Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / 4. seja Sveta občine Kamnik bo 4. februarja

4. seja Sveta občine Kamnik bo 4. februarja

Župan Marjan Šarec je za sredo, 4. februarja 2015, sklical 4. redno sejo Sveta občine Kamnik, na kateri se bodo svetniki soočili z obsežnim dnevnim redom.

Med zanimivejšimi točkami dnevnega reda velja omeniti obravnavo podrobnega prostorskega načrta za območje ob Korenovi cesti, ki je predvideno za gradnjo proizvodnih in skladiščnih prostorov in se že nekaj desetletij omenja kot lokacija nekakšne kamniške obrtne cone, sprememba cen programov za predšolsko vzgojo ter sprejem proračuna za leti 2015 in 2016.

Dnevni red 4. redne seje Sveta občine Kamnik

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Dopolnjen osnutek Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – prva obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 9. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
 10. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 11. Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015
 13. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2015
 14. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava
 15. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava
 16. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2015
 17. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 – hitri postopek
 18. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – druga obravnava