Naslovnica / NOVICE / Ovinkasta pot od luknjastih do urejenih cest

Ovinkasta pot od luknjastih do urejenih cest

V želji, da bi občankam in občanom, ki se zaradi luknjastih in dotrajanih cest s svojimi težavami z vprašanji in opozorili nemalokrat obračajo tudi na uredništvo našega portala, smo Občino Kamnik zaprosili za nekaj pojasnil, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Predvsem v smislu, na kakšen način potekajo postopki med občani, Občino Kamnik in koncesionarjem Komunalnim podjetjem Kamnik, ki po “luknjasti cesti” slednjič pripeljejo do njenega zakrpanja in morebitne nove ceste.

Na naša vprašanja so nam z Občine Kamnik posredovali sledeče odgovore;

Katera oz. kakšna dela lahko (mora) koncesionar opravi in izvede brez poprejšnje odobritve Občine Kamnik?

Občina Kamnik: »Brez poprejšnje odobritve lahko (mora) koncesionar opraviti in izvesti dela po določilih sklenjene koncesijske pogodbe (št. 371-00083/2009-6/2 (7) z dne 24. 12. 2009) in po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. list RS, št. 38/16), in sicer v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za področje rednega vzdrževanja občinskih cest. Te se najpogosteje nanašajo na krpanje udarnih jam, zamenjavo poškodovane prometne signalizacije, ureditev bankin in ceste itd…«

Katera dela in naloge lahko koncesionar opravi zgolj s poprejšnjo odobritvijo Občine Kamnik?

Občina Kamnik: »S poprejšnjo odobritvijo Občine Kamnik (skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS 7/12)) lahko koncesionar na občinskih cestah opravi investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.«

Na koga se morajo občani, ki želijo, da se določena dela opravijo, najprej obrniti?

Občina Kamnik: »Občanke in občani občine Kamnik, ki želijo, da se opravijo določena dela s področja rednega vzdrževanja občinskih cest (skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, Ur. list RS, št. 38/16) se morajo najprej obrniti na dežurno službo koncesionarja Komunalnega podjetja Kamnik d. d., ki deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Za investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist pa se morajo občanke in občani obrniti na Občino Kamnik – Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance.«

TELEFONSKE ŠTEVILKE DEŽURNIH SLUŽB KOMUNALNEGA PODJETJA KAMNIK

  • VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST – 031 625 524
  • JAVNI VODOVODNI SISTEM – 041 616 087
  • JAVNA RAZSVETLJAVA – 031 407 047
  • ODPADNE VODE – 041 326 256
  • POGREBNA SLUŽBA – 041 634 948

Predvidevamo, da se določena dela izvajajo po vnaprejšnjem programu del, zato bi vas prosil za  program načrtovanih del do konca letošnjega leta.

Občina Kamnik: »Koncesionar pripravi Program del za tekoče leto s področja urejanja in vzdrževanja občinskih cest, slednjega pa v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev potrdi koncedent, to je Občina Kamnik.

Zaradi obsežnosti programa del za tekoče koledarsko leto vam predlagamo, da se v času uradnih ur, po predhodnem dogovoru, oglasite pri Sandiju Borcu (telefonska številka: 01/831 82 16 ali elektronska pošta: sandi.borec@kamnik.si), kjer vam bo omogočen vpogled v relevantno dokumentacijo.«