Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Prometna problematika na ulici Matije Blejca in Bakovniški ulici

Prometna problematika na ulici Matije Blejca in Bakovniški ulici

Občinski svetnik Grega Zorman (Lista Dušana Papeža) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na problematiko prometne varnosti na ulici Matije Blejca in Bakovniški ulici.

Grega ZORMAN – LDP: Želel bi izpostaviti problematiko prometne varnosti na ulici Matije Blejca in na Bakovniški ulici. Na tem območju konstantno prihaja do prehitre vožnje voznikov motornih vozil, kar lahko vodi v hude in tragične nesreče, še posebej, ker na območju potekajo tudi šolske poti.

Dejstva so naslednja:

1. zaradi povezovalne ceste preko mostu čez Kamniško Bistrico do krožišča in priključitve na kamniško obvoznico se je v ulici Matije Blejca spremenil prometni režim, saj je bil za nemoten uvoz na glavno cesto (Ljubljanska cesta) postavljen semafor, kar samo priča o tem kako prometna je ulica;

2. na ulici Matije Blejca se zaradi semaforiziranega križišča sedaj dogajajo nevarne situacije, saj posamezniki zaradi »lovljenja« zelene oz. rumene luči na semaforju vozijo veliko hitreje kot je dovoljeno in po ulici Matija Blejca vozijo tudi s hitrostjo 60km/h in več, kljub temu, da je postavljen znak za omejitev hitrosti na 30km/h;

3. po ulici Matije Blejca poteka šolska pot, predvsem za otroke iz smeri Bakovnik – Klavčičeva ulice, ki pri semaforiziranem križišču ne uporabijo prehoda za pešce, ampak uberejo krajšo pot, po ulici navzgor, kjer ni pločnika. Tako cesto prečkajo med:

a. pošto in prvim blokom,
b. prvim in drugim blokom, ali
c. drugim in tretjim blokom, ki je hkrati najbolj prometen in služi kot uvoz in izvoz za večje parkirišče in ga uporabljajo tudi starši šoloobveznih otrok, ko vozijo otroke v šolo in iz šole;

4. v ulici Matije Blejca je Vrtec Antona Medveda – enota Mojca. Vzgojiteljice vozijo otroke na sprehod tudi po ulici kjer je pločnik le na manjšem delu. Pešci pa so prisiljeni uporabljati cestišče, če želijo priti do pločnika ob glavni cesti (Ljubljanska cesta);

5. v ulici je tudi Pošta. Nekateri obiskovalci pošte, kljub prepovedi, parkirajo ob robu ceste in tako pešce prisilijo, da hodijo po cestišču.

Glede na vse našteto lahko rečem, da je ulica Matije Blejca in v povezavi z njo tudi Bakovniška ulica, zelo prometno obremenjena in je nujna izvedba določenih tehničnih ukrepov, ki bodo znižali hitrosti in pešcem omogočili varno gibanje po ulici.

Kljub urgencam in zbiranju podpisov stanovalcev ulice Matija Blejca ter prošnjam naslovljenih na občinsko upravo občine Kamnik, se v zadnjih 5 letih ni spremenilo nič. Občinska uprava je pred leti začela nekatere aktivnosti, vendar niso bile izpeljane do konca. Zato prosim občinske službe za odgovor, kdaj bo nadaljevala z aktivnostmi za ureditev prometne situacije na ulici Matije Blejca in zakaj začete aktivnosti niso bile izpeljane do konca. Prav tako predlagam, da se na ulici Matiji Blejca uredijo grbine, ki bodo znižale hitrosti in se postavijo dodatne opozorilne table. Območje bi morali večkrat obiskati tudi občinski redarji in preveriti ureditev mirujočega prometa.

Podobne negativne izkušnje s prehitrimi vozniki imajo tudi prebivalci na Bakovniški ulici in zato občinsko upravo prosim, da tudi v tem primeru na terenu preveri kje bi bilo mogoče namestiti tehnične ovire za umiritev prometa.

Prosim za odgovor, kdaj lahko na ulici Matija Blejca in Bakovniški ulici pričakujemo izvedbo ustreznih ukrepov za umirjanje prometa.

V imenu občinske uprave Občine kamnik je odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

“Predlog za postavitev ukrepov za umirjanje prometa (grbine) na Ulici Matije Blejca in Bakovniški ulici bo posredovan v reševanje Komisiji za tehnično urejanje prometa. Občina Kamnik je preteklosti že izvajala aktivnosti za namestitev grbine na Ulici Matije Blejca, vendar je zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih razmerij, del ceste je namreč v zasebni lasti, odstopila od postavitve zaradi odločnega nasprotovanja lastnikov zemljišč.