Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Vremensko naklonjeni maj je prava vzpodbuda tudi za delavce Komunalnega podjetja Kamnik

Komunalni vestnik: Vremensko naklonjeni maj je prava vzpodbuda tudi za delavce Komunalnega podjetja Kamnik

Polno zasedeni prvi delovni teden meseca maja je bil več kot pester. Med bledenjem ‘korona’ vzdušja smo več kot zavzeto iskali priložnost za dokončanje vseh zamujenih in tekočih del. Kopico prepotrebnih aktivnosti je opravila ekipa vzdrževanja cest, dober nadaljevalni tempo so držale tudi gradbiščne ekipe, med vidnejšimi ‘dosežki’ minulega tedna pa izpostavljamo sanacijo ceste Laniše – Stolnik, ki je le še korak stran od svoje nove, povsem prenovljene podobe.  

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

V začetku tedna lotili krpanja asfalta. Pravočasno saniranje udarnih na asfaltu je izrednega pomena, saj so te nevarne za udeležence v prometu, zlasti v deževju, ko se te napolnijo z vodo in so zato še manj opazne. Zima in druge obremenitve so vrsto poškodb, od linijskih razpok, pa do udarnih jam, pustile tudi na cestah Godič, Kršič, Brezje, Šmartno in Smrečje. Gre namreč za lokacije, kjer so se tokrat mudile naše ekipe.

 

Še vedno čistimo mulde in urejamo bankine. Več dni smo se zdrževali na lokacijah oz. relacijah Stari Grad,  Velika Lašna – Vaseno, Rovt – Špitalič, Stara sela – Kostanj. Na slednjih dveh relacijah je bil potreben tudi strojni porez bankin. Pozornosti so bile deležne tudi makadamske ceste. Urejelali, planirali in utrjevali smo jih na lokacijah Gozd, Studenca, Brezje, Markovo in Podlom.

 

Hitrostne ovire – grbine smo letos že montirali. Te so bile, še pred zimsko sezono, odstranjene zaradi potreb po izvajanju pluženja. Ker je vsakršen nadzor nad hitrostjo v naseljih nujen, je bila grbina v tem tednu nameščena na Trdinovi ulici. Sredi tedna je bila popravljena skulptura na prelazu Kozjak, peska pa je bil očiščen travnik na Beli.

 

Nadaljujemo z asfaltiranjem prekopov. S pripravo na asfalt smo pričeli na ulici Vilka Rožiča, še vedno pa se vrtimo na ulicah Toma Brejca in na Vegovi ulici; na slednji so dela bolj ali manj zaključena.

 

Še naprej se spopadamo z gradbenimi deli kanalizacije za optično omrežje. Od torka pa do petka je vse po planu teklo na Prvomajski, Črnivški in Rudniški ulici.

 

V predhodnem tednu smo uspešno zaključili s sanacijo ceste Žaga – Podstudenec. Z ureditvijo bankin je stekla izvedba zadnjih detajlov na tej lokaciji.

 

Nadaljevali smo z deli na drugi še nedokonačni cesti Stolnik – Laniše, kjer smo v tem tednu z zemeljskimi deli pripravili vse potrebno za njeno dokončanje. V ponedeljek se bo, če bo vse po sreči, izvajalo asfaltiranje, tamkajšnjim občanom pa bo tako prihranjena marsikatera sitnost, ki jih sicer prinašajo makadamske ceste.

 

Stalnica zadnjega obdobja je še vedno tudi košnja javnih površin, v tem tednu pa se je kosilo se je na zelenih površinah Usnjarske, Poti na Poljane, Šmarce, obvoznice, Kovinarske, Steletove brežine in brežine nad starim mestnim jedrom.

Pester teden je bil za ekipo kanalizacije, ki se je v tem tednu, poleg rednih vzdrževalnih del, lotila deratizacije (odpiranje jaškov, nastavljanje vab) in menjave kanalizacijskih pokrovov na območju Godiča in Stahovice. Ti so zaradi dotrajanosti povzročali hrup, predvem pa so postali nevarni z vidika varnosti v prometu. V tem tednu je bilo zamenjanih 8 pokrovov, z deli pa bomo nadaljevali tudi v prihodnjem tednu, ko se bomo z Godiča preselili še na območje Perovega.

 

Ker je tudi v Kamniku opaziti porast populacije podgan v kanalizacijskih sistemih, je bilo v sredo in četrtek (6. oz. 7. 4. 20) vanje nameščenih okoli 2000 vab. Deratizacija se praviloma izvaj dvakrat letno, in sicer v spomladanskih in jesenskih mesecih, in sicer v času, ko ni predvidenih obilnejših padavin. Porastu podgan botruje predvsem nespametno rokovanje z ostanki hrane, ki jo občani velikokrat odvržejo v stranišne školjke. Podgane, ki sicer ne živijo v kanalizacijskih sistemih, pač pa se tja hodijo prehranjevat, na kanalizacijskih cevih lahko pustijo nemalo škode. Skozi odprtine, ki jih naredijo, v sistem uhaja pesek, to pa lahko povzroča zastoje v kanalih.

