Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Pobuda za ureditev križišča Kajuhove in Kovinarske pri nekdanjem Svilanitu

Pobuda za ureditev križišča Kajuhove in Kovinarske pri nekdanjem Svilanitu

Občinska svetnica Ivanka Učakar – svetniška skupina NSi, je občinski upravi Občine Kamnik podala pobudo, da se uredi križišče med Kajuhovo in Kovinarsko cesto pri nekdanjem Svilanitu.

Ivanka UČAKAR- NSi: Prometna situacija na križišču Kajuhove in Kovinarske ceste – območje tovarne Eta, nekdanje tovarne Svilanit in vrtca Antona Medveda, enota Sneguljčica, je težavna in nevarna. Na tem območju so dopoldne in popoldne številni pešci, predvsem šolarji (v bližini sta obe mestni osnovni šoli in glasbena šola), obiskovalci knjižnice, obiskovalci prostočasnih dejavnosti v lokalih (npr. Šinšin), poleg njih pa tudi avtomobili (vrtec, dejavnosti v kompleksu Svilanit) in tovornjaki (Eta). Največji izziv za prometno ureditev na tem področju so spremenjene razmere okrog nekdanjega Svilanita – v poslovnih prostorih opuščene tovarne je zdaj več različnih dejavnosti, več vhodov, več avtomobilov, veliko parkirišče pa je še vedno neurejeno.

Prepričana sem, da mora Občina Kamnik poskrbeti za večjo prometno varnost na tem območju. Zato predlagam, naj občina:

  • uredi uvoz in izvoz med občinsko cesto in parkiriščem, tako da se bodo motorna vozila v cestni promet vključevala in na parkirišče zavijala samo na enem mestu;
  • zgradi pločnik tudi vzdolž neurejenega parkirišča oz. po celotni vzhodni strani Kajuhove poti (mimo tovarne Eta vse do pešpoti in kolesarske steze, ki se končata pri glasbeni šoli) in Kovinarske ceste (vzdolž neurejenega parkirišča in poslovnih stavb v kompleksu Svilanit);
  • določi in zariše še dodatne prehode za pešce.

Ker gre za varnost velikega števila udeležencev v prometu, predvsem najšibkejših, torej pešcev, med njimi zlasti šolarjev – otrok – me zanima, katere od zgoraj predlaganih ukrepov lahko Občina Kamnik izvede že letos.

Ker Občina Kamnik na tem območju namerava urediti tudi postaje za izposojo koles, me zanima še, kakšen načrt ima občina glede reševanja prometnih izzivov, ki bodo nastopili s porastom kolesarskega prometa.

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik sta pripravila Alenka BABNIK, višja svetovalka za razvoj in investicije ter projektno delo ter mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Makadamsko parkirišče okoli nekdanjega Svilanita je v zasebni lasti, in sicer v lasti podjetja Svilanit Svila d.o.o. Občina Kamnik bo pozvala lastnike, da uredijo dostop in izhod iz makadamskega parkirišča, saj gre za zasebno zemljišče, zato ga občine ne more urejati. Na Kajuhovi poti je izgrajen enostranski pločnik ob stanovanjskih blokih, ki omogoča varno pot do glasbene šole. V okviru projekta gradnje kolesarskih povezav bomo uredili in spremenili zaris parkirnih mest mimo tovarne Eta Kamnik ter zarisali potek kolesarske poti. Enako je ob Kovinarski cesti že izgrajen enostranski pločnik, ki omogoča varno pot. Problematika glede hitrosti in prehodov za pešce na Kovinarski cesti nam je poznana, zato bomo naročili projekt PZI, ki bo predvidel ukrepe za zmanjšanje hitrosti in prehode za pešce na Kovinarski cesti. Na podlagi projekta bodo določeni in na terenu tudi izgrajeni/zarisani prehodi za pešce. Občina ima v letošnjem letu predviden zaris prehoda za pešce na Kovinarski cesti 10 b.

Občina Kamnik je trenutno v zaključni fazi vzpostavitve sistema za izposojo koles, ki bo začel delovati v mesecu juniju. Z namenom ureditve varnejše povezave za kolesarje in pešce med posameznimi postajami za izposojo koles se bomo letos osredotočili na ureditev sklenjene kolesarske povezave med postajo pri glasbeni šoli in postajo na železniški postaji na Kranjski cesti.

Na navedenem odseku sta dve območji, kjer so za ureditev varne kolesarske in peš povezave potrebna večja gradbena dela. To je rekonstrukcija križišča pri železniški postaji na Kranjski cesti ter ureditev dvostranske kolesarske povezave, peš povezave in varnega prehoda za pešce na odseku Kovinarske ceste (med križiščema s Steletovo cesto in Kajuhovo potjo). Zavedamo se, da je Kajuhova pot ena izmed najpomembnejših šolskih poti, zato želimo zagotoviti dodatne ukrepe za zagotavljanje večje varnosti pešcev in kolesarjev. Načrtovana je sočasna raba ceste (t. i. sharrow), ureditev prehoda za pešce z dvignjenim platojem, peš povezava v bližini obstoječega pločnika, ki ga bomo razširili z namenom izvedbe dvosmerne kolesarske povezave. Vsi ukrepi bodo izvedeni z namenom umirjanja prometa, s čimer bomo izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu.