Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik – vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 v vasi Volčji Potok vključno z izgradnjo priklopa na obstoječi vodovod DN 100 pri domu KS Volčji Potok. S tem je izvajalec zaključil polaganje vodovoda na odseku 3 – vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza), ki znaša skupaj 3.215 metrov. Trasa odseka 3 se začne pri krožišču trgovskega središča Qlandija in gre nato po Radomeljski cesti do glavne ceste Kamnik – Volčji Potok, po kateri poteka do trgovine Arboretum, kjer zavije proti Upravi Arboretuma Volčji Potok in naprej po cesti do doma KS, kjer se priključi na obstoječi vodovod. V tem tednu je predvidena priprava podlage za asfaltiranje ter dokončanje vodovodnih hišnih priključkov v vasi Volčji Potok.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Kamnik – Košiše (od železnice do vrha klanca)

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi in montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešet  ter montažo novih na ustrezno višino. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Izvajalec trenutno polaga tlačni kanal PEHD – DN 180. Sočasno se izvajajo dela na opornem zidu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu TM1-tlačni in nadaljevanje del na opornem zidu.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Zagorica nad Kamnikom

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom in sicer od predvidenega črpališča Č2 v smeri proti Kregarjevim terna stranskim kanalu G11-1 v Zagorici nad Kamnikom, ki poteka do objektov Zagorica nad Kamnikom 12a do 12g. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na obeh kanalih.

Zgornje Stranje

Izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G9-1, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 25 do 28, in kanalu G9-2, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 29 in 29a. V tem tednu je predvideno dokončanje del na kanalu G9-2 in G9-3.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G52. Kanal poteka do objektov Županje Njive 4b do 4d. V preteklem tednu je izvajalec končal s polaganjem kanalizacije. Celotna dolžina kanala znaša 92,5 metrov. Potrebna je še priprava za asfaltiranje in izvedba asfaltiranja.

Prav tako je izvajalec v preteklem tednu nadaljeval z deli na kanalu G13-1 (Županje Njive) – 1. faza. Izvedeno je približno 49 odstotkov celotne trase (170 metrov trase). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

Na projektu »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju« se zaključujejo dela na odseku od kapelice do križišča s cesto proti Gradišču, dokončuje se NN priključek za črpališče. V prihodnjih dneh izvajalci začnejo z rekonstrukcijo odseka od pokopališča do kapelice. Dela potekajo v skladu s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena do konca oktobra 2014.

Sanacija poškodb na lokalni cesti Golice – Zg. Tuhinj

Komunalno podjetje Kamnik zaključuje dela na projektu »Sanacija poškodb na LC Golice – Zgornji Tuhinj«, in sicer na odcepu od stanovanjske hiše Golice številka 16 do stanovanjske hiše Golice številka 16 a. Sanirana je vertikalna površina opornega zidu, odsek ceste je na novo asfaltiran, v prihodnjih dneh sledi še montaža nove varnostne ograje.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bilo z organizatorji volilnih kampanj pred včerajšnjimi lokalnimi volitvami sklenjenih večje število pogodb o najemu javnih površin v mestnem jedru Kamnika (Glavni trg, Trg talcev in pločniki v mestnem jedru), zlasti za postavitev predvolilnih stojnic oziroma informacijskih točk ter za prirejanje predvolilnih zabavno-glasbenih prireditev, ostalih dogodkov, namenjenih predstavitvi oziroma promociji kandidatov za župana, člane občinskega sveta, člane svetov krajevnih skupnosti ter njihovemu druženju z občani. Prav tako je bilo v zadnjih dneh v promocijske namene izdanih večje število dovoljenj za plakatiranje in postavitev predvolilnih reklamnih objektov v mestnem jedru in na drugih izpostavljenih mestih (zlasti ob občinskih cestah, v neposredni bližini nakupovalnih centrov ter na drugih lokacijah z večjim pretokom ljudi).

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer se je povečalo tudi število neporavnanih obveznosti iz najemnih (zakupnih) razmerij ter obveznosti iz drugih razmerij (turistična taksa, taksa za oglaševanje in podobno). Vse najemnike občinskih javnih površin, zakupnike občinskih vrtičkov, najemnike občinskih stanovanj in poslovnih prostorov in druge stranke z neporavnanimi obveznostmi do Občine zato obveščamo, da bomo v primeru, da svojih obveznosti niti po prejetem opominu ne bodo pravočasno poravnali, izplačilo le-teh, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, dosegli v postopku izvršbe. Dolžnike zato pozivamo, da svoje obveznosti čim prej poravnajo. Za morebitne informacije o obsegu neporavnanih obveznosti, načinu njihovega poplačila in za vsa vprašanja v zvezi s postopkom izvršbe smo vam na voljo na telefonski številki: 01/831-82-47 (Katja Kunstelj).

