Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / O športnem igrišču in javni razsvetljavi na Duplici

O športnem igrišču in javni razsvetljavi na Duplici

Občinski svetnik Robert Prosen (LSU) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil dve svetniški vprašanji, ki se nanašata na športno igrišče Vila na Duplici in urejanje tamkajšnje javne razsvetljave.

Vprašanje o igrišču Vila na Duplici

Robert Prosen (LSU): »V letu 2019 je bilo igrišče odkupljeno s strani Občine Kamnik. Zanima me kakšni so nadaljnji postopki glede urejana lastništva igrišča, ali je že izvedena parcelizacija igrišča in če so poleg vključeni tudi pomožni objekti ter manjše otroško igrišče?«

Odgovor občinske uprave je pripravila Mira RESNIK, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:

»Občina Kamnik je lastnica zemljišč (parc. št. 1413/7 in 1540/2, obe k.o. 1908 Podgorje), ki v naravi predstavljata ograjeno večnamensko asfaltirano igrišče in otroško igrišče, t.i. večnamensko športno igrišče Vila na Duplici. Pomožni objekt, ki se nahaja na S delu omenjenega igrišča, ni bil predmet nakupa.

V skladu s3. odstavkom 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanim sklepom št. 671-0011/2019 z dne 20.12.2019 in podpisano Pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje, se je to športno igrišče z dnem 1. 1. 2020 preneslo v upravljanje in gospodarjenje Krajevni skupnosti Duplica, Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik.«

Pobuda za ureditev javne razsvetljave

Robert Prosen (LSU): »Občinski upravi predlagamo, da se uredi javna razsvetljava na peš poti, katero uporabljajo stanovalke in stanovalci večstanovanjskih objektov Groharjeva ulica 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pot povezuje Groharjevo ulico oz. parkirišča med ulico železniško progo ter že omenjene stanovanjske objekte in poteka po zemljišču v lasti Občine Kamnik, k.o. 1908-PODGORJE št. 1247/1.«

Odgovor občinske uprave je pripravil Franc RESNIK, višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:

»Predstavniki Občine Kamnik in koncesionarja za vzdrževanje javne razsvetljave, KPK d.o.o., smo si 8. 10. 2020 ogledali navedeno območje. Ugotavljamo, da del pešpoti že osvetljujejo 3 svetilke javne razsvetljave, ki stojijo na zemljišču osnovne šole.

Za večjo učinkovitost osvetlitve bomo nekoliko obrezali vejevje na drevesih ob poti. Na vrhu stopnic med blokoma št. 20 in 16 bomo postavili dodatno svetilko. Pripravili bomo predračun. Izvedba bo v naslednjih treh mesecih. Stroške bomo pokrili iz tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.«