Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Delovno v zadnje dneve letošnjega leta

Komunalni vestnik: Delovno v zadnje dneve letošnjega leta

Letošnje leto se sicer počasi res izteka, pred zasluženim prazničnim počitkom pa delavci Komunalnega podjetja Kamnik še vedno delajo s polno paro ter hitijo, da dokončajo z začetimi deli. Tudi v preteklem tednu je bilo, širom občine, obilo narejenega, zaradi temperatur, ki so se spustile tudi nekaj stopinj pod ledišče, pa je bilo potrebno, prvič v tej zimski sezoni, posuti nekaj cest in mostov v višjih legah in na bolj izpostavljenih mestih.

Vestnik KPK (od 26. 11. 2019 – 2. 12. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Na občinskih cestah in javnih poteh so vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik v prejšnjem tednu poskrbele za krpanje makadamskih poti v Košišah, na Perovem za Petrolom in na Primoževi ulici.

Urejanja so bile deležne tudi nekatere asfaltne ceste in sicer v Volčjem Potoku, Palovčah, pri KIK-u, na Tunjiški, cesta med Golicami in Češnjicami ter cesta Mekinje – Godič, na katerih so bile zapolnjene zoprne udarne jame.

V Snoviku je bilo potrebno zamenjati dotrajan betonski pokrov in urediti bankine, bankine pa so bile urejene tudi na Starih Selih. Na Praprotnem, med Brezjami in Gozdom ter na cesti proti Svetemu Primožu so bile očiščene mulde in jaški, na Hruševki in v Bistričici sta bili izdelani asfaltni muldi, na Maistrovi je bil postavljen prometni znak, v Tunjicah, Šmarci, na Malem Hribu, Drnovškovi in podhodu pri Qlandiji so bila postavljena prometna ogledala, v Motniku in na Novem trgu pa so bili nameščeni novi koški za smeti.

V tem tednu je bilo potrebno, prvič v tej zimski sezoni, zaradi nizkih temperatur posoliti tudi nekatere ceste na višje ležečih predelih občine ter mostove in odseke na bolj izpostavljenih legah. V okviru priprav na zimsko službo so delavci Komunalnega podjetja Kamnik poskrbeli tudi za polnjenje deponij na Palovčah, Ravnah in v Zgornjem Tuhinju, medtem ko so bili na območju Motnika postavljeni cestni količki.

Urejena je bila še postavitev parih cestnih zapor na Kovinarski ter med Šutno in Glavnim trgom, izveden je bil tudi reden pregled cest, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa so v minulem tednu, ob različnih lokalnih cestah v občini, začeli tudi z odstranjevanjem vejevja in dreves, s čemer bodo izboljšali preglednost ter preprečili, da bi veje in drevesa, ob morebitnih močnejših snežnih padavinah, ovirala promet in padala na cesto.

Sanacija usada na cesti v Stranjah

Na lokalni cesti med Zgornjimi in Spodnjimi Stranjami se je tudi v prejšnjem tednu nadaljevala sanacija usada oz. zemeljskega plazu, ki je ogrozil cesto in onemogočil promet. Cesta bo stabilizirana in utrjena s kakih 45 metrov dolgim opornim zidom.

Izgradnja kabelske kanalizacije v Šmarci

V Šmarci se je nadaljevala izgradnja nove kabelske kanalizacije za širokopasovne optične povezave, ki je domala pri koncu, saj so bili v preteklem tednu asfaltirani cestni in ulični prekopi na Livadi, Jeranovi ulici in delu Volčjega Potoka.

Izgradnja kabelske kanalizacije na Duplici

Izgradnja kabelske kanalizacije se nadaljuje tudi na območju Duplice in sicer na Groharjevi, Dobajevi in Jakopičevi ulici.

Ureditev odvodnjavanja ceste Markovo – Studenca

Na cesti Markovo – Studenca so bila v prejšnjem tednu dokončana dela izgradnje kanalov za odvodnjavanje v kamnu in betonu, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa so na najbolj izpostavljenih mestih postavili tudi varovalne ograje iz kostanjevega lesa.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v preteklem tednu poskrbele za vzdrževanje in nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov na območju občine Kamnik.

Na območjih, kjer še ni urejene kanalizacije, je bilo, po naročilu občanov, izpraznjenih več greznic, na Žagi, v Podstudencu in na Malem Rakitovcu so bili očiščeni propusti, na Habjanovi ulici pa je bilo opravljeno pranje in čiščenje kanalizacije.

Na sistemu javne kanalizacije je bilo pregledanih, popravljenih in očiščenih več je število črpališč, na Rožičnem in Tunjiški ulici je bila očiščena meteorna kanalizacija, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa so poskrbeli tudi za čiščenje avtobusnih postajališč na Ljubljanski, Kranjski, na Vrhpolju, Stranjah in Mekinjah. S postavitvijo stojnic, vodenjem delovanja in čiščenjem je bilo poskrbljeno za nemoteno delovanje kamniške tržnice, kot običajno, pa so bili izpraznjeni koški za smeti širom občine.

