Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kaj je Občina Kamnik storila za preprečitev množičnega kopanja na izviru Kamniške Bistrice

Kaj je Občina Kamnik storila za preprečitev množičnega kopanja na izviru Kamniške Bistrice

Ker izviru reke Kamniške Bistrice, kljub ogorčenju in protestom številnih občanov in naravovarstvenih organizacij, še naprej prihaja do množičnega oz. komercialnega kopanja, je občinski svetnik Igor Žavbi (LMŠ) občinski upravi Občine Kamnik zastavil vprašanje glede dosedanjih ukrepov Občine, da bi tovrstno kopanje preprečila.

Igor Žavbi (LMŠ): “Kaj je Občina Kamnik storila do sedaj, da bi preprečila masovno kopanje na izviru Kamniške Bistrice in s tem ogrožanje glavnega vira pitne vode v občini? Koliko prijav je občina podala pristojnim inšpekcijskim službam? Kakšne pristojnosti ima na tem področju občinski inšpektorat in redarska služba?”

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik sta pripravila Barbara STRAJNAR, višja svetovalka za razvojne projekte, in strokovni sodelavec Tadej Kovačič.

»Občina Kamnik je v zvezi s kopanjem na izviru Kamniške Bistrice v januarju 2021 na Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), ki upravlja z vodami, naslovila vprašanje, ali je kopanje na izviru Kamniške Bistrice dovoljeno ter pobudo, naj kot upravljavci vodotoka z ustreznimi ukrepi omejijo kopanje na izviru Kamniške Bistrice in s tem zavarujejo zajetje Iverje pred potencialno onesnaženostjo. S strani DRSV smo prejeli odgovor, da kopanje v rekah, jezerih ali morjih ni omejeno le na območja s statusom kopalne vode, saj je kopanje mogoče povsod, kjer to ni izrecno prepovedano. Glede na 76. in 105. člen Zakona o vodah splošna raba vodnega ali morskega dobra obsega zlasti rabo za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.

Območje izvira Kamniške Bistrice se nahaja v coni 2 in coni 3 vodovarstvenega območja zajetja Iverje, ki je določeno z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode Iverje (Uradni list SRS, št. 3/86), ki pa ne prepoveduje kopanja na tem območju. Občina Kamnik se je obrnila tudi na Ministrstvo za okolje in prostor s pobudo o čimprejšnji pripravi državne Uredbe o vodovarstvenih območjih na območju občine Kamnik, s katero bi posodobili ukrepe na vodovarstveni območjih in s tem pred morebitnim onesnaženjem dodatno zavarovali tako zajetje Iverje kot ostala zajetja pitne vode v občini Kamnik. Z ministrstva smo prejeli odgovor, da Občina Kamnik ni bila uvrščena v tekoči plan dela.

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo državni inšpektorji, pristojni za vode, na notranjem območju vodovarstvenega območja, neposredno ob zajetju pa državni zdravstveni inšpektorji. Občinska inšpektorica je v marcu 2020 podala prijavi na oba pristojna inšpektorata.

Občinska inšpekcija in redarska služba skladno z veljavno zakonodajo nima pristojnosti ukrepanja. Reka Kamniška Bistrica je ob njenem izviru (jezeru), št. zemljišča 901/4 k.o. Županje Njive, v lasti Republike Slovenije in v upravljanju DRSV. Nadzor glede na določila Zakona o vodah vršijo državni inšpektorji.«