Oddelek za družbene dejavnosti

Uredili smo grobišče Šmartno – Steblevska gmajna, kjer so Nemci leta 1944 ustrelili 18 partizanov.

Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli, je na aktivu ravnateljev predstavila možnost usposabljanja mentorjev za skupine mladih prostovoljcev po osnovnih šolah:  »Prostovoljno delo ni le pomoč sočloveku, saj se mladi na prijeten način družijo z vrstniki in starejšimi, pridobivajo nove izkušnje, kompetence, krepijo samopodobo, se učijo sodelovati v skupini in organizirati neko delo in ga po zaključku tudi oceniti. Izobraževalni program sodi v družboslovno humanistično področje, je pa izrazito usmerjen v  praktično pridobivanje znanj. V letne delovne načrte šol naj bi bil umeščen v ustvarjalno področje vzgoje, kjer spoznavamo strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Mentorja skupine želimo naučiti, da bo mladim znal predstaviti prostovoljstvo kot osnovo za kvalitetno socialno življenje posameznika in visok socialni kapital družbe, v kateri živimo. Mladim bo znal omogočiti pridobivanje izkušenj in veščin, ki jih potrebuje prostovoljec za samostojno delovanje oziroma delovanje v skupini. Prav tako bodo podane osnove življenjskega cikla skupine in parametri, po katerih je delo neke skupine zelo uspešno. Mlade, v drugi oziroma v tretji triadi osnovne šole, bodo mentorji znali povabiti v skupino. Mentorji jih bodo znali usposobiti za prostovoljno delo, omogočili varen prostor za osebni razvoj, kulturno komunikacijo, čustveno odprtost in pozitivno samopodobo ter ozaveščeni altruizem. Mladi se bodo lahko povezali v socializacijske, sodelovalne in podporne mreže, razvijali bodo kvalitetne odnose za medsebojno pomoč

Končana je sanacija ostrešja na Krajevnem uradu Motnik.

Izvajalec je pričel s sanacijo ostrešja tudi na stavbi, kjer ima svoje prostore Kulturno društvo Tuhinj.

V zadnjem tednu meseca septembra so se skladno z gradbeno pogodbo in aneksom k le-tej zaključila gradbeno-obrtniška dela na lokaciji Glasbene šole Kamnik – požarne stopnice.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik je v soboto, 27. septembra, realizirala (Med)območno pregledno srečanje – izbirno predstavitev »Pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Gorenjske«.  Na prireditvi z naslovom »Kadar pojemo, igramo, hram odprtih vrat imamo…«, ki se je odvijala v KD Šmartno v Tuhinju, so sodelovali Godci iz KUD Bled, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Godec Jože Jagodic, KD Dediščina/DU Kamnik, Ljudske pevke KUD Domžale, Pevci ljudskih pesmi, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Ljudske pevske »Predice«, KD Dediščina/DU Kamnik in Ljudski pevci iz Domžal, KD J. Cerar/DU Domžale. Strokovna spremljevalka, ocenjevalka in selektorica je bila mag. Simona Moličnik.

Društvo Kamniških mažoretk Veronika deluje že skoraj 20 let in so sestavni del celotnega kulturnega programa občine Kamnik. Društvo se je v zadnjem letu bistveno povečalo z vpisom novih članic, kar za njih predstavlja dodaten prostorski problem, saj jim prostori v Domu kulture Kamnik za delovanje vseh selekcij ne zadostujejo. Pri iskanju reševanja prostorske problematike sta Občina Kamnik in Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, v sodelovanju z Društvom Kamniških mažoretk Veronika, poiskali rešitev, ki bo za nadaljevanje njihovega kvalitetnega dela izrednega pomena.

Z Zasebnem vrtcu Zarja so pripravili ponudbo dodatnih dejavnosti za predšolske otroke in obveščajo, da je na voljo še nekaj prostih mest.

 

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., iz Domžal. Tema sestanka je bila usklajevanje prejetih mnenj nosilcev urejanja prostora. Kljub številnim urgencam župana Marjan Šarca in Oddelka za urejanje prostora do danes še vedno nismo prejeli dveh mnenj Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije za okolje, katero mnenje čakamo že več kot šest mesecev.

Dela na pešpoti ob Kamniški Bistrici se nadaljujejo.

V preteklem tednu smo imeli sestanek z odborniki v Kulturnem domu Šmarca na temo komasacije Drnovo. Komasacijsko območje Drnovo zajema poleg zemljišč v občini Kamnik še zemljišča v občini Komenda in Mengeš. Namen sestanka je bil predstavitev dosedanjih aktivnosti in potrditev strokovne podlage predvidenih poti v povezavi s predvideno smerjo oranja ter potrditev nabora aktivnosti za nadaljevanje postopka.

Vir: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve