Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Seja občinskega sveta je bila dolga

Seja občinskega sveta je bila dolga

Kamniški občinski svetniki in svetnice so se včeraj popoldne sestali na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, večurna seja, ki je v večji meri minila v znamenju obravnave različnih poročil iz lanskega leta, pa se je kar precej zavlekla.

Spremembe v mekinjskem samostanu

Po uvodnih formalnostih s potrjevanjem zapisnika prejšnje seje in potrditvijo dnevnega reda, so se svetniki in svetnice najprej seznanili z odstopom članice Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan Uršulo Mihelčič Glavan, ki jo bo v omenjenem svetu, na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, kot predstavnik ustanovitelja zavoda, nadomestil Boris Ravbar.

Z vzroki oz. razlogi za odstop Mihelčičeve svetniki sicer niso bili seznanjeni, mora pa biti v svetu omenjenega javnega zavoda, katerega programske in vsebinske usmeritve še vedno niso povsem jasne, očitno kar precej vroče. Celo tako, da je članica sveta Marjeta Humar pred nedavnim, ko svet zavoda ni imenoval oz. potrdil »pravega« direktorija oz. direktorice mekinjskega samostana, ampak je Sašo Ceglar še enkrat potrdil za vršilko dolžnosti samostanske »matere prednice«, zahtevala celo odstop predsednice Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan Anje Grašič, kar nam je le-ta potrdila tudi sama.

Ceste, ceste, ceste…

Svetniški vprašanji oz. pobudi sta na tokratni seji podala Igor Žavbi (LMŠ) in Ivanka Učakar (NSi). Igorja Žavbija je zanimalo koliko je stala letošnja zimska služba ter če je v občinskem proračunu dovolj denarja za vzdrževanje občinskih cest, medtem ko je Ivanka Učakar podala pobudo, da se uredi križišče pri nekdanjem Svilanitu. Obe vprašanji in odgovore ter pojasnila občinske uprave, pa smo objavili že včeraj. ( Povezavi: Koliko je stala zimska služba in ali bo dovolj denarja za vzdrževanje občinskih cest | Pobuda za ureditev križišča Kajuhove in Kovinarske pri nekdanjem Svilanitu )

Javna varnost v občini 

V nadaljevanju seje so se svetniki in svetnice seznanili s poročilom o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v preteklem letu, ki jo je predstavil komandir Policije postaje Kamnik Aleksander Perklič.

Sodeč po poročilu, naj bi bilo stanje zadovoljivo, saj se je povečala raziskanost kaznivih dejanj, med drugim so bili uspešno raziskani vsi lanski ropi, število prometnih nesreč se je zmanjšalo, v prometnih nesrečah je manj poškodovanih, v zadnjih štirih letih pa se je število najhujših kaznivih dejanj na območju občine Kamnik zmanjšalo za več kot polovico. Je pa povečanje zaznati na področju obravnave prekrškov in kaznivih na področju prepovedanih drog, kar pa naj bi bilo, po besedah komandirja, predvsem posledica povečanih aktivnosti kamniških policistov na tem področju.

Svetniki in svetnice so delo kamniških policistov povečini pohvalili, so pa komandirju zastavili tudi nekaj vprašanj v zvezi nadzora tovornega prometa prek Tuhinjske doline, o kadrovski podhranjenosti kamniške policijske postaje, poostrenem nadzoru hitrosti in vožnje v rdečo luč na posameznih odsekih in križiščih.

Poročila kamniških javnih zavodov

Na tokratni seji sveta so bila svetnikom in svetnicam predstavljena tudi letna poročila kamniških javnih zavodov za leto 2018, zaradi česar so bili na seji prisotni direktorji in ravnatelji domala vseh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik, le-ti pa se, razen Zdravstvenega doma in Mestnih lekarn, povečini financirajo iz občinskih proračunskih sredstev.

