Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik?

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik?

T e D n i (K) Občine – 13.10.2014 – Vir: Občina Kamnik

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik – vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 v vasi Volčji Potok. Izvajalec je pripravljal podlago za asfaltiranje od doma KS Volčji Potok do trgovine Arboretum. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozihse iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Kamnik – Košiše (od železnice do vrha klanca)

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi ter montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešetk in montaža novih na ustrezno višino. Izvajalec je izvedel posnetek že zgrajene kanalizacije s TV kamero. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Izvajajo se dela na opornem zidu ter odstranitev obstoječega asfalta. Izvajalec je izvedel posnetek že zgrajene kanalizacije s TV kamero. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na opornem zidu.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozihse iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je začel z deli na kanalu G14, ki poteka do objektov Bistričica 31 do 32. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu in začetek priprave podlage za asfaltiranje na že končanih kanali v naselju Bistričica.

Zagorica nad Kamnikom

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom, in sicer od predvidenega črpališča Č2 v smeri proti Kregarjevim ter na stranskim kanalu G11-1 v Zagorici nad Kamnikom, ki poteka do objektov Zagorica nad Kamnikom 12a do 12g. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na obeh kanalih ter začetek priprave podlage za asfaltiranje na že končanih kanali v naselju Zagorica nad Kamnikom.

Zgornje Stranje

Izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) je zaključilo z deli na kanalu G9-1, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 25 do 28, na kanalu G9-2,ki poteka do objektov Zgornje Stranje 29 in 29a ter na kanalu G9,ki poteka do objektov Zgornje Stranje 30 in 31a.

Izvajalec je tako začel z deli na kanalu G8, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 36 do 38 ter Zgornje Stranje 46 do 47. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu G8.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G13-1 (Županje Njive) – 1. faza. Izvedeno je približno 80 odstotkov celotne trase (270 metrov trase). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu in začetek del na kanalu G13 (Županje Njive) – 3. faza.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozihse iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljeval s pripravljalnimi deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Zaključena investicija »Mrliška vežica in veroučna učilnica Češnjice«

Občina Kamnik in Občina Lukovica sta zaključili z investicijo »Mrliška vežica in veroučna učilnica Češnjice«. V lanskem letu so že bile izvedene strojne instalacije (centralno ogrevanje, kotlovnica, vodovod), električne instalacije s strelovodom, izdelava tlakov v kleti in v pritličju ter celotna slikopleskarska dela. V letošnjem letu pa je bila narejena fasada s toplotno izolacijo, mala čistilna naprava, zunanje stopnice in keramičarska dela pred vhodom v vežico, na zunanjih stopniščih in podestih ter ureditev okolice. Dela na objektu so zaključena, primopredajo pa bosta Občini in izvajalec opravili v tem tednu.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek, 10. 10. 2014, je potekel rok za prijavo na javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Do roka je prispelo več kot 100 vlog, tako da bo pristojna služba v prihodnjih dneh vloge pregledala in vlagatelje pozvala k morebitni dopolnitvi vlog. Za vloge, ki so prispele na javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, bo izvedeno preverjanje podatkov glede plačila davčnih obveznosti ter višine dodeljenih državnih pomoči.

Aktivnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v spremljanje realizacije proračuna za leto 2014 ter operativno pripravo na poslovanje z e-računi. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS št. 59/2010 in 111/2013) določa, da bodo morali proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje prejemati račune izključno v elektronski obliki (e-računi). Glede na navedeno bo potrebno od 1. 1. 2015 dalje obvezno prejemati e-račune ter izdajati e-račune, če je prejemnik e-računa proračunski uporabnik. Dejstvo je, da bodo morali poslovni subjekti, ki poslujejo z javnim sektorjem, z novim letom vse račune izdati v obliki e-računov in ne več v papirni obliki.

Na podlagi Zakona o javnih financah je občinska uprava začela postopke za pripravo predloga proračuna za leti 2015 in 2016, katerega obvezni sestavni del so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti. Pripravljena so bila navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti, saj morajo sveti krajevnih skupnosti, ki bodo konstituirani v prihodnjih dneh, pripraviti predloge finančnih načrtov posamezne krajevne skupnosti za prihodnji dve leti.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pridobitve Vrtca Antona Medveda Kamnik

 • v enoti Rožle je bil odstranjen dotrajan lesen paviljon. Les v obstoječem paviljonu je bil nagnit do te mere, da je ogrožal konstrukcijsko stabilnost objekta. Pred izgradnjo novega paviljona se je opravila sanacija tal, po postavitvi novega paviljona pa se je izdelalo še odvodnjavanje vode preko žlebov. Iztok žleba je speljan v sod za zbiranje deževnice, s katero otroci vrtca zalivajo svoje vrtičke. Zasnova klopi in miz v novem paviljonu je izdelana tako, da omogoča kvalitetno komunikacijo pedagoškega kadra z otroki.
 • v enoti Kekec je bila na šolskem igrišču postavljena nova žična ograja, s katero je sedaj ločen igrišče vrtca od igrišča starejših otrok – gre za pridobitev tako za vrtec kot za šolo;
 • v enoti Sneguljčica je vrtec nadomestil dotrajano gugalnico. Na novi gugalnici je nameščena košara, primerna za otroke prvega starostnega obdobja.

