Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem delu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem delu počeli na Občini Kamnik

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 2: vodovod DN 200

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d. d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 200 na Kovinarski ulici. Predvidena dolžina trase znaša 145 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d. d.) zaključil z izdelavo bankin po končanem asfaltiranju na odseku od doma KS Volčji Potok do trgovine Arboretum. S tem je zaključil z odsekom 3 vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza), ki znaša skupaj 3.215 metrov. Trasa odseka 3 se začne pri krožišču  Qlandija in gre nato po Radomeljski cesti do glavne ceste Kamnik – Volčji Potok, po kateri poteka do trgovine Arboretum, kjer nato zavije proti Upravi Arboretum in naprej po cesti do doma KS, kjer se priključi na obstoječi vodovod.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od železnice do vrha Tunjiške ceste

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d. d.) končal s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage je obsegala zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi ter montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešetk ter montažo novih na ustrezno višino.

V četrtek, 13. 11. 2014, je izvajalec (Gorenjska gradbena družba d. d.) pričel z asfaltiranjem od vrha Tunjiške ceste do železnice. Prva dva dni je izvajalec polagal nosilno plast asfalta, v soboto in nedeljo pa obrabno plast.

V tem tednu je predvidena vzpostavitev v prvotno stanje (bankine, čiščenje jaškov, terena) in asfaltiranje pločnika od železnice do vrha Tunjiške ceste.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Dela na opornem zidu so končana. Prav tako je na spodnjem delu doline končana zacevitev jarka do Č2, ki je bil deloma že zacevljen z betonskimi cevmi DN 100. Potrebno je zgraditi še jaške za odvodnjavanje površinske vode. Končana je izdelava drenaže DN 150 na vrhu klanca. Tlačni vod (TM-tlačni) od črpališča Č2 do vrha klanca je položen.

Trenutno se izvajajo dela:

 • na stranskem kanalu (TM1-1), ki poteka do objektov za opornem zidu,
 • izgradnja vodovoda DN 150 od vrha klanca navzdol proti Tunjicam,
 • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in rešetk od vrha klanca navzdol proti Tunjicam,
 • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika in OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi v sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. izvedla asfaltiranje odseka med mostovoma v Bistričici. Izvedena je bila nosilna plast asfalta. Prav tako je izvajalec na kanalu G14, ki poteka do objektov Bistričica 31 do 32, izvedel nosilno plast asfalta. V tem tednu je predvidena priprava podlage za asfaltiranje od mostu navzgor proti naselju Bistričica.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. izvedla asfaltiranje od »Encijana« v vasi Zagorica nad Kamnikom. Izvedena je bila nosilna plast asfalta, ki je bil položen tudi na že končanih stranskih kanalih v Zagorici nad Kamnikom (cesta proti Humarju).

Izvajalec je nadaljeval z deli na kanalizaciji, na kanalu G11. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Zgornje Stranje

Izvajalec je nadaljeval z deli na kanalu G4, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 39-46. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Županje Njive

Izvajalec, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli na kanalu G13. Gre za 4. fazo, kjer je v času gradnje, med 7. in 17. uro, organizirano parkirišče.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Pot 27. julija (»IKŠ«)

Izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d. d., končuje z deli na območju Poti 27. julija (»IKŠ«). Izvedena je bila obnova vodovoda DN 63 in fekalna kanalizacija DN 200 ter DN 250 skupaj s črpališčem in tlačnim vodom DN 110.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Skupina poslancev in poslank je na Državni zbor naslovila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi in Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah. S predlogom spremembe in dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah želijo predlagatelji v pravni red vnesti določilo, da posameznik, ki je bil pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen, ne bi mogel kandidirati na volitvah oziroma ne bi mogel biti voljen.

V obravnavi je prav tako tudi Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, katerega namen je uvedba sprememb in dopolnitev, ki bi časovno skrajšale postopek za izdajo gradbenega dovoljenja in prispevale k večji odgovornosti investitorja. S predlaganimi spremembami želi predlagateljica preprečiti podvajanje sodelovanja posameznikov in drugih oseb kot stranskih udeležencev v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja. Ker gre po mnenju predlagateljev za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov, predlagajo sprejem sprememb po skrajšanem postopku, o čemer bo odločal Kolegij predsednika Državnega zbora.