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, ki skrbijo za vzdrževanje kanalizacije, pa so se minuli teden aktivno vključile tudi v intervencijo ob onesnaženju kanalizacijskega voda z naftnimi derivati na območju Nevelj, pri čemer je potrebno poudariti, da naftni derivati, topila, kemikalije in druge nevarne snovi v kanalizacijo nikakor ne sodijo, saj lahko le-to poškodujejo, obenem pa lahko ogrozijo tudi varnost ljudi in premoženja.

Za redna vzdrževalna dela je bilo poskrbljeno tudi na javnem vodovodnem sistemu. V Soteski je bilo potrebno odpraviti napako, na Molkovi je bil postavljen hidrant, izvedena so bila dela v okviru investicijskih projektov v Buču in na Lokah, v vodovodno zajetje Somarček je bila pripeljana voda, opravljene so bile meritve prostega klora na območju Kamnika, na Kovinarski je bil zamenjan hidrant ter na novo položene cevi ter izdelan odcep, poskrbljeno pa je bilo tudi za popis gospodinjskih in industrijskih vodomerov.

Vzdrževalne ekipe KPK, ki skrbijo za vzdrževanje javne razsvetljave in semaforjev, so v preteklem tednu končale z nameščanjem novoletne okrasitve, ki je bila, razen v središču Kamnika, nameščena tudi na posameznih lokacijah večjih vasi in zaselkov v občini.

 

Pogled na praznično okrašeno mesto ter odzivi zadovoljnih občanov kažejo, da so, v okviru danih možnosti in sredstev, svoje delo dobro opravili.

Razen krasitve mesta, so bila opravljena tudi redna vzdrževalna dela, dela v okviru investicijskih projektov, vzdrževanje semaforjev ter popravila na električni napeljavi vodovoda in kanalizacije.

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v minulem tednu poskrbeli za izvajanje pogrebnih in pokopaliških storitev ter redno vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic. Naj pa dodamo še to, da je bilo na kamniških Žalah v minulem tednu poskrbljeno tudi za zamenjavo dotrajanega ozvočenja pri poslovilnih vežicah, ki je zamenjano z novim in sodobnim sistemom ozvočenja, kar bo v prihodnje omogočalo še kvalitetnejšo organizacijo in izvedbo pogrebov in poslovilnih slovesnosti.

Obisk Miklavža in bobra Kopka

V preteklem tednu pa niso bili zagnani zgolj delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ampak sta bila pridna tudi Miklavž in bober Kopko.

Z obiskom in darili je otroke zaposlenih v Komunalnem podjetju razveselil sveti Miklavž s svojim spremstvom. Bilo je prav luštno, edinole parkelj se je, spričo pridnih otrok, kar nekoliko dolgočasil.

Zato pa ni bilo prav nič dolgčas bobru Kopku, ki je s svojim poučnim obiskom razveselil otroke PŠ Gozd in 27. julij. Že res, da bober Kopko morda ni »decembrski dobri mož«, ampak otroci so se ga vseeno razveselili ter skupaj z njim pomodrovali kaj vse lahko skupaj pripomoremo, da našo vodo še naprej ohranimo neoporečno in čisto.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 3. in 9. 12. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Krpanje makadama: ZDUŠA, LANIŠE
 • Krpanje asfalta: ŠOLSKA, LJUBLJANSKA, VOLČJI POTOK
 • Ureditev bankine: BISTRIČICA
 • Posek vej: OBČINA KAMNIK, RUDNIK PRI RADOMLJAH, PEROVO
 • Postavitev smernikov in čiščenje vtokov: GOZD
 • Čiščenje mulde in vtokov: HRUŠEVKA
 • Čiščenje dela ceste: KAJUHOVA
 • Pregledi cest.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI: asfaltiranje na LIVADI, nato zaključek del!
 • IZVEDBA KABELSKE KANALIZACIJE NA DUPLICI (Groharjeva, Jakopičeva, Jamova, Dobajeva): nadaljevanje del (kopanje kanala, polaganje cevi in zasipanje – sledi asfaltiranje – po zaključku asfaltiranja na LIVADI)
 • SANACIJA USADA SPODNJE – ZGORNJE STRANJE: nadaljevanje del – izvedba kamnite zložbe, nasipanje, utrjevanje ceste, izvedba robnega venca in postavitev JVO ograje
 • ODVODNJAVANJE STUDENCA: planiranje, izvedba zaščitnih ograj
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Redna vzdrževalna dela: menjava plovnega ventila – STUDENCA idr.
 • Popis vodomerov: GOSPODINJSTVA
 • Dela v okviru investicijskih projektov: LOKE (polaganje cevi)
 • Odvzem vzorcev na prosti klor: objekti Kamnik
 • Ostalo: popravilo okvare – MOLKOVA 12, SOTESKA
 • Redna dela in vzdrževanje objektov javne razsvetljave ter semaforjev
 • Izkop jarka za robnike in postavitev robnikov: POKOPALIŠČE MEKINJE
 • Ostalo: Redna vzdrževalna dela in pogrebne storitve.
 • Druga dela…

X