Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kako bo potekalo delo Občine Kamnik po izvolitvi župana za poslanca
Foto: Aleš Romaniuk

Kako bo potekalo delo Občine Kamnik po izvolitvi župana za poslanca

Aleš LIPIČNIK, svetnik SMC, je občinski upravi Občine Kamnik, že pred volitvami, zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na delo Občine Kamnik po 3. juniju 2018.

Aleš Lipičnik (SMC): “Bliža se konec mandata Občinskega sveta v zdajšnji sestavi. Še prej kot mandat svetnikov, pa se bo po predvidevanjih iztekel mandat županu. Kakšni so načrti na Občini Kamnik po 3. juniju in prosim župana za oceno svojega dela v tem mandatu, glede na zatečeno stanje v občini Kamnik?”

Odgovor sta v imenu občinske uprave pripravila Tina TRČEK, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in župan Marjan Šarec, župan.

Tina Trček: “V slučaju, če bi županu po konstitutivni seji Državnega zbora, prenehala županska funkcija, bo potrebno izpeljati ustrezne postopke, skladne z veljavno zakonodajo. Ker bo v primeru prenehanja funkcije župana do rednih lokalnih volitev preteklo manj kot 6 (šest) mesecev, skladno z veljavno zakonodajo ter pridobljenimi mnenji tako Državne volilne komisije, kot tudi Ministrstva za javno upravo, Občinska volilna komisija nadomestnih volitev ne bo razpisala. 108. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17, v nadaljevanju: zakon) namreč določa, da se glede vprašanj, ki pod tem poglavjem niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v občinske svete. Le-te v 31. členu določajo, da se nadomestne volitve ne opravijo, če članu občinskega sveta preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči drugače. Ker bodo letošnje redne lokalne volitve razpisane že v mesecu juliju, bi v primeru, da bi bile nadomestne volitve vseeno razpisane, potekale vzporedno z rednimi, kar ne bi bilo smiselno in bi bilo povezano z nesorazmernimi stroški. Ne glede na navedeno pa v primeru odstopa župana, v skladu z veljavno zakonodajo, do nastopa mandata novo izvoljenega župana, opravlja njegovo funkcijo podžupan, ki ga določi župan, zato bo delo na Občini v vsakem primeru potekalo nemoteno.

Po 3. 6. 2018 bo delo na Občini Kamnik potekalo v skladu z zastavljenimi cilji in namerami. Dejstvo je, da je proračun za leto 2018 sprejet, z njim so bile določene tudi naloge, ki jih je potrebno izvršiti v tekočem letu. Prav tako je zaključenih večina javnih naročil, na osnovi katerih smo oziroma bomo pristopili k realizaciji investicij.”

Marjan Šarec: “Kot župan svoje preteklo delo na področju vodenja občine Kamnik ocenjujem kot uspešno, kar so nenazadnje prepoznali tudi občani, ki so mi na zadnjih lokalnih volitvah v letu 2014 s kar pomembno večino poverili še en mandat. To pomeni, da so ocenili, da svoje delo dobro opravljam. Tudi sam menim, da je Občina Kamnik v času mojega županovanja napredovala na vseh področjih, od družbenih dejavnosti, preko uspešnega pridobivanja evropskih sredstev, vodenja in zaključka investicij do gospodarnega ravnanja s premoženjem Občine, varstva okolja, zagotavljanja kvalitetnih javnih služb in sodelovanja z občani in javnostjo. Seveda vseh problemov in zagat ni bilo mogoče rešiti, za kar obstajajo različni razlogi: od pomanjkanja razpoložljivih sredstev do neprimerne in pomanjkljive zakonodaje. Dejstvo pa je, da smo si skupaj s sodelavci vseskozi prizadevali, da na zakonit, transparenten in ekonomičen način rešimo čim več problemov in s tem pripomoremo k čim boljšim pogojem za kvalitetno življenje in delo ljudi, ki so na tak ali drugačen način povezani z občino Kamnik.”