Glede na stanje v občinski proračunski malhi bi bilo pričakovati, da bo svetnike in svetnice podrobno zanimalo, če bi se dalo pri delu in stroških javnih zavodov morda še kje najti kake rezerve in kje še kaj privarčevati ter da bodo vsakega izmed direktorjev in ravnateljev podrobno zaslišali, vendar velika večina izmed njih sploh ni prišla do besede. Svetniki in svetnice pa so poročila, po nekaj malega razprave, med katero je prišlo na plano tudi to, da se obeta kar precej drastična podražitev vrtcev, poročila javnih zavodov, brez kakih večjih pomislekov potrdili.

Pešcem prijazno mesto              

V peti točki je bil občinskim svetnikom predstavljen Predlog Strategije hodljivosti in lokalnega načrta hodljivosti, ki naj bi bil nekakšen izvleček ukrepov za pešcem prijazen Kamnik. Če na kratko (in nekoliko banalno) povzamemo vse skupaj, gre za še eno v vrsti modnih, predvsem pa dragih strategij, ki so, kot običajno, polne floskul o trajnostni mobilnosti in podobnih zadevah, nato pa, potem ko je za njihovo izdelavo potrošenih cel kup evropskih, državnih in občinskih sredstvih, največkrat nerealizirane obležijo v predalih, ker zmanjka denarja za konkretno uresničitev. Skratka, zaslužiti je moč tudi s teoretiziranjem o tem, kako in kam bodo občani hodili peš.

Komunalne zadeve       

V nadaljevanju seje so se kamniški občinski svetniki seznanili s Programom izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2019, Programom opravljanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in Programom oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik.

Razpravo, ki se je razvila ob obravnavi vseh treh točk, bi lahko na kratko povzeli s tem, da je potrebno še naprej nadaljevati z gradnjo kanalizacijskega sistema, da v občini (iz različnih vzrokov) pretiravamo z javno razsvetljavo, saj samo strošek električne energije letno nanese skorajda okoli 180.000 evrov, v krajih, kjer imamo bogate zaloge vode, pa vsem prebivalcem še ne znamo in ne zmoremo zagotoviti zdrave, neoporečne oz. neklorirane pitne vode.

Svetniki bodo počakali na direktorja    

Na dnevnem redu včerajšnje seje je bila predvidena tudi obravnava Letnega poročila družbe Velika planina d. o. o. za leto 2018, ki pa se je direktor družbe Leon Keder, na precejšnje ogorčenje svetnikov, ki so mu želeli postaviti kopico vprašanj, ni mogel udeležiti, zaradi česar je župan obravnavo omenjenega poročila preložil na naslednjo sejo.

Zaključni (ob)račun na umetni zelenici

Svetniki in svetnice so v nadaljevanju seje, z 20 glasovi za, sprejeli še Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018, ki je pokazal, da so realizirani prihodki proračuna v letu 2018 znašali 26.295.464 evrov oziroma 98,2 odstotka načrtovanih, realizirani odhodki proračuna pa so znašali 24.333.615 evrov oziroma 85,8 odstotka načrtovanih.

Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2018 še kredit za kohezijske projekte v višini 2.322.220,06 evrov, kredit za gradnjo Osnovne šole Toma Brejca pa je bil v letu 2018 poplačan.

V prihodnjih dneh bodo nekoliko bogatejši tudi računi strank in list, saj so se svetniki in svetnice v nadaljevanju seznanili še s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2018 v občini Kamnik in sprejeli Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2018.

Ob koncu seje je bil sprejet še Sklep o opustitvi javnega dobra na parcelah Šmarci in središču Kamnika, povsem za konec pa so svetniki in svetnice, z domala minimalno večino oz. 17. glasovi za, v prvi obravnavi sprejeli še Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik, ki pa »zaenkrat« vsebuje zgolj tri objekte oz. projekte, in sicer izgradnjo razsvetljave na Stadionu prijateljstva v Mekinjah, izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo ter izgradnjo športnega parka za individualne športe, kar utegne v prihodnje dvigovati še precej prahu.