Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kaj bo z »Utokovo jamo«?

Kaj bo z »Utokovo jamo«?

Občinski svetnik Edis Rujović (Lista Dušana Papeža) je občinski upravi zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na neurejeno območje nekdanje tovarne Utok oz. tako imenovano »Utokovo jamo«, ki meji na stanovanjsko sosesko in že dolgo kazi podobo mestnega središča in mesta samega.

Edis Rujević - LDP

Edis Rujović – LDP

Edis Rujović (LDP):  Območje nekdanje tovarne Utoka je še vedno neurejeno na kar me je v zadnjem času opozorilo vse več občank in občanov. Površina namreč meji z elitno stanovanjsko sosesko Mali grad, je v neposredni bližini starega mestnega jedra in močno kazi podobo mesta.

Zato me zanima ali je Občina že opozorila lastnika zemljišča in propadajoče stavbe na ta problem, na kateri stopnji so pogovori za rešitev problema in kaj je pripravljen lastnik narediti, da se problem reši?

Zanima me tudi kaj je Občina predvidela v OPN za to degradirano območje, ki je že sedaj popolnoma obdano z betonom.

Ker se zavedam, da je problem povezan z velikimi finančnimi sredstvi predlagam, da Občina z lastnikom doseže dogovor, da se sedaj degradirano območje začasno preuredi v večnamenski park (zasaditi drevesa in travo), delno razširi Parmova ulica ob kateri se zasadi drevesa in ob njej postavi vsaj 50 parkirnih mest, ki bi verjamem pripomogla k lažji dostopnosti ob raznih dogodkih in trgovin v mestnem jedru.

Glede na to, da ima občina vzvode, s katerimi lastnika lahko prisili v ureditev zemljišča oziroma stavbe v kolikor le ta kazi in je neprimerno umeščen v prostor, predlagam intenzivno rabo prej omenjenih vzvodov v kolikor dogovor z lastnikom ni mogoč.

Sprašujem tudi ali se je občina že zanimala za nakup in nato ureditev zemljišča in stanovanjskih objektov v neposredni bližini območja UTOK in sicer stavbe nekdanje tovarne Meso Kamnik (Klavnice), ki vsekakor ni in ne more biti v ponos mestu? Stavba se poruši in uredi park z otroškim igriščem in klopcami.

Na sliki je izsek predlagane ureditve iz dokumenta »Vizija prostorskega razvoja starega mestnega jedra« arhitekta Tomaža Schlegla iz februarja 2009. Dokument je naročila Občina Kamnik in je bil del priprav na občinski prostorski načrt.

utok-tom-schlegl

Vizija prostorskega razvoja starega mestnega jedra« arhitekta Tomaža Schlegla iz februarja 2009. Dokument je naročila Občina Kamnik in je bil del priprav na občinski prostorski načrt.

 

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

Občina Kamnik se zaveda problema na območju nekdanje tovarne Utok. Lastnik in investitor ima za območje gradbene jame že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje predvideva izgradnjo stanovanj in hotela. Ker investitor ne želi graditi v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je zaprosil za spremembo prostorskega akta. Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta je namenjen umestitvi predvidoma 100 stanovanj, velikosti 50–70 m2, ter 212 parkirnih mest.

V skladu s 161. členom OPN (Ur. l. RS, št. 86/2015) je zaradi celovitosti obravnavanega območja pred pripravo ali spremembo izvedbenih aktov za območje EŠD 213 Kamnik-Mesto potrebno pripraviti skupne strokovne podlage, to je analitični del konservatorskega načrta za prenovo in zasnovo prostorskega načrtovanja.

V skladu z veljavno zakonodajo na območju gradbene jame velja režim gradnje. Vsekakor občina nima pravnega vzvoda, da investitorja prisili v dokončanje gradnje.

Kar zadeva odkupe zemljišč, Občina Kamnik v okviru proračunskih možnosti odkupuje zemljišča za infrastrukturo. Tudi pogovori o nakupu nepremičnine Mesa Kamnik so že potekali (predvsem z namenom zagotovitve dodatnih zelenih površin na tem območju), vendar Občina nima zadosti proračunskih sredstev za nakup.

Za območje objektov Mesa Kamnik je predvidena izdelava OPPN, načrtovanje oziroma postopek priprave OPPN se mora izvesti skupaj z območjem nekdanje tovarne Alprem. Ravno tako kot za območje Utoka je treba tudi za območje KA-42 in KA-43 izdelati konservatorski načrt ter rešitve za revitalizacijo pridobiti z natečajem. Je pa res, da občina trenutno pripravlja spremembo te določbe in bo namesto konservatorskega načrta potrebno za območje starega mestnega jedra izdelati le strokovne podlage.