Naslovnica / Napovedi in obvestila / Sklep o določitvi volišč in volilnih območij volišč za referendum

Sklep o določitvi volišč in volilnih območij volišč za referendum

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. novembra 2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D). Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 83/2015, z dne 4. 11. 2015.

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 20. decembra 2015. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen 9. november 2015.

Brezplačna telefonska številka 080 28 18, je volivcem na voljo za vse informacije glede glasovanja na referendumu ZZZDR-D od 8:00 do 16:00 ure.

REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
okrajna volilna komisija 1. volilne enote
KAMNIK, Glavni trg 24

Številka: 040-2/2015/10
Datum: 16. 11. 2015

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-UPB2, Uradni list RS, št. 26/2007) v povezavi z 39. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB-1 in 54/2007-odločba US) izdaja Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 1. volilne enote, naslednji

SKLEP

O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

dne 20. 12. 2015

volišče št. 00110001: KULTURNI DOM MOTNIK za volilce naselij: Bela (hišne št. 10, 11, od 13 do 18 in od 28 do 31), Motnik, Zajasovnik, Zgornji Motnik,

volišče št. 00110002: KULTURNI DOM ŠPITALIČ za volilce naselij: Bela (hišne št. od 1 do 9, 12 in od 19 do 27), Okrog pri Motniku, Špitalič,

volišče št. 00110003: KULTURNA DVORANA LAZE (dostopno invalidom) za volilce naselij: Cirkuše v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju, Črni Vrh v Tuhinju, Golice, Laze v Tuhinju, Liplje, Mali Hrib, Stara Sela, Veliki Hrib in Zgornji Tuhinj,

volišče št. 00110004: KULTURNI DOM ŠMARTNO za volilce naselij: Buč, Gradišče v Tuhinju, Hruševka, Kostanj, Podbreg, Praproče v Tuhinju, Ravne pri Šmartnem, Sidol, Stebljevek in Šmartno v Tuhinju,

volišče št. 00110005: KANCILIJA Marjan,Gabrovnica 4 za volilce naselij: Gabrovnica, Laseno, Mali Rakitovec, Pšajnovica in Veliki Rakitovec,

volišče št. 00110006: KULTURNI DOM SREDNJA VAS za volilce naselij: Loke v Tuhinju, Pirševo, Podhruška, Potok, Snovik, Srednja vas pri Kamniku in Vaseno,

volišče št. 00110007: GASILSKI DOM SELA pri KAMNIKU za volilce naselij: Bela Peč, Markovo, Poljana, Sela pri Kamniku, Rožično, Sovinja Peč, Studenca, Trobelno, Znojile in Žubejevo,

volišče št. 00110008: OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA, podružnica NEVLJE (dostopno invalidom) za volilce naselij: Briše, Hrib pri Kamniku, Nevlje, Oševek, Poreber, Soteska, Tučna, Vir pri Nevljah in Vrhpolje pri Kamniku,

volišče št. 00110010: OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA, podružnica VRANJA PEČ za volilce naselij: Spodnje Palovče, Trebelno pri Palovčah, Velika Lašna, Vranja Peč in Zgornje Palovče,

volišče št. 00110011: KS GODIČ za volilce naselij: Brezje nad Kamnikom, Godič, Kršič in Vodice nad Kamnikom,

volišče št. 00110013: OSNOVNA ŠOLA STRANJE, podružnica GOZD za volilce naselij: Črna pri Kamniku, Gozd, Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Potok v Črni, Smrečje v Črni, Zavrh pri Črnivcu in Žaga,

volišče št. 00110015: OSNOVNA ŠOLA STRANJE (dostopno invalidom) za volilce naselij: Bistričica, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Kregarjevo, Okroglo, Spodnje Stranje, Stahovica, Stolnik, Velika Planina, Zagorica nad Kamnikom, Zakal, Zgornje Stranje in Županje Njive,

volišče št. 00110016: ŠKD MEKINJE za volilce ulic in naselij: Cankarjeva cesta, Cesta dr. Tineta Zajca, Cesta treh talcev, Drnovškova pot, Molkova pot, Neveljska pot, Polčeva pot, Pot na Jeranovo, Prašnikarjev drevored, Ulica Antona Kotarja Martina, Jeranovo, Podjelše in Zduša,

volišče št. 00110017: OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA, podružnica TUNJICE za volilce naselij: Košiše (hišne št. od 15 do 21 A), Laniše, Tunjice in Tunjiška Mlaka,

volišče št. 00110018: OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE (dostopno invalidom) za volilce ulic: Dobajeva ulica, Domžalska cesta, Groharjeva ulica, Jakopičeva ulica, Jamova ulica, Jelovškova ulica in Ljubljanska cesta (hišne št. 14 A, 14 B, 15, 15 A in od 16 do 86),

volišče št. 00110019: OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE (dostopno invalidom) za volilce ulic: Bakovnik (razen hišne št. 1 in 2), Bakovniška ulica, Bazoviška ulica, Črnivška ulica, Klavčičeva ulica, Ljubljanska cesta (hišne št. 14, 15 B, 15 C), Mengeška pot, Meninska ulica, Perovo (hišni št. 26 in 30), Prvomajska ulica, Rudniška ulica, Slatnarjeva ulica, Šipkova ulica in Ulica Matije Blejca,

