Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kdaj bo dograjena javna razsvetljava v Tunjicah

Kdaj bo dograjena javna razsvetljava v Tunjicah

Občinska svetnica Karmen Kaplja (LSU) občinsko upravo sprašuje, kdaj je predvidena realizacija javne razsvetljave v Tunjicah, v smeri proti cerkvi.

Karmen KAPLJA –LSU: “Programu vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2020 so predvidene dograditve omrežij javne razsvetljave, med njimi tudi v Tunjicah proti cerkvi. Kdaj je predvideva realizacija dograditve v Tunjicah? Zanima pa me tudi, zakaj je prišlo do odstopanja med programom in rebalansom. V programu je namreč zapisano, da je ocenjena vrednost sredstev za dograditev omrežij javne razsvetljave 61.300€, v rebalansu proračuna pa je pod to postavko namenjenih 45.000€?

Odgovor sta, v imenu občinske uprave, pripravila Franc RESNIK, višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe in Lidija BOŽIČ, višja svetovalka za proračun in zaključni račun:

“Dograditev javne razsvetljave v Tunjicah proti cerkvi je bila izvedena v mesecu februarju 2020. Vrednost del z vključenim DDV je znašala 5.540 € in je med drugim zajemala: postavitev dveh kandelabrov s svetilkami, 160 m zračnega voda in 90 m zemeljskega kabla v jarku dolžine 50 m. Postavka 6400 –javna razsvetljava je bila ob sprejemu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 v mesecu decembru 2019 načrtovana v višini 330.000 €, pri čemer je bila razdelitev na ekonomske namene znotraj postavke ocenjena v naslednjih višinah: 4022 –električna energija 160.000 €, 4025 –tekoče vzdrževanje 125.000 € in novogradnje 45.000€. Postavka se v nobenem od štirih sprejetih rebalansov v letu 2020 ni spreminjala. Občina vse prejete račune knjiži v skladu z veljavno zakonodajo na ekonomske namene (konte), na katere se nanašajo, ne glede na višino načrtovanih sredstev na teh kontih. To velja tudi za postavko 6400 –javna razsvetljava. Če je v določenem obdobju manj stroškov v zvezi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, se sredstva lahko porabijo za dograditve javne razsvetljave ali obratno -skupni znesek plačanih računov za javno razsvetljavo v letu 2020 ne sme presegati 330.000 €”