Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2020 – 2. del

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2020 – 2. del

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2020 – 2. del.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in projektov, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive Občine Kamnik, in sicer:

– večje prireditve in projekte društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik in iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik;
– prireditve in projekte, ki so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik in ki imajo bistven prispevek k promociji Občine Kamnik;
– prireditve in projekte, katerih pokrovitelj je Občina Kamnik.

Iz proračuna občine Kamnik se sofinancirajo tiste vsebine (prireditve, projekti,…), ki niso bile predmet sofinanciranja pri drugih javnih razpisih Občine Kamnik.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo društva in druge pravne osebe, ki izvedejo prireditev ali projekt na teritoriju Občine Kamnik, za občane Občine Kamnik in so v interesu Občine Kamnik. Imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ali projekta in jasno konstrukcijo vseh stroškov izvedbe in virov financiranja.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: V drugem delu so za sofinanciranje namenjena sredstva v višini 8.426,12 EUR.

Rok za prijavo je 24. avgust 2020 do 10. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure oddana osebno v vložišču Občine Kamnik. Strokovna komisija bo vloge odpirala v sredo, 26. avgusta 2020 ob 10. uri.

Povezave