volišče št. 00110020: KULTURNI DOM ŠMARCA (dostopno invalidom) za volilce ulic: Bistriška cesta, Drnovo, Gmajna, Gornji log, Grintovška cesta, Gubčeva ulica, Habjanova ulica, Jeranova ulica, Kamniška cesta, Kolenčeva pot, Koroška cesta, Livada, Mala pot, Mlinarska ulica, Nova pot, Nožiška cesta, Obrtniška ulica, Orehova ulica, Pibernikova cesta, Poljska cesta, Pot iz vasi, Primoževa ulica, Radomeljska cesta, Sončna ulica, Spodnji log, Stegne, Štajerska ulica, Trata, Trg padlih borcev in Zelena pot,

volišče št. 00110021: KULTURNI DOM VOLČJI POTOK (dostopno invalidom) za volilce naselij: Rudnik pri Radomljah in Volčji Potok,

volišče št. 00110022: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24 (dostopno invalidom) za volilce ulic in naselje: Ekslerjeva ulica, Frančiškanski trg, Fužine, Glavni trg, Gregorčičeva ulica, Japljeva ulica, Kettejeva ulica, Knafličev prehod, Kolodvorska ulica, Levstikova ulica, Maistrova ulica, Medvedova ulica, Muzejska pot, Na produ, Parmova ulica, Petruškova pot, Pot na Poljane, Prešernova ulica, Raspov prehod, Sadnikarjeva ulica, Samostanska ulica, Streliška ulica, Šlakarjeva pot, Šolska ulica, Šutna, Tomšičeva ulica, Trg svobode, Trg talcev, Tunjiška ulica, Ulica Josipa Močnika, Usnjarska cesta, Zaprice, Žale, Žebljarska pot in Košiše (hišne št. od 1 do 14 A in od 22 do 29),

volišče št. 00110023: GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK (dostopno invalidom) za volilce ulic: Bevkova ulica, Lobodova ulica, Na bregu, Na jasi, Novi trg, Palovška cesta, Perovo (razen hišni št. 26 in 30), Perkova ulica, Pot na Dobravo, Pot v Rudnik in Prisojna pot,

volišče št. 00110024: VRTEC SNEGULJČICA, Kovinarska cesta 11 (dostopno invalidom) za volilce ulic: Bakovnik (hišni št. 1 in 2), Kajuhova pot, Kovinarska cesta, Livarska ulica, Ljubljanska cesta (hišne št. 2, 3, 3 D, od 4 A do 4 K, 9 A, 9 B, 9 C, 11, 11 A, 11 B, 11 E, 11 F, 12 in 13), Podlimbarskega pot, Pot 27. julija, Steletova cesta, Tkalska pot in Zikova ulica,

volišče št. 00110025: KULTURNI DOM PODGORJE za volilce ulice in naselja: Korenova cesta in Podgorje,

volišče št. 00110026: OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA, Šolska ulica 1 (dostopno invalidom) za volilce ulic: Aškerčeva ulica, Čopova pot, Frana Albrehta ulica, Franca Pirca ulica, Jenkova ulica, Jurčičeva ulica, Kebetova ulica, Kersnikova ulica, Koželjeva ulica, Kranjska cesta, Ljubljanska cesta (hišne št. od 1 A, 1 B, 1 C, 1 Č, 3 A, 3 B, 3 C, 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 10), Miklavčičeva ulica, Mlakarjeva ulica, Murnova ulica, Parapatova ulica, Podgorska pot, Pot Marije Vere, Rozmanova ulica, Svetčeva pot, Trdinova ulica, Vavpotičeva ulica, Vegova ulica, Vremšakova ulica, Ulica Andreja Smolnikarja, Ulica Fortunata Berganta, Ulica Frančka Miha Paglovca, Ulica Jakoba Alešovca, Ulica Jakoba Zupana, Ulica Josipa Ogrinca, Ulica Kamniško-zasav. odreda, Ulica Ljudevita Stiasnyja, Ulica Toma Brejca, Ulica Vilka Rožiča in Župančičeva ulica,

volišče št. 00110027: GASILSKI DOM KRIŽ za volilce naselja: Križ,

volišče št. 00110028: OSNOVNA ŠOLA KOMENDA-MOSTE, Moste 40 B (dostopno invalidom) za volilce naselij: Moste, Suhadole, Žeje pri Komendi in Poslovna cona Žeje pri Komendi: Pod bori, Pod brezami, Pod bukvami, Pod gabri, Pod hrasti, Pod javorji, Pod jelkami, Pod jelšami, Pod kostanji, Pod lipami, Pod macesni, Pod smrekami, Pod topoli in Pod vrbami,

volišče št. 00110029: OBČINA KOMENDA, Glavarjeva cesta 104 za volilce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi, Potok pri Komendi, in Komenda: Čebuljeva ulica, Glavarjeva cesta, Jezerškova ulica, Kranjska pot, Krekova ulica, Remicova pot, Sadarjeva cesta, Urhova ulica, Zadružna ulica in Zajčeva cesta,

volišče št. 00110970: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, (dostopno invalidom) namenjeno volilcem, ki nimajo stalnega prebivališča na območju VO

volišče št. 00110901: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, (dostopno invalidom) predčasno glasovanje

volišče št. 00110997: glasovanje po pošti iz območja Slovenije  

volišče št. 00110998: glasovanje po pošti iz tujine

Stanislava Avbelj
PREDSEDNICA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
10. okrajna volilna komisija 1. volilne enote