Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Čemu služi novozgrajeni vodovod, ki ga nihče ne uporablja

Čemu služi novozgrajeni vodovod, ki ga nihče ne uporablja

Občinski svetnik Igor Žavbi (LMŠ) je občinski upravi zastavil vprašanje, ki se nanaša na uporabo kakih 10,5 kilometra novozgrajenega vodovodaKamnik – Šmartno, očitno pa Tuhinjcem, ki imajo povečini lastne vaške vodovode, pitje “občinske” ne diši, saj Občina Kamnik odgovarja, da omenjenega vodovoda (še) nihče ne uporablja.

Igor Žavbi (LMŠ): V  letu  2017  je  Občina  Kamnik  s  pomočjo  kohezijskih  sredstev  zgradila  primarni  vod vodovoda  Kamnik –Šmartno v dolžini 10,5km. Ob trasi vodovoda je tudi več črpališč in 2 vodohrana. V Markovem velikosti 400m3 in na koncu trase v Šmartnem kapacitete 100m3.

Zanima me kateri ”vaški vodovodi” so že priklopljeni na vodovod Kamnik-Šmartno in kakšna je poraba na omenjenem vodovodu. Koliko vode v povprečju dnevno priteče v vodohran Šmartno in kaj se s to vodo zgodi? Saj na vodohran še ni priklopljen noben uporabnik.

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik je pripravil Tadej KOVAČIČ, strokovni sodelavec VII/2:

Občina Kamnik je v letu 2017 zgradila primarni vodovodni cevovod Kamnik–Šmartno. V letih 2018 do 2020 je Občina, v okviru gradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, izgradila tudi skoraj 4 km sekundarnega vodovoda različnih dimenzij. Ta je zgrajen v naseljih Vrhpolje  pri  Kamniku,  Soteska,  Markovo,  Srednja  vas,  Loke, Potok ter Buč in bo omogočil lažjo prevezavo vaških vodovodov na javno vodovodno omrežje. Ob izgradnji sekundarnega vodovoda je kar nekaj občanov izrazilo željo, da bi se priklopili na javni vodovod, vendar tehnična prevezava posameznih hiš na javno vodovodno omrežje ni mogoča zaradi mešanja sistema. Priklop na javno vodovodno omrežje se mora izvesti v sklopu celotnega naselja (zaselka) oziroma  v  sklopu celotnega vaškega  vodovoda.

Za  namen  prevezave  vaških vodovodov  na  javno  vodovodno  omrežje  so  v  proračunu  in  NRP  predvidena  sredstva. Občina  Kamnik  bo  kandidirala  tudi  za  sredstva  Sklada  za  vode,  ki  so  namenjena  za  ta namen, ko bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis za ta sredstva. Občina Kamnik bo v prihodnjem letu pričela s pogovori s predstavniki vaških vodovodov in krajevnih skupnosti na območju Tuhinjske doline o možnostih prevezave na javni vodovodni sistem, saj veliko vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo preteče v prihodnjih letih.

Celotno javno vodovodno omrežje v Tuhinjski dolini je že v upravljanju koncesionarja  za oskrbo  s  pitno vodo  (Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.), ki skrbi za vzdrževanje celotnega sistema. Ker na omenjenem vodovodu še ni priklopljenih uporabnikov, upravljavec enkrat do dvakrat mesečno izvaja  izpiranje  vodovodnega sistema.

V vodohranu Šmartno ni  stalnega pritoka vode, saj na vodovodnem omrežju ni priklopljenih uporabnikov. Koncesionar enkrat letno izvede čiščenje vodohrana, pri čemer se vodohran izprazni, ustrezno očisti in se ga zopet napolni.