Pridobitve Zasebnega vrtca Zarja – s koncesijo

Opravljena je bila nujna sanacija obrabljene zunanje opreme na igrišču – severno igrišče – za otroke drugega starostnega obdobja. Dela so obsegala:

 • ročno odstranitev travne ruše z izravnavo in utrditvijo podlage v debelini 10 – 15 centimetrov;
 • ročno izdelavo betonske podlage za umetno travo in gumo;
 • dobavo in polaganje umetne trave na pripravljeno betonsko podlago ter lepljenje s PU lepilom na pripravljeno betonsko podlago;
 • dobavo in polaganje gumenih plošč dimenzije 1×1 metra, debeline 2 centimetra ter lepljenje s PU lepilom na pripravljeno betonsko podlago.

Pridobitve Zasebnega vrtca Peter Pan – s koncesijo

 • nakup blazin in malega pohištva za otroke, vstopnih magnetnih kartic in table za opismenjevanje.

Osnovna šola Stranje

Iz občinskega proračuna se je doslej sofinancirala nabava pohištva v učilnici, arhivskih omar, omare za kemikalije, nabava računalnikov in LCD projektorjev.

Šola je dopolnila video nadzor pri šoli z novimi kamerami ter obnovila del ograje pri športnem igrišču in otroškem igrišču.

Osnovna šola 27. julij Kamnik

V okviru projekta POTROG so Zavod za gradbeništvo Slovenije skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje ter Inštitutom za vodarstvo v preteklem letu individualno ocenili potresno odpornost in ranljivost stavbe Osnovne šole 27. julij. Ugotovili so, da je stavba Osnovne šole 27. julij, med vsemi pregledanimi stavbami v Občini Kamnik potresno najbolj ogrožena, zato je ustanovitelj naročil dodatne, podrobnejše preiskave.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je v iztekajočem se tednu opravil dodatne preiskave, in sicer: v pritličju in nadstropju so sondirali v zidove vrtine premera 10 centimetrov, na skupno 6 mestih, oboke nad pritličjem pa na 3 mestih. Pregledali so tudi strop z vrtinami premera 2 centimetra. Prav tako so pregledali tudi ostrešje stavbe.

Danes, 13. 10. 2014, bodo na zelenici na južni stran objekta izvedli sondažni izkop temelja stavbe.

Ob tednu otroka so v Matični knjižnici Kamnik zopet pričeli s pravljičnimi urami v Kamniku, Šmarci, Motniku in Komendi. Prav tako so se pričele bibliopedagoške dejavnosti. Na obisku sta že bila dva druga razreda Osnovne šole Toma Brejca, na temo Kamniška Veronika in ljudske pravljice.

Prav tako je v tednu otroka Pedagoška sekcija Skupnosti muzejev Slovenije organizirala vseslovensko akcijo »Z igro do dediščine«, kjer so otroci lahko na igriv način spoznavali kulturno dediščino in muzeje. V Medobčinskem muzeju Kamnik, na gradu Zaprice, so pripravili brezplačne dogodke, in sicer v sredo, 8. oktobra, javno vodstvo po muzejskih razstavah za najmlajše in v soboto, 11. oktobra, predstavitev muzejskih poklicev, ki je zajemal predstavitveni filmček o delu restavratorja in delavnica, na kateri so lahko postali kustosi, arheologi, zgodovinarji in umetnostni zgodovinarji. Kdo je kustos? Ali potrebujete pri delu tudi meter in povečevalno lečo? Kaj pa strguljo in pinceto? Ali je okvir na sliki res zlat? Vse to so izvedeli in preizkusili na delavnici.

Nekatera kulturna in mladinska društva, ki so se prijavila na razpis za sofinanciranje in bila na razpisu tudi uspešna, so že zaključila svoje prijavljene programe oziroma projekte. Na podlagi poročil in dokumentacije so prejeli drugi del finančnih sredstev po pogodbi.

Sanacija ostrešja na stavbi Kulturnega društva Tuhinj se nadaljuje.

Oddelek za urejanje prostora

Dela na odseku pešpoti ob reki Kamniški Bistrici se počasi zaključujejo. V preteklem tednu smo asfaltirali navezavo na obstoječo pešpot in začeli s košnjo trave ter čiščenjem grmovne vegetacije ob poti. Opažamo, da se veliko občanov že sprehaja po pešpoti, zato jih želimo opozoriti, da gradnja še ni zaključena in naj bodo zaradi tega previdni pri uporabi pešpoti. To še posebej velja kadar je na gradbišču gradbena mehanizacija.

Občina Kamnik je skupaj s Turističnim društvom Kamniška Bistrica postavila dodatne turistične usmerjevalne table v dolini Kamniške Bistrice. Izkazalo se je, da nekatere znamenitosti niso bile označene oziroma so bile označene pomanjkljivo, zato smo obstoječi sistem dopolnili z novimi tablami. Prve usmerjevalne table na tem območju je Občina Kamnik postavila leta 2008 in od takrat so bile že velikokrat poškodovane in uničene zaradi vandalizma. Table so prioritetno namenjene obiskovalcem, ki Kamniške Bistrice ne poznajo tako dobro kot domačini, zato je še toliko bolj pomembno, da so postavljene na pravih lokacijah in ostanejo nepoškodovane.

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Shrani nastavitve