Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Koliko je stala zimska služba in ali bo dovolj denarja za vzdrževanje občinskih cest

Koliko je stala zimska služba in ali bo dovolj denarja za vzdrževanje občinskih cest

Na 5. seji Sveta občine Kamnik je občinski svetnik Igor Žavbi, v imenu svetniške skupine LMŠ, občinski upravi Občine Kamnik zastavil vprašanje o stroških zimske službe ter sredstvih za vzdrževanje občinskih cest.

Igor ŽAVBI – svetniška skupina LMŠ: “Prvi del zime v letošnjem letu je za nami. Upamo lahko, da nam bo tudi prihodnja zima naklonjena z vremenom in za zimsko akcijo ne bo potrebno zagotoviti več sredstev kot je načrtovanih v proračunu.

V zimi 2017/18 žal ni bilo tako in spomladi 2018 smo bili primorani kar nekaj sredstev, ki so bila namenjena vzdrževanju cest, prerazporediti na postavko zimske akcije, saj nas je ta stala samo v letu 2018 preko 1 milijon evrov. Večja ali manjša poraba sredstev za zimsko akcijo, tako vpliva tudi na ostale postavke v proračunu, običajno prav na vzdrževanje cest, kjer se nove razpoke, jame in usadi pokažejo potem ko zima odide, vsi pa si želimo, da so poškodbe čim prej odpravljene.

Zato nas zanima naslednje:

1. Koliko sredstev je bilo za zimsko akcijo porabljenih za zimo 2018/2019 (prosimo za odgovor za vsako leto posebej) in od kdaj, do kdaj so potekale aktivnosti?
2. Kaj je bilo letos že narejenega iz naslova vzdrževanja cest?
3. Kaj je z naslova vzdrževanja cest še v načrtu za letošnje leto?
4. Koliko sredstev je bilo letos že porabljenih za vzdrževanje cest in do kdaj menite, bodo sredstva zadostovala?

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik sta pripravila Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo ter mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

1. Za zimsko akcijo 2018/2019 je bilo porabljenih 466.691 €. Poraba po posameznih mesecih je prikazana v tabeli, in sicer:

2. V letošnjem letu so se iz naslova rednega vzdrževanja cest izvajala dela, ki jih mora vzdrževalec občinskih cest izvajali skladno s koncesijsko pogodbo in Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Gre za naslednja vzdrževalna dela: pregledniška služba, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest in vzdrževanje cestnih objektov.

Največ porabljenih sredstev na področju rednega vzdrževanja prometnih površin so zajemala popravila lokalnih poškodb na cestah ter parkiriščih, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok ter večja popravila (zamenjava ustroja vozišča in asfaltne prevleke) oziroma polaganje asfaltne prevleke na odsekih, kjer je to racionalnejše. Občina Kamnik je zato v letošnjem letu že izvedla naslednje večja popravila na prometnih površinah, poleg veliko manjših:

– meteorna kanalizacija na LC160051 Cankarjeva cesta,
– meteorna kanalizacija na LZ 160521 Ljubljanska cesta,
– ureditev odvodnjavanja JP660567 Godič pri kapeli,
– zamenjava ustroja in asfaltiranje JP660523 Črna (sočasno z vodovodom in meteorno
kanalizacijo) – MSI 4,8,
– zamenjava ustroja in asfaltiranje JP660672 Žebljarska pot (sočasno z optiko in JR) – MSI 2,8,
– zamenjava ustroja in asfaltiranje LC 160051 Cankarjeva cesta – MSI 3,3,
– zamenjava ustroja in asfaltiranje JP660206 Klavčičeva ulica – MSI 4,0,
– frezanje in asfaltiranje JP660206 Klavčičeva ulica – MSI 4,0,
– parkirišče Novi Trg pri ZD Kamnik,
– sanacija pločnika ob LC160711 Šmarca–Jeranovo (sočasno z optiko).

Zakonska obveza občine je, da morajo biti ceste oziroma prometne površine vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Glede na dejansko stanje občinskih cest (ocena poškodovanosti iz leta 2012 – 33 mio €) lahko ocenjujemo, da bodo stroški za vzdrževanje cest iz leta v leto naraščali, saj za sistematične sanacije cest ni zadostnih sredstev.

3. Iz naslova vzdrževanja cest v letošnjem letu glede na izredno omejena sredstva v proračunu 2019 načrtujemo izvajanje nalog skladno z Zakonom o cestah, koncesijsko pogodbo in Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. V planu in izvajanju so še naslednja večja popravila na prometnih površinah:

– zamenjava ustroja in asfaltiranje LC161081 Zg. Tuhinj – MSI 4,3,
– ureditev uvoza JP660342 Ekslerjeva ulica – MSI 1,3,
– zamenjava ustroja in asfaltiranje JP660682 Nevlje do cerkve – MSI 4,7,
– sanacija prometnih površin ob gradnji optičnega omrežja (Županje njive, Bistričica, Pot
na Poljane, Kettejeva sočasno s Telekom Slovenije),
– zamenjava ograje na pločniku v Potoku ob R2-414 Kamnik–Ločica,
– sanacija parkirišča in zaščita dostopa pred padcem na LZ 160911 Steletova cesta,
– dograditev pločnika na LZ 160521 Ljubljanska cesta 11 a,
– meteorna kanalizacija v Godiču ob LC 160051.

4. Do meseca maja je bilo za redno vzdrževanje prometnih površin porabljenih 429.296 € sredstev. V prihodnjih mesecih je predvideno, da se bodo izvajale le zakonsko obvezne naloge na področju vzdrževanja prometnih površin, z morebitnimi prerazporeditvami sredstev.