Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

T e D n i (K) Občine Kamnik – 26.01.2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Dela na omenjenem odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo so začasno ustavljena zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo odseka 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, kjer se priklopi na obstoječo vodovodno omrežje. Trasa je dolga približno 800 metrov.

Izvajalec polaga vodovod DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del (prečkanje pod Kamniško Bistrico).

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec začel z deli na kanalu TM2 pri črpališču pri mostu, čez potok Tunjščica proti Kamniku. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250 proti »Kurji dolini«. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Izvajalec je v preteklem tednu izvedel približno 130 metrov fekalne kanalizacije.

Dela potekajo v treh fazah.

Faza 1

V petek, 23. januarja, v ponedeljek, 26. januarja, in v torek, 27. januarja, bo veljala popolna zapora Tunjiške ceste od križišča za Laniše do konca zaščitnih ograj v smeri proti Kamniku. Obvoz bo urejen mimo objekta s hišno številko Tunjiška Mlaka 6 (»Bitenc«) samo za osebni promet.

Faza 2

Od srede, 28. januarja, do petka, 30. januarja, bo veljala delna zapora od konca zaščitnih ograj do uvoza za obvoz Košiše. Promet bo urejen s semaforjem.

Faza 3

Od sobote, 31. januarja, do predvidoma torka, 31. marca, bo od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« izvedena popolna zapora. Prometni režim velja vsak dan od ponedeljka do sobote, in sicer med 8.30 in 13.30. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš (mimo Rezmana) v smeri Kamnika in preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

V primeru, da bo izvajalec hitreje oziroma počasneje izvedel dela posamezne faze, se smiselno zamaknejo datumi posamezne faze.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

V preteklem tednu je izvajalec začel z deli na stranskem kanalu TM2-2, ki poteka od objektov Košiše 13 do Košiše 13 C. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Izvajalec je v preteklem tednu izvedel približno 65 metrov fekalne kanalizacije. Trasa je dolga približno 190 metrov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanala ST, ki poteka od obstoječe kanalizacije pri objektu Spodnje Stranje 5A naprej ob Stranjskem potoku.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu izvajalec nadaljeval z deli na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem zabojniku.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Županje Njive

V preteklem tednu je izvajalec začel z deli na stranskem kanalu G60-2, in sicer na delu Županjih Njiv od Calcita d. d. navzgor.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Hkrati je bil v preteklem tednu izveden sestanek na temo kanalizacije na območju Županjih Njiv – novi del (od Calcita d. d. navzgor), na katerem je bil krajankam in krajanom predstavljen potek gradnje, predvideni terminski plani in predvideni obvozi.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Izvajalec SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljuje z deli na bazenu-Biološki blok 2.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija plazu na Ravnah

Najzahtevnejša dela pri sanaciji plazu pod občinsko cesto na Ravnah so zaključena. Sedaj sledi še kamnita obloga in izgradnja sistema za odvodnjavanje. S sanacijo plazu bo vožnja po občinski cesti ponovno varna.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu nadaljeval s svojim rednim delom. Sklenjenih je bilo nekaj pogodb o brezplačnem odstopu zemljišč občini, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, prav tako je bilo sklenjenih nekaj drugih pogodb v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2014. Na Oddelku smo tudi pretekli teden nudili pravno podporo ostalim Oddelkom.

Najemnike neprofitnih stanovanj, ki svojih obveznosti ne plačujejo sproti, pozivamo, da svoje dolgove čim prej poravnajo. V primeru finančnih težav naj čim prej pristojne institucije zaprosijo za denarno pomoč, sicer bomo zoper njih prisiljeni uvesti ustrezne postopke.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Kot običajno so v začetku leta na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance aktivnosti usmerjene v pripravo računovodskih izkazov proračuna Občine Kamnik za preteklo leto. Med Občino in javnimi zavodi se intenzivno usklajujejo sredstva, dana v upravljanje v lanskem letu. S strani javnih zavodov smo prejeli tudi več poročil o letnem popisu sredstev (inventurna poročila). Pripravljena in posredovana so bila tudi obvestila fizičnim osebam o obračunanih dohodkih, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014, ki jih morajo izplačevalci dohodkov izročiti prejemnikom dohodka najpozneje do 31. 1. 2015.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je tudi v letošnjem letu uspešno kandidirala na javnem razpisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za potrditev programov javnih del. V programu »čiščenje in vzdrževanje javnih površin« bo iz programa javnih del zaposlitev dobilo 9 brezposelnih oseb, ki bodo delo lahko opravljali do konca decembra 2015.

