Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Nenavadno financiranje cest na Veliki planini
Foto: Občina Kamnik

Nenavadno financiranje cest na Veliki planini

Medtem, ko ima še marsikatero gospodinjstvo v dolini, zaradi neurejene meteorne kanalizacije, težave z meteornimi vodami ob vsakem večjem nalivu, je Občina Kamnik iz sredstev namenjenih vzdrževanju meteorne kanalizacije financirala ureditev ceste med Šimnovcem in Zelenim robom na Veliki planini.

Občinski svetnik Igor Žavbi (LMŠ) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil nekaj vprašanj, ki se nanašajo na urejanje ceste med Šimnovcem in Zelenim robom ter izvajanjem nadzora prometa na Veliki planini.

Igor Žavbi (LMŠ): »V poletju smo na občinski spletni strani lahko opazili, da se na Veliki planini ureja cesta od Šimnovca do Zelenega roba. Po poizvedbi v spletni aplikaciji PISO nisem zaznal, da bi bila omenjena cesta, del občinskega cestnega omrežja.

 Iz katere postavke so bila vzeta sredstva za omenjeno sanacijo ceste? Koliko sredstev je bilo porabljenih za sanacijo? Ali je pri sanaciji sodeloval zavod za kulturo? 

V zvezi s tem me zanima tudi koliko dovolilnic je bilo v lanskem in letošnjem letu izdanih za vožnjo po planini, ter koliko glob je bilo izrečenih za nedovoljeno vožnjo na območju Velike planine.«

V imenu občinske uprave sta odgovor pripravila  Marjan  Semprimožnik, višji svetovalec – koordinator projektnega  dela, ter Maja SUŠNIK, podsekretarka –  vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve: 

»Omenjena  cesta  je  bila  sanirana  v  poletnih  mesecih.  Povod  za  sanacijo  je  bila  izredna dotrajanost, kar je po večjih nalivih  povzročalo tudi neprevoznost. Ker cesta služi tudi kot dostavna in intervencijska pot, je bilo nujno izvesti sanacijo. Predvsem urediti odvodnjavanje. V  prihodnjih  letih  so  načrtovana  tudi  dela  na  žičniških  napravah,  zato  smo  s  celostno sanacijo ceste, na podlagi prej izdelanih načrtov in projektov, zagotoviti ustrezno varnost na cesti ob napovedani večji obremenitvi le-te.

 

Sredstva so bila zagotovljena iz proračunskih postavk:

  • 4903 Razvojni načrti Velike planine v višini 30.000,00 €,
  • 5207 Meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje v višini 19.521,39 €.

Pri sanaciji je sodeloval Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in v skladu  s  svojimi  pristojnostmi  izdal  soglasje  za  izvedbo  del.  Celostna  dokumentacija  za sanacijo ceste, ki je bila pripravljena v letu 2020, pa je bila usklajena tudi z vsemi ostalimi zahtevanimi  soglasodajalci,  ki  so  podali  svoja  mnenja  (kulturnovarstveno  mnenje, naravovarstveno mnenje, vodno mnenje, mnenje z vidika energetskih sistemov, mnenje z vidika varovanja žičnic …).

V  letu  2020 je Občina Kamnik izdala 51 dovoljenj, v letu 2021 pa 47 dovoljenj za prevoz z motornim vozilom na območju Velike planine.

Redarstvo je v skladu z Odlokom o javnem redu na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 80/01, 17/06 in 88/20) pristojno le za nadzor nad parkiranjem, kot je to določeno v 11.a členu omenjenega Odloka. Ker je območje Velike  planine  opredeljeno  kot  naravna  vrednota  državnega  pomena,  lahko  nadzor  nad vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –  uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –  ZDru-1, 8/10 –  ZSKZ-B, 46/14, 21/18 –  ZNOrg, 31/18 in 82/20) opravljata le inšpektorat in policija.

Glede na to, da občinsko redarstvo ni pristojno za nadzor nad vožnjo z motornimi vozili na Veliki planini, glob za nedovoljeno vožnjo ni izrekalo.«