Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

T e D n i (K) Občine Kamnik- 03.11.2014

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 2: vodovod DN 200 po Tkalski poti

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) začel s pripravljalnimi deli na odseku 2: vodovod DN 200 po Tkalski poti. Dolžina predvidene trase znaša 145 metrov. Delo obsega izvedbo zakoličenja osi cevovoda, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov, oznako obstoječih komunalnih vodov, rezanje obstoječega asfalta. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje.

ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) končal s pripravo podlage za asfaltiranje na odseku od doma Krajevne skupnosti Volčji Potok do trgovine Arboretum, zato je v torek pričel z asfaltiranjem. V tem tednu je predvideno nadaljevanje asfaltiranja ter povrnitev območja v prvotno stanje (bankine, …). 

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo.  Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Kamnik – Košiše (od železnice do vrha klanca)

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi ter montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešetk ter montažo novih na ustrezno višino. Robniki so zamenjani na celotni dolžini do vrha klanca. Zgornji ustroj ceste je pripravljen na 80 odstotkov trase do vrha klanca. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Dela na opornem zidu so končana. Prav tako je na spodnjem delu doline končana zacevitev jarka do Č2, ki je bil deloma že zacevljen z betonskimi cevmi DN 100. Na vrhu klanca se trenutno izvaja drenaža DN 150. Tlačni vod (TM-tlačni) od črpališča Č2 do vrha klanca je položen. Trenutno se izvajajo dela na stranskem kanalu (TM1-1), ki poteka do objektov za opornem zidu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na drenaži, začetek del na obnovi vodovoda, javni razsvetljavi, meteorni kanalizaciji od vrha klanca proti »Kurji dolini« in nadaljevanje del na stranskem kanalu za opornim zidom.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občaneter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G14, ki poteka do objektov Bistričica 31 do 32. Izvedeno je približno 88 odstotkov celotne trase (375 metrov trase). Prav tako je začel z izvedbo NN priključka za črpališče Č3 v Bistričici pred mostom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na stranskim kanalu G11-2 v Zagorici nad Kamnikom, ki poteka do objektov Zagorica nad Kamnikom 12a do 12g ter začel s pripravo podlage na kanalu G10-1 (do Encijana navzgor proti vasi Zagorica). Prav tako je v preteklem tednu izvedel asfaltiranje nosilne plasti na kanalu G10 od cerkve do Encijana.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu G11-1 ter nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje na že končanih kanalih v naselju Zagorica nad Kamnikom.

Zgornje Stranje

Izvajalec je končal z deli na kanalu G8-1, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 37, 38 in 47. Z deli je nadaljeval na kanalu G4, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 39-46. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G13, ki poteka mimo objektov Županje Njive 24 in 25. Trenutno se izvaja dela na kanalu G13-3, ki poteka do objekta na naslovu Županje Njive 21. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

Pretekli teden so bila zaključena dela na projektu »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju«. V letošnjem letu je bila izvedena prva faza celotnega projekta. Izvajalec KPL d.d. iz Ljubljane in podizvajalec Grapex d.o.o. iz Domžal sta izvedla rekonstrukcijo odcepa ceste od pokopališča do kapelice in od kapelice do križišča s cesto proti Gradišču. V sklopu urejanja ceste je bila zgrajena tudi meteorna in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava (razvod in jaški za kasnejšo postavitev kandelabrov).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v preteklih tednih pripravila več uskladitvenih pogodb s katerimi je priznala lastninsko pravico na stanovanjih v večstanovanjskih stavbah, ki so pravno-formalno v njeni, dejansko pa v tuji lasti, in s tem njihovim lastnikom zagotovila podlago za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Pri pregledu občinskega premoženja je bilo namreč ugotovljeno, da nekateri lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah v Občini Kamnik-etažni lastniki, ki so svoja stanovanja kupili pred več leti ali celo desetletji, vse do danes niso poskrbeli za vpis svoje lastnine v zemljiško knjigo. Občina Kamnik je tako ostala zemljiškoknjižna oziroma pravno-formalna lastnica nekaterih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki so že dolgo v tuji (dejanski) lasti in posesti.

Vse lastnike, ki niste poskrbeli za vpis lastninske pravice (pridobljene z nakupom, menjavo ali kako drugače) na svojih nepremičninah v zemljiško knjigo ob tem opozarjamo, da neurejeno zemljiškoknjižno stanje na nepremičninah (stanovanjih, poslovnih prostorih,…) dejanskim lastnikom lahko povzroči številne težave ob morebitni prodaji, otežuje dokazovanje lastništva in postopke dedovanja, delitve ter številne druge sodne postopke. Kdor namreč izpolni pogoje za vpis (lastninske) pravice v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve. Posledično vam svetujemo, da nemudoma poskrbite za vpis svoje lastnine v zemljiško knjigo.

Dejanske lastnike, ki se na naš poziv še niso odzvali, ponovno pozivamo, da se čim prej obrnejo na Občino Kamnik, na Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, da skupaj pregledamo dokumentacijo o pridobitvi nepremičnine in pripravimo ustrezne pogodbe. Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo tudi na telefonski številki: 01/8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Vsem vlagateljem, ki so se prijavili na javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva, so bili posredovani sklepi o dodelitvi sredstev. Na drugi javni razpis v letošnjem letu je prispelo 25 vlog, od tega 15 vlog za sofinanciranje ukrepa pospeševanja zaposlovanja, 7 vlog za sofinanciranje udeležb na sejmih, 1 vloga za zaščito patentov in licenc ter 2 vlogi za sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru. Razpoložljiva sredstva so bila v celoti razdeljena.

