Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kako je z urejanjem vodotokov in hudournikov?

Kako je z urejanjem vodotokov in hudournikov?

matej slapar

Matej Slapar

V okviru svetniških pobud in vprašanj je svetnik ter hkrati tudi podžupan Matej Slapar (NSi), občinski upravi zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem vodotokov v občini Kamnik.

“Zaradi prepočasnega odzivanja pristojnih državnih oblasti procesi v naravi niso nič počasnejši ali bolj umirjeni. Zaraščanje brežin in odlaganje plavja v strugah vodotokov se nadaljuje brez ozira na neživljenjsko birokracijo. Zaradi zagotavljanja boljše poplavne varnosti naših občanov, ki živijo v bližini številnih hudournikov ter potokov mora občina čim prej pripraviti časovni načrt čiščenja brežin vodotokov in vanj vključiti tudi sodelovanje krajanov pod strokovnim nadzorom, kjer ti izkažejo pripravljenost za sodelovanje oz. za to, da sami izvedejo čiščenje. Eden izmed problematičnih vodotokov je hudournik Osranc, ki zahteva takojšnjo pozornost. Ko bodo poplave – to je le vprašanje časa – bodo na teh manjših vodotokih imele hudourniški značaj – hitro naraščanje vode v zaraščenih in zasutih strugah, velika hitrost vode zaradi velikih padcev in utesnjenega prostora, ki bo imela veliko moč erozije ter bo zaradi prenašanja plavja imela še večjo uničevalno moč, torej utegnemo pričakovati veliko škodo na bližnjih objektih in površinah ter ogroženost življenj. Zato predlagam, da se čim prej pripravi sanacijski načrt, oz. na področjih kjer so krajani sami pripravljeni očistiti določene struge le to omogočiti, oz. jim pri tem kar se da pomagati.«

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravil mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Občina Kamnik v zadnjih treh letih aktivno izvaja preventivne ukrepe na vodotokih, s čimer zagotavlja boljšo poplavno varnost za občane, ki živijo ob njih. Dobro sodelovanje s pristojnimi službami, tj. Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za okolje in prostor, rečnimi nadzorniki, ribiči, koncesionarji na vodotokih, so v preteklosti bistveno pripomogli k odpravljanju neživljenjske birokracije na tem področju. V proračunu 2015 in 2016 je za omenjene ukrepe namenjenih kar nekaj sredstev, s katerimi bomo skupaj s pristojnimi službami izvajali ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti. V mesecu avgustu so že stekle aktivnosti za pripravo načrta za čiščenje struge vodotoka Osranc. Po potrditvi načrta s strani Agencije RS za okolje bo izdelan popis del in izvedeno evidenčno naročilo za izbor izvajalca, če bodo zagotovljena ustrezna finančna sredstva, saj vseh preventivnih ukrepov ne bo mogoče izvesti letos. Veljavna zakonodaja omogoča občanom čiščenje vejevja in zarasti v in ob vodotokih, vendar je problem o ozaveščanju občanov, saj je v preteklosti veljalo, da posege (čiščenje vejevja in zarasti) lahko izvajajo zgolj koncesionarji.