Vsi predlogi zakonov so dostopni na spletni strani Državnega zbora.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil posredovan zahtevek za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v občini Kamnik za  leto 2014, saj se v skladu s pogodbo vzdrževanje financira iz namenske pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in državnih sredstev.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Ur. l. RS 25/14). Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra. Odlok o turistični taksi v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 8/12) določa, da znaša višina turistične takse 11 točk. Znesek takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vsi zavezanci za plačilo turistične takse v Občini Kamnik, bodo morali od  1. januarja  2015 dalje obračunati turistično takso v višini 1,265 evra.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno-računovodskih opravil, spremljanje izvajanje proračuna, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, stojnična prodaja,…) so bila izdana tudi soglasja za poseg na kmetijska zemljišča in oddane prijave  terjatev v stečajnih postopkih iz naslova neplačanega NUSZ.

V okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik so bile pripravljene pogodbe o sofinanciranju. Upravičenci bodo pogodbe lahko podpisovali od ponedeljka, 17. 11. 2014, dalje.

V okviru Oddelka se izvajajo tudi finančno-računovodska opravila za vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Na letošnjih lokalnih volitvah so bili pri večini svetov krajevnih skupnosti imenovani novi predsedniki, zato je bilo potrebno urediti formalno-pravne zadeve glede vpisa zakonitih zastopnikov posameznih krajevnih skupnosti v uradnih evidencah (poslovni register Republike Slovenije, Uprava za javna plačila, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravili smo dve vlogi za prijavo na javni razpis Fundacije za šport, in sicer za sofinanciranje investicije pri gradnji športnega igrišča Vrhpolje – igrišče za inline hokej in vloga za investicijo vgradne športne opreme na stadionu Prijateljstva v Mekinjah – športne površine za obema goloma in skok v daljino. Vsa izvedba investicij bo skladna s standardi mednarodne atletske zveze IAAF in priročnikom IAAF Track and Field, Facilities Manual ter Pravili za atletska tekmovanja 2014 – 2015. Prav tako se upoštevajo pravila, določena v pravilnikih UEFA in NZS. Za vsa izvedena dela bo moral izvajalec pridobiti certifikat za celoten stadion.

Dela pri gradnji platoja pri Podružnični šoli Mekinje potekajo v skladu s pogodbo. Uvedba v delo je bila izvedena, sledi prestavitve komunalnih vodov in gradnja igrišča.

Župan Marjan Šarec je v sredo, 12. 11. 2014, v preddverju občinske stavbe odprl razstavo izumitelja fotografije na steklo in prvega slovenskega fotografa Janeza Puharja. Razstava bo v preddverju, prvem in drugem nadstropju Občine Kamnik na ogled do sredine meseca decembra.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

Na naši največji šoli v občini – v letošnjem šolskem letu matično šolo in štiri podružnice obiskuje 782 otrok – v zadnjem času beležijo izvedbo več vzdrževalnih del, med drugim:

 • ožičenje in postavitev brezžičnega omrežja na matični šoli,
 • vodoinštalaterska dela v učilnici gospodinjstva in menjava nekaterih radiatorjev na matični šoli,
 • vzdrževalna dela v športni dvorani, kamor sodi tudi čiščenje stropne konstrukcije, pregled športnih naprav,
 • sanacija kabineta za biologijo – delovni pult za učence in delovna miza za učitelja.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu opravili analizo prejetih pritožb na izdane odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi opravljene analize smo ugotovili, da številni zavezanci v javnih evidencah nimajo urejenih podatkov o svojih nepremičninah. Zato svetujemo vsem lastnikom, da je vse spremembe podatkov (sprememba lastnika oziroma uporabnika nepremičnine, prenehanje pravne osebe oziroma ukinitev dejavnosti) treba urediti na Geodetski upravi Republike Slovenije, Geodetska pisarna Domžale, Ljubljanska cesta 80, Domžale. Prav tako je potrebno vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sporočiti na Občino Kamnik, Oddelek za urejanje prostora, Glavni trg 24, da bomo lahko pripravili pravilne podatke za odmerno za leto 2015.

Tudi v preteklem tednu smo se na Oddelku intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Od posameznih nosilcev urejanja prostora smo do 7. 11. 2014 prejeli 23 pozitivnih končnih mnenj, 7 končnih mnenj od nosilcev urejanja prostora pa še usklajujemo.

V preteklem tednu smo pozvali številne nosilce kmetijskih gospodarstev, da morajo zaradi zahtev Ministrstva za kmetijstvo in okolje predložiti dodatne obrazložitve za širitev zazidljivosti. Na temo usklajevanja mnenj in priprava gradiv za usklajevanje Občinskega prostorskega načrta smo imeli v preteklem tednu sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo LOCUS d.o.o. iz Domžal.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Shrani nastavitve