Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Ureditev parkirišča na Bakovniku

Ureditev parkirišča na Bakovniku

Svetnik Bogdan Pogačar (NSi) je Občini Kamnik na 14. seji Občinskega sveta podal pobudo, da se uredi parkirišče za bencinskim servisom na Bakovniku, med Klavčičevo ulico in Ulico Vilka Rožiča.

V svoji pobudi je zapisal: »Na tem mestu je že dolgo časa neurejeno in zelo neugledno parkirišče, ki nima urejenega odvodnjavanja s parkirnih površin, kar ogroža kakovost podtalnice; neutrjena površina je polna udarnih jam in velikih luž, vse skupaj pa daje zelo neugleden vtis (gl. Sliko A in Sliko B).

 

Parkirne površine se raztezajo na parceli št. 711/2, k.o. Kamnik, in delu parcele št. 451/5, k.o. Podgorje, ki sta obe v lasti Občine Kamnik, in na delu parcele št. 711/15, k.o. Kamnik, ki je v lasti podjetja Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Gre za skoraj 800 m2 neurejenih parkirnih površin, ki so pretežno v občinski lasti (gl. Sliko C).

parkirisce bakovnik 3

Predlagam torej, da Občina Kamnik poskrbi za ureditev lastniških razmerij s podjetjem Petrol, nato pa za asfaltiranje parkirišča, urejeno odvodnjavanje, zarisanje parkirnih mest in morebitno dodatno povezavo za vozila z že obstoječim parkiriščem na Klavčičevi ulici, na parceli št. 455/3, k.o. Podgorje, ki je prav tako v lasti Občine Kamnik.

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo:

Makadamsko parkirišče se vsakoletno po potrebi ureja v okviru rednega vzdrževanja (v letu 2016 ga je uredil Elektro Ljubljana zaradi prekopa) tako kot ostale podobne površine, kot na primer makadamsko parkirišče pri ZD Kamnik, Športni hali Kamnik, OŠ Frana Albrehta itd. Sredstev za investicijo »asfaltiranje parkirišča za Petrolom« v proračunu 2016 niso zagotovljena, zato investicije zaradi omejenih sredstev ne moremo izvesti. Občinska uprava bo navezala stik z družbo Petrol d.d., kakšne so možnosti za ureditev oziroma za odkup dela zemljišča št. 711/15 k.o. Kamnik.