Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kje (in koliko) se v občini Kamnik urejajo ceste
Foto: Občina Kamnik

Kje (in koliko) se v občini Kamnik urejajo ceste

Ker se med nekaterimi prebivalci Kamnika porajajo pomisleki, da urejanje cest v mestu nesorazmerno trpi na račun urejanja cest na podeželju, je občinski svetnik Edis Rujović (LDP), občinski upravi občine Kamnik zastavil vprašanje o tem, koliko metrov lokalnih cest je bilo v letošnjem letu rekonstruitrano v mestnem jedru in koliko izven mestnega jedra oz. izven urbanega dela Kamnika.

Edis Rujović (LDP):  Kot je razvidno iz obvestil za javnost je Občina Kamnik v zadnjem letu precej sredstev in pozornosti namenila asfaltiranju in urejanju makadamskih cest. Prav tako je moč zaznati, vse večja vlagajanja v t.i. lokalne ceste na podeželju.

Zato v imenu občank in občanov na tem mestu sprašujem, koliko metrov lokalnih cest je bilo rekonstruitrano v mestnem jedru ter koliko metrov lokalanih cest je bilo na drugi strani rekonstruiranih oz. adaptiranih izven mestnega jedra oz. izven urbanega dela Kamnika, v zadnjem letu?

Vsled občutnega nesorazmerja na področju vlaganja in izvedbe v prenovo lokalnih cest med t.i. urbanim delom mesta in podeželjem na tem mestu dajem v imenu občank in občanov svetniško pobudo za nadaljevanje celostnega urejanja mestnega jedra in sicer ureditev Medvedove ulice z nadaljevanjem na Tunjiško cesto.

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravil Luka SVETEC, višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja (nadomeščanje vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne
službe in finance):

Ko bodo zaključena vsa dela v sklopu asfaltiranja makadamov in investicijske obnove asfaltnih cest v letu 2021, bodo ta dela predstavljala približno 5,5 kilometrov javnih poti in lokalnih cest.

V Krajevni skupnosti Kamnik Center sta bili izvedeni dve rekonstrukciji. V sklopu obnove vodovoda in kanalizacije v naselju Žale se je obnovilo 200 metrov ceste, na Ekslerjevi ulici pa se je preplastilo 100 metrov cestišča v sklopu sočasnih del z Adriaplinom. Skupno se je v Krajevni skupnosti Kamnik Center obnovilo 300 metrov cest.

Ceste so se v občini Kamnik obnavljale še v naslednjih krajevnih skupnostih:

Podgorje 2 odseka v skupni dolžini 320 metrov,
Nevlje – v sklopu varnih poti in sočasnih del 480 metrov,

Godič 3 odseki v skupni dolžini 850 metrov,

Tunjice 3 odseki v skupni dolžini 500 metrov,

Šmarca v dolžini 120 metrov,

Črna pri Kamniku 2 odseka v skupni dolžini 320 metrov,

Zgornji Tuhinj 2 odseka v skupni dolžini 800 metrov,

Špitalič 2 odseka v skupni dolžini 400 metrov,

Motnik v dolžini 200 metrov,

Šmartno v Tuhinju v dolžini 140 metrov,

Pšajnovica 2 odseka v skupni dolžini 620 metrov,

Novi trg v dolžini 100 metrov in

Kamniška Bistrica v dolžini 400 metrov.

V letu 2021 se je v občini Kamnik torej asfaltiralo v 14 krajevnih skupnostih. Dolžina cestnih
odsekov asfaltiranja pa je bila med 120 metri in 850 metri.

V občinski upravi si prizadevamo, da bi s preplastitvami makadamskih odsekov javnih poti in lokalnih cest zmanjšali stroške vzdrževanja leteh. Z opravljenimi preplastitvami tako ne izboljšujemo zgolj kvalitete bivanja prebivalcev, ampak tudi znižujemo sredstva, potrebna za vzdrževanje. V trenutni situaciji se nam pogosto dogaja, da s sredstvi, ki so nam na voljo v okviru postavke za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, zgolj zagotavljamo najnujnejšo prevoznost cest. Z znižanjem stroškov vzdrževanja bomo lahko v prihodnje več vlagali v izboljšanje cestnega omrežja z vidika udobja vožnje na celotnem območju občine Kamnik.

Kar zadeva ureditve Tunjiške ceste in Medvedove ulice, je v predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2022 načrtovanih 20.000 € za projektno dokumentacijo, pričetek del pa je predviden v letu 2023, zato je v predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 načrtovanih 250.000 €.