Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Vzdrževanje spomenikov v občini Kamnik

Vzdrževanje spomenikov v občini Kamnik

Mag. Matej TONIN (NSi) je na 9. seji Sveta občine Kamnik občinski upravi zastavil vprašanje glede urejanje občinskih spomenikov med katerimi je tudi spomenik pesniku Francetu Balantiču, ki ga je še posebej izpostavil.

Mag. Matej TONIN: Bliža se 1. november, ko se Občina Kamnik z uradnimi komemoracijami pokloni že umrlim velikim osebnostim, ki so živele in/ali delovale na območju naše občine in jim je občina postavila spominska obeležja. Med njimi je tudi spomenik enemu največjih slovenskih pesnikov, rojenemu v Novem trgu pri Kamniku, Francetu Balantiču, ki je med drugo svetovno vojno tragično preminil v istočasni državljanski vojni. 23. novembra bomo obeležili tudi spominski dan njegove smrti, le nekaj dni zatem pa še njegov rojstni dan. Spomenik pesniku Balantiču je bil postavljen pred približno 25 leti in je lastninskopravno last Občine Kamnik (stoji na parc. št. 1082, k.o. Kamnik, ki je po podatkih PISO last Občine Kamnik; gl. prilogo), torej občina že zaradi tega z njim gospodari kot s svojim stvarnim premoženjem in ima do te nepremičnine določene obveznosti, ki izvirajo iz njene lastninske pravice.

Parkovna ureditev okrog spomenika se z leti zarašča s pleveli, ki kazijo zasaditev s pokrovnimi rastlinami, srobot, ki se vzpenja po iglavcih, daje vtis zanemarjenosti, dostopni peščeni potki sta vse bolj zaraščeni, na spomeniku se nabirata prah in umazanija, ovenelo cvetje in dogorele sveče ob vznožju spomenika vse predolgo ostanejo nepospravljeni. Vse to daje vtis, da občina namenja premalo pozornosti temu lepo oblikovanemu spomeniku, saj je od zadnjega opaznejšega vzdrževanja minilo že preveč časa.

Zaradi vsega naštetega dajem naslednje pobude:

1. Občina naj nemudoma poskrbi za ureditev spomenika Francetu Balantiču z neposredno okolico ter za potrebne vzdrževalne posege, da bo spomenik v dostojnem stanju za prihajajoče komemoracije, ki so tudi protokolarni dogodki.
2. Občina Kamnik naj odslej redno skrbi za vzdrževanje tega spomenika in njegove neposredne okolice: vsaj nekajkrat na leto naj se zatira plevel med okrasno zasaditvijo in na potkah, redno naj se odstranjuje ovenelo cvetje in dogorele sveče, po potrebi naj se očisti spomenik, obnavlja peščene potke in ohranja njihovo prehodnost z obrezovanjem grmovnic. Vse to lahko opravljajo tudi zaposleni v programu javnih del, ki so se doslej že izkazali za zelo učinkovite in marljive.
3. Občina Kamnik naj poleg tega izvaja redno vzdrževanje vseh ostalih spomenikov, ki se nahajajo na njenem ozemlju in so lastninskopravno njena last oz. je pristojna za njihovo vzdrževanje, smiselno upoštevajoč vsebino pobude pod točko 2.

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravil mag. Ivan KENDA, podsekretar – vodja Oddelka za družbene dejavnosti:

1. Občinska uprava je na proračunski postavki 8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov v letu 2016 namenila več sredstev, tudi za sanacijo omenjenega spomenika.
2. Občina Kamnik vzdržuje spomenike ter ureja njihovo okolico skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Že sedaj urejanje okolice izvajajo zaposleni iz programa javnih del.
3. Da bi lahko vzdrževali in urejali okolico pri vseh spomenikih, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj bo potrebno nekatere spomenike tudi gradbeno sanirati (temelji, statika, razpoke, ipd.). Del sredstev bo potrebno zagotoviti tudi za vojna grobišča, ki jih lokalna skupnost ureja na podlagi dogovora z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.