Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kdaj bo ob Kamniški Bistrici urejena kolesarska steza in pešpot?

Kdaj bo ob Kamniški Bistrici urejena kolesarska steza in pešpot?

Občinski svetnih Damjan Hribar (SDS) je na 13. seji občinski upravi zastavil vprašanja glede ureditve kolesarske in pešpoti ob reki Kamniški Bistrici.

Damjan HRIBAR – SDS: Urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik je v času sedanjega župana odrinjeno na stranski tir. Občina Domžale je že pred leti izpolnila medobčinski dogovor o povezovanju Domžal in Kamnika ob reki Bistrici in pripeljala kolesarsko in pešpot na našo mejo celo po obeh bregovih reke Bistrice. Od tu dalje se popotniki prebijajo po stezah in improviziranih poteh do Bistriške ceste v naselju Šmarca od koder pa so jim na voljo ulice, lokalne in regionalne ceste.

Sprašujem:

  1. V kateri fazi realizacije je ta projekt, ki bi že davno moral biti realiziran in predstavlja sramoto za našo občino?
  2. Kdaj bo projekt kolesarskih in pešpoti od Bistriške ulice do meje z občino Domžale v celoti in dokončno realiziran?

 

V imenu Občine Kamnik je odgovor pripravila Alenka BABNIK, višja svetovalka za urejanje prostora:

Občina Kamnik si že več let prizadeva za ureditev rekreacijske povezave ob reki Kamniški Bistrici, ki bi povezala Kamnik s sosednjo občino Domžale. Zaenkrat je v ta namen zgrajena skoraj 3 kilometrska povezava, manjka pa še približno 1,8 kilometra poti. Povezava manjka na južnem delu občine, na območju krajevnih skupnosti Volčji Potok in Šmarca. Manjkajoči del rešujemo v dveh odsekih, in sicer odsek skozi Šmarco in ločeno odsek med priključkom na javno pot Volčji Potok–Ceglar–Jernač do navezave na Radomeljsko cesto.

Za odsek med priključkom na javno pot Volčji Potok–Ceglar–Jernač do navezave na Radomeljsko cesto je izdelan projekt za izvedbo (PZI), ki smo ga v prejšnjem mesecu dokončno uskladili z vsemi nosilci urejanja prostora. Dolgotrajno je bilo predvsem usklajevanje z Direkcijo RS za vode in pridobivanje vodnega soglasja. Trenutno čakamo na pridobitev pravice graditi oziroma stavbno pravico na dveh parcelah, ki sta v lasti Republike Slovenije. Načrtujemo, da bomo v treh mesecih uspeli zaključiti s postopkom pridobivanja pravice graditi in začeli z gradnjo jeseni 2016.

V Šmarci glavni problem predstavlja pridobivanje zemljišč. V preteklih letih smo se dogovorili z večino lastnikov na tem območju, dogovora pa nismo dosegli s tremi izmed njih, ki imajo v lasti velika zemljišča (od 4400 do 6200 m2) v osrednjem delu Šmarce. Lastniki zemljišč, po katerih naj bi potekala rekreacijska pot, ne želijo odprodati samo tistih delov zemljišč, ki so potrebni za izvedbo rekreacijske poti, temveč pogojujejo odkupe ali menjave zemljišč v celoti. To je glede na velikost zemljišč za Občino Kamnik nesprejemljivo. Neurejene lastniške razmere izhajajo iz preteklosti, ko je reka Kamniška Bistrica spremenila potek struge, država pa tega ni ustrezno lastniško uredila. Eden izmed lastnikov čaka na menjavo svojega zemljišča z Republiko Slovenijo že od leta 2011, Občina Kamnik pa poskuša s posredovanjem na Direkciji RS za vode doseči, da bi se zadeva čim prej rešila. V konkretnem primeru Občina do rešitve predhodnega vprašanja ne more izvesti niti ureditve meje s sosednjimi zemljišči, parcelacije in odkupa sosednjih zemljišč. Če se bo postopek menjave zemljišča zaključil do jeseni, lahko izvedemo pešpot v severnem delu Šmarce še letos.

Za južni del Šmarce, ki je tudi poplavno ogrožen in se umešča med območja, ki so v Republiki Sloveniji v skladu z Evropsko poplavno direktivo (2007/60) opredeljena kot Območja pomembnega vpliva poplav (OPVP), pa se je občinska uprava po poplavah leta 2014 odločila, da bo začela pripravljati projekte za zmanjšanje poplavne ogroženosti na južnem delu občine (območji Šmarce in Volčjega Potoka). Leta 2015 je bila izdelana idejna

zasnova, ki je med ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti izpostavila tudi obstoječi desnobrežni nasip ob reki Kamniški Bistrici na območju Šmarce, ki ne nudi ustrezne poplavne zaščite. Projekt predvideva izgradnjo novega visokovodnega nasipa, ki bi ga pomaknili proti zahodu in tako pridobili večje površine v notranjem delu nasipa. Pridobljene površine pa se bodo uporabljale tudi za ureditev rekreacijske poti, podobno kot so to uredili v domžalski občini. Z združenjem obeh projektov se bo izvedba rekreacijske poti v Šmarci zamaknila, vendar pa bomo s tem rešili dve problematični področji naenkrat. Sredstva za izvedbo ukrepov zmanjšanja poplavne nevarnosti so namenjena v programskem obdobju 2014–2020, kar je opredeljeno tudi v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Območje sicer ni eksplicitno navedeno, kot so nekatera večja OPVP, vendar podobno kot v primeru zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju Titan, lahko računamo, da bo tudi to območje s pripravo ustrezne projektne dokumentacije izvedeno v tem programskem obdobju, torej do leta 2020.