Brez čiščenja greznic tudi v tem tednu ni šlo – še vedno je govora o intervencijskem čiščenju, saj je redno čiščenje za čas razglašene epidemije zaustavljeno. Čistile so se v Šmartnem, Golicah, Srednji vasi, Bistričici, Potoku v Črni, Lazah, Soteski, Novem trga, Podhruški idr.

Poleg pregledov in manjših popravil na črpališčih se je v tem tednu urejala tudi okolica črpališč; navedeno pomeni košnjo trave na črpališčih in čistilnih napravah (ČN Črna, Šmartno, Godič, Markovo, Potok, Podhruška, Loke, Volčji Potok, Vrhpolje, Žale idr.). Peskolovi in kanalizacija so se čistili na Styasnijevi ulici, ulici Frana Albrehta, v Vrhpolju in na Perovem.

Skrb za koške je prav tako zadolžitev ekipe kanalizacije. Slednja opaža, da se koši, kljub rednemu praznjenju, prehitro polnijo, smeti pa posledično obležijo na tleh ob smetnjakih, kar je izredno moteče, prevdem pa daje slab ugled našemu kraju. Razlog velikokrat tiči v posameznikih, ki v javne smetnjake kar odvžrejo odpadke celega gospodinjstva, ti pa so posledično lahko polni že takorekoč takoj po njegovem izpraznjenju.

Večjih vodovodnih okvar v tekočem tednu na srečo ne beležimo. Ekipa vodovoda je izvaja popisovanje vodomerov v industriji, jemala vzorce na prosti klor v vodi ter izvajala odzračevanje cevovoda na območju Šmarce. Tako kot ekipa kanalizacije, se je tudi ta ekipa v tem tednu posvetila čiščenju okolice, konkretno košnji ob vodovodnih objektih (Visoka cona, Gozd, Iverje).

 

In kako kaže v naslednjem tednu? Z nestrpnostjo pričakujemo končno asfaltiranje ceste Laniše – Stolnik. S podvigom se bo pričelo v ponedeljek, ekipa pa bo s posegom krenila iz smeri Laniš. Z deli na muldah se bomo preselili na območje Bele. Krpali bomo v Motniku in Zajsaovniku, makadamske ceste bomo urejali v Sovinji peči, Poljani in Podlomu. Še vedno bomo ‘stalnica’ pri asfaltiranju prekope in dograjevanju kanalizacije za optično omrežje.

Cilji in plani za prihodnji teden so jasno začrtani, upamo le, da jih ne bodo prekrižala kaka interventna ali druga, bolj nujna dela. Zato je pomembno, da so naše ekipe v stalni pripravljenosti, saj je pravočasno in učinkovito izpolnjevanje naših delovnih obveznosti možno zgolj ob organiziranem in urejenem delovnem procesu, za kar bodo tudi v prihodnje skrbeli vodji posameznih področij.

Naš cilj je stalno in sistematično proučevati potek dela tako, da bo zagotovljeno obojestransko zadovoljstvo – izpolnitev zastavljenih ciljev in tako zadovoljstvo naših končnih uporabnikov, občanov.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.

KOPKO SVETUJE

  1. Javni koš naj služi svojemu namenu

Zaradi opažanja pretiranega smetenja na javnih površinah v občini Kamnik pozivamo k dosledni in smotrni uporabi javnih košev. Kljub rednemu praznjenju so ti včasih polni že ob enkratnem obisku le-tega, saj se posamezniki odločijo, da bodo tja odložili kar vrečo smeti iz lastnega gospodinjstva. Pazimo, da v javne koše mečemo naše ‘sprotne’ odpadke in s tem poskrbimo, da ohranjamo občino urejeno in čisto.

  1. Ne hranite podgan

Ker se ostanki hrane vse prevečkrat znajdejo v stranišnih školjkah, imajo idealne pogoje za življenje v kanalizaciji tudi glodavci, predvsem podgane.

Ali ste vedeli?

  • Da je podgana odličen plavalec in plezalec, ki lahko spleza tudi v najvišja nadstropja objektov.
  • Da podgana lahko pregrizne tudi beton in povzroča škodo na kanalizacijkih sistemih.
  • Da podgani teknejo ostanki hrane, ki jo odvržemo v naš kanalizacijski sistem.
  • Da so podgane izredno plodne in da se z večanjem njihove populacije povečuje nevarnost pojava nevarnih pojavov.

S pravilnim ravnanjem s preostanki hrane ne varujemo samo našega kanalizacijskega sistema pač pa preprečujemo prihod škodljivih glodavcev in njihovega razmnoževanja.