Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kaj se dogaja z območjem nekdanje smodnišnice

Kaj se dogaja z območjem nekdanje smodnišnice

Občinski svetnik Edis Rujović – Lista Dušana Papeža, je občinski upravi Občine Kamnik podal pobudo, da Občina Kamnik začne uveljavljati predkupno pravico za zemljišča na območju nekdanje smodnišnice.

Edis Rujević – LDP

Edis RUJOVIĆ – LDP: »Območje nekdanje smodnišnice je strateškega pomena za nadaljni razvoj Občine Kamnik. To potrjujejo tudi predvolilni programi list, strank in županskih kandidatov iz oktobra 2018. Prav vsi so namreč umestili v svoje programe kot eno izmed glavnih prioritet tudi ureditev območja KIK.

Na kolegiju svetniških skupin 27.1.2020 je bila problematika omenjena. Svetniške skupine naj bi se tudi seznanile, da bo prodajo zemljišča v severozahodnem delu opravil tudi stečajni upravitelj Erman v mesecu februarju.

Znano je namreč tudi, da družba Iskra Mehanizmi podaja zemljišče v južnem delu KIK-a.

Glede na prej navedena dejstva podajam občinski upravi pobudo, da takoj prične z vsemi postopki uveljavljanja predkupne pravice in v kolikor bo potrebno točko tudi uvrsti na sejo občinskega sveta. Obenem predlagam, da župan pooblasti za vodenje pogajalskega postopka podžupana g. Sandija Uršiča, kateri se v nadaljevanju zaveže k poročanju postopkov vodjam svetniških skupin.

Gre za zadnjo priložnost, ko občina še lahko skupaj z ostalimi deležniki na območju KIK-a so kreira prostorsko politiko in razvoj omenjenega ali pa prepusti 60 hektarjev zemljišča v celoti zasebnikom in tako izgubi vsako priložnost za določanje smernic razvoja.

Ne velja pozabiti, da občina Kamnik že ima slabo izkušnjo pred več kot 10 leti, ko je celotno območje nekdanjega podjetja Stol prepustila v celoti v zasebne roke. Do danes namreč zadeve prostorsko niso urejene.«

Odgovor občinske uprave je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

Kot je znano, je Občina Kamnik prejela kar nekaj vlog v zvezi z odkupom kompleksa zemljišč na območju Smodnišnice. Zakon o urejanju prostora namreč izrecno določa, da mora lastnik zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice, zemljišče pred prodajo najprej ponuditi v odkup državi ali občini kot nosilcu predkupne pravice. Nosilec predkupne pravice se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjavi v 15 dneh od njenega sprejetja, sicer se šteje, da ponudbe ne sprejema. V tem primeru lahko lastnik zemljišče proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice ni dolžan pogajati.

Tako je tudi sedanja lastnica nekaterih kompleksov zemljišč na tem območju na občino vložila vlogo glede uveljavljanja predkupne pravice, pri čemer pa je navedla tudi ceno za konkretni kompleks. Občina na osnovi zgoraj navedenega ne more uveljavljati predkupne pravice le na delu zemljišč (v kolikor se prodajajo kot celota) niti ne more postavljati svoje cene ali drugih pogojev, pod katerimi bi kompleks kupila.

Kot je bilo že nekajkrat omenjeno tudi na sejah občinskega sveta, se je občina v preteklosti že udeleževala javnih dražb oziroma postopkov, na katerih je želela uveljaviti predkupno pravico, vendar pa je bila do sedaj pri tem neuspešna, saj je bila pri draženju oziroma višanju cene omejena z razpoložljivimi sredstvi. Pri vsaki odločitvi glede uveljavljanja predkupne pravice že sedaj sodelujeta tudi oba podžupana.