V Litiji je potekala seja Razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije« na kateri je bil potrjen predlog razdelitve LAS sredstev za leto 2014 in podana informacija o novem programskem obdobju 2014-2020.

Občina Kamnik je tudi v letošnjem letu oddala na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrt porabe sredstev, ki občini pripadajo po 23. členu Zakona o financiranju občin. Občini Kamnik za leto 2014 pripada 223.795 evrov, kar je polovica manj od prvotno načrtovanih prihodkov. Javno povabilo k oddaji načrta porabe je bilo objavljeno v avgustu, pozitiven sklep o dodelitvi sredstev pa je Občina prejela v preteklem tednu. Na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju prijavljenih projektov (gradnja nove atletske steze – sintetična podlaga ter izgradnja nadomestne Titanove brvi čez Kamniško Bistrico) bo Občina dobila sredstva od države šele v letu 2015.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 je bilo za notranje organizacijske enote pripravljeno navodilo o zaključku izvrševanja proračuna Občine Kamnik za leto 2014.

Zakon o divjadi in lovstvu določa, da je polovica koncesijske dajatve, ki jo plačujejo lovske družine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS, prihodek proračuna Občine. Skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so prejeta sredstva namenska in pripadajo lovskim družinam glede na lovno površino lovišča, ki leži na območju občine Kamnik. Vsem lovskim družinam je bilo poslano obvestilo o višini sredstev, ki jim pripadajo ter načinu porabe sredstev. Celotna višine koncesijske dajatve za leto 2014 znaša 1.228 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Naročena je izvedba spominskega obeležja Edvardu Peperku, ki bo postavljeno v križišču Šlakarjeve in poti na Žale, kjer že stoji spominska lipa. Ogled izvajalca, projektanta in naročnika je bil na terenu že izveden, prav tako so bile dogovorjene tudi vse podrobnosti. Pridobljena so tudi vsa potrebna soglasja.

Strokovna služba na Oddelku pripravlja potrebno dokumentacijo za prijavo investicij v novo športno infrastrukturo za javni razpis, ki ga je objavila Fundacija za šport, dne 17. oktober 2014. Na razpis bomo prijavili ureditev športnega igrišča Vrhpolje (igrišče za inline hokej) in športne površine namenjene atletiki na stadionu Prijateljstva v Mekinjah.

Prav tako tečejo vsa potreba opravila pri gradnji večnamenske ploščadi pri Podružnični šoli Mekinje, s tem bo šola pridobila zunanje športne površine. Potrebna soglasja so že pridobljena.

V torek, 28. oktobra, so bili na območju grobišč v Kamniški Bistrici izvedeni sondažni izkopi povojnih grobišč. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d.d.. Pri izkopu so bili navzoči tudi člani Vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in predstavniki Društva Demos na Kamniškem.

Pripravili smo predlog proračuna za leti 2015 in 2016 za Oddelek za družbene dejavnosti.

Matična knjižnica Kamnik je v soboto, 25. oktobra, organizirala »Kamniške pravljične poti« po starem mestnem jedru. Udeleženci so spoznavali kamniško meščansko tradicijo in nekaj kamniških pravljic. Potep se je začel v Seydlovi hiši, v kavarni Rotovž, potem je pot vodila po mestu do Sterletovega dvorišča, kje so obnovili pravljico o Veroniki, ki je najbolj značilen Kamniški simbol, srečali so se z umetnostjo Dušana Sterleta – z njegovo kiparsko upodobitvijo Veronike in slikami s slovenskimi umetniki. Pot je vodila tudi na Mali grad, od koder so spoznavali bližnjo in daljno okolico, ki so jo povezali z znanimi pravljicami in povedkami »o Slevški roži pod Kamniškim vrhom, to je podor, ki ga je zakrivil litvern (zmaj), o ukletniku, ki je toliko časa valil kamenje, da so nastale kamniške planine, o cerkvi sv. Jurija pri jezeru, v katerm je menda svoje čase tudi živel zmaj…«. Pot se je zaključila zopet v Kavarni Rotovž, kjer se je pravljična pot zaključila z delavnico izdelovanja zmajev.

V torek, 28. oktobra, je v Matični knjižnici Kamnik gostoval s predstavitvijo knjige z naslovom »Drobci zamolklega časa«, prof. France Pibernik, ki je tesno povezan z odkrivanjem kamniškega pesnika Franceta Balantiča.

Sestal se je Odbor za podelitev spominskih priznanj Generala Rudolfa Maistra in na podlagi prispelih vlog, soglasno potrdil dva predloga za leto 2014.

Oddelek za urejanje prostora

Dela na odseku pešpoti ob reki Kamniški Bistrici so zaključena. Prejšnji teden smo postavili ograjo, dve klopi za sprehajalce, opozorilni znak in dokončali humiziranje ob brežini. Tako je končan nov odsek pešpoti od rondoja na povezovalni cesti do navezave na javno pot št. 660095 (Volčji Potok–Ceglar–Jernač). Košev za smeti na tem odseku ne bomo postavljali, saj gre za območje obrečnega gozda, kjer zaradi prisotnosti divjih živali postavitev košev ni primerna (brskanje po smeteh in prevračanje košev zaradi morebitnih ostankov hrane). Z veseljem pa opažamo, da obiskovalci postajajo vse bolj ozaveščeni in na delih kjer koši za smeti niso postavljeni, smeti odnesejo s seboj in jih odložijo doma oziroma v najbližnjem smetnjaku.

V preteklem tednu smo izvedli tudi več terenskih ogledov povezanih s pridobivanjem končnih mnenj v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom. Gre za lokacije, ki so predmet usklajevanj z nosilci urejanja prostora, predvsem na področju ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.

Vir: Občina Kamnik