V četrtek, 22. januarja, se je na povabilo župana Marjana Šarca v prostorih občinske stavbe zbralo osem predstavnikov kamniške dekanije. Na vsakoletnem srečanju so duhovniki predstavili probleme posamezne župnije in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. Župan je poudaril, da se kljub težkim časom Občina trudi ohranjati kulturno dediščino, kulturne spomenike, saj se zaveda, da je cerkev pomemben spodbujevalec kulturnega življenja.

Medobčinski muzej Kamnik v rojstni hiši Rudolfa Maistra nadaljuje s svojimi »Maistrovimi večeri«. V sredo, 21. januarja 2015, se je odvijalo predavanje dr. Irene Selišnik z naslovom »Ženske v primežu velike vojne«. Na predavanju je dr. Irena Selišnik predstavila kolaž usod žensk med prvo svetovno vojno in tako osvetlila ženski pogled/izkušnjo nanjo, ki zagotovo ni bila enovita. Predstavljen je bil segment zgodovine, ki je dolgo ostal zunaj zgodovinopisnega zanimanja in, ki ostaja spregledan tudi v splošni razstavi ter muzealski obravnavi in predstavitvi prve svetovne vojne. Doc. dr. Irena Selišnik je zaposlena na Oddelku za zgodovino, Filozofske fakultete v Ljubljani. Predava in raziskuje slovensko zgodovino 19. stoletja. Zanima jo politična in socialna zgodovina. Prav tako se je na isti večer odvijal predstavitev knjige z naslovom »Drobci zamolklega časa«, avtorja Franceta Pibernika v knjižnici Komenda v organizaciji Matične knjižnice Kamnik.

V prvi polovici tega tedna se je občinska uprava z vrtci v občini Kamnik uskladila glede poteka vpisa novincev za novo šolsko leto 2015/2016. Sredi februarja bo tako predvidoma objavljen javni poziv k vpisu, ki bo po vrtcih potekal med 2. in 13. marcem. Sledila bo obdelava vlog in nato med 1. in 3. aprilom zasedanja komisij za sprejem v vrtec. V osmih dneh po zasedanju komisije bodo vrtci pripravili prednostni vrstni red in obvestila staršem.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v skladu z veljavno zakonodajo, ki določa, da mora Občina v postopku priprave Občinskega prostorskega akta omogočiti javnosti seznanitev z dopolnjenim osnutkom, začeli z javno razgrnitvijo Občinskega prostorskega načrta z oznako OPPN B 24 Spodnji Stol- del, B26 Polje-del in Okoljskega poročila. Po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik je obravnavano območje namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave prostorskega akta je nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Prostorski akt predvideva pozidavo objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovne prostore. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot. V skladu z veljavno zakonodajo se v prostorskem aktu določa tudi prometna in komunalna opremljenost zemljišča ter drugo potrebno infrastrukturo. Javna razgrnitev traja od 6. 1. 2015 do 6. 2. 2015.

Gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o sprejetju Občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del in gradivo Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del je dostopno na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora pripravljali podatke za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pri pripravi podatkov smo ugotovili, da številni poslovni subjekti, ki so v letu 2014 prenehali delovati, niso javili spremembe poslovnih prostorov na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Zaradi prej navedenega dejstva, bo Oddelek za urejanja prostora na predlog župana v naslednjih tednih obvestil vse poslovne subjekte, ki so v lanskem letu prenehali poslovati in niso uredili podatkov naj le-te uredijo na pristojni Geodetski upravi RS in na Občini Kamnik.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Besedilo: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve