozila financiralo v višini 85 odstotkov. Socialno ogroženim (prejemniki denarne socialne pomoči) in tistim s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu pa bo ministrstvo pripomočke in prilagoditve financiralo v celoti. Posameznik bo lahko pripomoček ali prilagoditev avtomobila kupil oziroma naročil pri kateremkoli dobavitelju v Sloveniji. Uveljavljal oziroma pridobil bo lahko več pripomočkov, ne le enega. Oseba, ki potrebuje tehnični pripomoček, bo vso potrebno dokumentacijo pridobila na upravni enoti in tam tudi vložila vlogo. Upravna enota bo na podlagi vloge izdala odločbo in vrednotnico. Vrednotnico bo oseba predložila kateremukoli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Sloveniji in bo veljala kot »plačilno sredstvo«, saj bo ministrstvo, do višine navedene na vrednotnici, sofinanciralo (plačalo) pripomoček.

V sredo, 15. oktobra 2014, je Medobčinski muzej Kamnik v Rojstni hiši Rudolfa Maistra Kamnik pripravil 6. literarno-glasbeni Maistrov večer z naslovom »Maister in Kamniški pesniki: Maister, Medved, Balantič«. V Kamniku, ki je v drugi polovici 19. stoletja s svojo znamenito Narodno čitalnico leta 1868 veljal za eno trdnejših slovenskih mest na Kranjskem, je ustvarjalo kar nekaj pomembnih mož in žena. Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so se pod vodstvom svojih profesoric Kristine Jamšek in Mojce Krevs tokrat ozrli po tistih sledeh, ki so nam jih v verzih zapustili trije kamniški pesniki: v strumnem ritmu Maistru, težko obloženem Medvedu in strastno ognjenem Balantiču. Za sklep večera so izzvenele še priredbe slovenskih ljudskih v izvedbi profesorja Janeza Majcenoviča, ob spremljavi citer profesorja Tomaža Plahutnika.

V sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in zasebniki se je v Galeriji Miha Maleš, ki jo vodi Medobčinski muzej Kamnik, odprla razstava kamniškega slikarja Poldeta Miheliča, z naslovom »V iskanju pozabljenih trenutkov«. Razstava bo na ogled v Galeriji Miha Maleš do maja 2015. Prav tako Medobčinski muzej Kamnik pripravlja leto umetnostnozgodovinskih predavanj v Galeriji Miha Maleš, ki bodo potekala vsak drugi četrtek, med 10. in 11.30 uro, v drugem nadstropju galerije.

Oddelek za urejanje prostora

Prejšnji teden smo pisali, da smo v dolini Kamniške Bistrice postavili dodatne turistične usmerjevalne table, ki dopolnjujejo obstoječe označevanje znamenitosti in krožne poti za obiskovalce. Na žalost moramo sporočiti, da je ena izmed tabel že poškodovana. Opažamo, da so table poškodovane vedno na istih lokacijah, primer table, ki označuje pot skozi Brsnike, od prejšnjega tedna pa tudi tabla, ki označuje pot proti Rokovnjaškim jamam. Ker gre za namerno poškodovanje tuje lastnine, smo kaznivo dejanje že prijavili policiji. Skupaj s Turističnim društvom Kamniška Bistrica bomo pogosteje preverjali stanje na terenu, vse občanke in občane, ki bi kakršnokoli namerno uničevanje tabel opazili, pa prosimo, da nam to sporočijo.

(Vir: Občina Kamnik)

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve