Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Svetniška pobuda: Predlog za znižanje cen vseh komunalnih storitev v Občini Kamnik

Svetniška pobuda: Predlog za znižanje cen vseh komunalnih storitev v Občini Kamnik

Lista Sandija Uršiča, za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, občinski upravi predlaga znižanje cen vseh komunalnih storitev

Občinski svetnik mag. Šemso MUJANOVIĆ (LSU) je, v imenu svetniške skupine Liste Sandija Uršiča, občinski upravi Občine Kamnik podal pobudo za znižanje cen vseh komunalnih storitev:

V imenu svetniške skupine Lista Sandija Uršiča podajamo predlog ukrepa, s katerim menimo, da bi lahko občina Kamnik, svojim občankam in občanom olajšala posledice epidemije koronavirusa.

Epidemija je prizadela celotno Slovenijo, med drugim tudi Občino Kamnik. Prihodki občank in občanov so se krepko zmanjšali. Država je s sprejemom prvega svežnja ti. protikorona paketa pripravila več ukrepov za lajšanje posledic epidemije, kmalu pa bo predstavljen tudi drugi. Prepričani smo, da lahko k neposrednem izboljšanju stanja pripomore tudi Občina

Kamnik. Ne samo z razdeljevanjem mask, temveč tudi z znižanje cen vseh komunalnih storitev v času razglašene epidemije, tako za občanke in občane, kakor tudi za vsa mala gospodarstva.

Predlagamo, da se za 50% znižajo postavke omrežnine vodarine DN 20, omrežnine kanališčine DN 20 in okoljske dajatve. Pri vseh treh postavkah je prejemnik dajatev občina Kamnik.

Omrežnina vodarine DN 20. Pokriva letne stroške javne infrastrukture namenjene oskrbi s pitno vodo na območju občine in se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom glede na dimenzijo vodomera in ni odvisna od porabe vode. Omrežnina pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, stroške zavarovanja infrastrukture itd.).

Omrežnina kanališčina DN 20 ureja odvajanje odpadne vode in pokriva stroške amortizacije kanalizacijske infrastrukture, ter druge stroške infrastrukture, kot so zavarovanje, odškodnine itd. cena omrežnine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 30. seji, dne 23. 4. 2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14.

Pri okoljski dajatvi gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja, ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).

V Listi Sandija Uršiča podajamo pobudo, da za čas trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), za 50% znižajo cene zgoraj navedenih postavk Komunalnega podjetja Kamnik. Kot prvi mesec uveljavitve znižanja cen se šteje april 2020, kot zadnji, pa se šteje mesec, v katerem bo Vlada Republike Slovenije uradno naznanila konec epidemije. Občinsko upravo zato pozivamo, da do izredne seje poda mnenje, pripravi mesečno oceno izgube prihodka in ustrezen predlog sklepa.

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravil Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Pri določanju cen obveznih gospodarskih javnih služb je potrebno upoštevati Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), ki natančneje določa obračun posameznih najemnin javne infrastrukture in obračun opravljanja javne službe. Na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen lahko občinski svet v skladu s 3. točko 3. člena omenjene uredbe prizna subvencije na potrjeno ceno storitev javne službe, vendar le za gospodinjstva in neprofitne organizacije.

Pri znižanju položnic komunalne infrastrukture gospodarskim družbam bi morali upoštevati Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04). Zakon opredeljuje, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. Zakon prav tako določa, da mora takšno pomoč predhodno odobriti Ministrstvo za finance.

OMREŽNINA odvajanje odpadnih voda

Veljavna cena omrežnine za odvajanje odpadnih voda je pri vodomeru velikosti DN 20 5,8424 € z DDV, v kolikor bi se cena znižala za 50 %, bi bila vrednost omrežnine za DN 20 2,9212 € z DDV.

V občinski proračun je s strani koncesionarja mesečno nakazano približno 32.000 €, od tega približno 24.000 € s strani gospodinjstev, z znižanjem cene omrežnine za gospodinjstva pa bi občina potrebovala mesečno približno 12.100 € za subvencioniranje omenjene omrežnine.

OMREŽNINA oskrba s pitno vodo

Veljavna cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo je pri vodomeru velikosti DN 20 2,8835 € z DDV, v kolikor bi se cena znižala za 50 %, bi bila vrednost omrežnine za DN 20 1,4418 € z DDV.

V občinski proračun je s strani koncesionarja mesečno nakazano približno 18.200 €, od tega približno 14.200 € s strani gospodinjstev, z znižanjem cene omrežnine za gospodinjstva pa bi občina potrebovala mesečno približno 7.100 € za subvencioniranje omenjene omrežnine.

V kolikor bi sprejeli omenjeni ukrep, bi se mesečna položnica za gospodinjstva, ki so priključena na javni vodovod in kanalizacijo in imajo vodomer DN 20, znižala za 4,363 € z DDV, občina pa bi morala za subvencioniranje obeh omrežnin mesečno zagotoviti vsaj 19.200 €.

Pri znižanju cen omrežnin kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so v občini Kamnik tudi uporabniki, ki nimajo dostopa do javne komunalne infrastrukture. V tem primeru plačujejo strošek odvzema blata prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, gospodinjstva, ki plačujejo omrežnino za čiščenje odplak na mali čistilni napravi v občini Kamnik ter gospodinjstva, ki se oskrbujejo z vaških vodovodov. Predlagani ukrep tako ne zajema vseh gospodinjstev na območju občine Kamnik.

OKOLJSKA DAJATEV

Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Višino okoljske dajatve določi Vlada RS, nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve pa izvaja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), saj so okoljske dajatve uvrščene med davčne transferje, zato Občina Kamnik pri določanju višine, pobiranju in nadzoru nad pobiranjem okoljske dajatve nima nobenih pristojnosti, niti uredba ne omogoča občinam uvedbo subvencij.

PREDLOG OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava načeloma podpira predlog LSU, vendar le v okviru zakonskih možnosti. Vsako zniževanje prihodkov občinskega proračuna namreč pomeni, da je potrebno zniževati na drugi strani tudi nekatere odhodke, da ostane proračun uravnotežen.

V zvezi z okoljskimi taksami je občinska uprava pripravila nov pravilnik, s katerimi bo razširjen nabor ukrepov (subvencioniranja malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč), obenem pa se zvišuje delež subvencioniranja na 50 % investicije brez DDV oziroma se maksimalni znesek zvišuje iz 750 € na 2.500 €. Višina namenjenih sredstev za omenjene ukrepe bo vsako leto določena v razpisni dokumentaciji. Letos je za subvencioniranje namenjenih 30.000 €, in sicer iz proračunske postavke 5270 – vlaganje v kanalizacijske sisteme občine Kamnik, kamor se steka tudi okoljska dajatev.

Pri kratkotrajnem zniževanju cen komunalnih storitev je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da bo potrebno v letošnjem letu sprejeti nove (višje) cene komunalnih storitev. Občinska uprava in koncesionar na podlagi cenitev infrastrukture pripravljata v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) elaborata o oblikovanju cen za odvajanje odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo, ki bosta obravnavana na eni od jesenskih sej občinskega sveta.

Na podlagi trenutnega stanja v občini bomo predlagali, da bi se nove potrjene cene dvigovale postopoma v obdobju dveh oziroma treh let ter tako na daljši rok nekoliko finančno razbremenili uporabnike javne komunalne infrastrukture z uvedbo subvencije, ki bo predvidena v proračunu na proračunskih postavkah ločeno za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje odpadnih voda.

Trenutna likvidnostna situacija zaradi epidemije koronavirusa, ko bo potrebno zaradi zmanjšanih prihodkov (turistična taksa, komunalni prispevki …) in na drugi strani nepredvidenih odhodkov (ukrepi za zajezitev epidemije, povečana plačila vrtcev …), skrajšanih plačilnih rokov za javni sektor, pa Občini Kamnik ne omogočajo ukrepa znižanja cen oziroma takojšnje uvedbe subvencij cen komunalnih storitev. Trenutno namreč tudi ni znano, kdaj in v kolikšni meri bo država občinam povrnila vse nepredvidene stroške, ki so jih imele zaradi izbruha epidemije.

X