Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kdaj se bo nadaljevala izgradnja kanalizacije oz. sekundarni kanalizacijski vodi?
Simbolična fotografija. Foto: Občina Kamnik

Kdaj se bo nadaljevala izgradnja kanalizacije oz. sekundarni kanalizacijski vodi?

Občinski svetnik Bogdan Pogačar (NSi) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na nadaljevanje izgradnje kanalizacije na območjih, kjer je primarna kanalizacija že zgrajena.

17-seja-2016-11

Bogdan Pogačar (NSi)

Bogdan POGAČAR – NSi: Tokratno vprašanje je v zvezi z izgradnjo sekundarnih vodov kanalizacijskega omrežja na območjih gradnje primarnega voda kanalizacije iz kohezijskih sredstev.

V zadnjih dveh letih je bilo na področju gradnje kanalizacijskega omrežja ogromno narejenega. Glavnina predstavlja gradnja iz ti. kohezijskih sredstev. Projekt izgradnje primarnega kanalizacijskega in v primeru Tuhinjske doline tudi vodovodnega omrežja, za katerega smo oz. še bomo prejeli kohezijska sredstva, bo občina kmalu uspešno zaključila. Ker je za pridobitev kohezijskih sredstev pogoj zadostna priključenost uporabnikov na to infrastrukturo, bo v nadaljevanju potrebno zgraditi tudi omrežje sekundarnih vodov in individualnih priključkov na omrežje.

Zato me zanima naslednje:

1. Ali so za investicijo v sekundarne kanalizacijske vode že izdelani načrti in pridobljeno gradbeno dovoljenje? Kakšna je časovnica izvedbe in iz katerih sredstev se bo projekt financiral?
2. Ali pogoj zadostne priključenosti velja tudi za vodovodno omrežje? Ali se predvideva izgradnja sekundarnih vodovodov?
3. Kakšni so pogoji za priključitev posamezne enote (hišnega priključka) na omrežje in kakšni stroški so s tem povezani (izvedba, komunalni prispevek itn.)?

 

Viktor Torkar, svetovalec – koordinator za izvedbo kohezijskih projektov

Viktor Torkar, svetovalec – koordinator za izvedbo kohezijskih projektov

Odgovor je v imenu občinske uprave Občine Kamnik pripravil Viktor Torkar, svetovalec – koordinator za izvedbo kohezijskih projektov:

Izgradnja kanalizacijske in vodovodne infrastrukture v okviru t. i. »kohezijskih projektov« se zaključuje. Trenutno poteka izgradnja samo še na območju Tuhinjske doline, medtem ko je bila kanalizacija na območju Stranj in Tunjic zaključena in predana koncesionarju v upravljanje že v letošnjem letu. Prav tako je bila v letošnjem letu zaključena izgradnja vodovodne infrastrukture na območju Perovega, Šmarce in Volčjega Potoka ter prav tako predana koncesionarju v upravljanje. Na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik trenutno poteka 10 – mesečno poskusno obratovanje. Do sedaj je bilo v okviru kohezijskih projektov izvedeno 29.109 m kanalizacije in 18.619 m vodovoda s pripadajočimi objekti. Na podlagi podpisanih Pogodb o sofinanciranju smo do danes prejeli 3.940.642,21 EUR nepovratnih sredstev, na MOP pa so v pregledu 4 zahtevki za izplačilo v skupni višini 3.673.111,08 EUR.

Vloga za črpanje kohezijskih sredstev nas zavezuje k doseganju kazalnikov učinka (priključitev ustreznega števila prebivalcev na kanalizacijsko omrežje), zato moramo na območju Tuhinjske doline zgraditi še sekundarne kanale, in sicer za naselja Soteska, Poreber, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas, Loke, Potok, Vaseno, Buč in Šmartno v Tuhinju. Projektna dokumentacija za te kanale je izdelana v dveh fazah. Prva faza ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, za drugo fazo pa je gradbeno dovoljenje v pridobivanju. Soglasja s strani države (ARSO, DRSI itd.) so pridobljena, manjkajo samo še soglasja nekaterih lastnikov. Predvidevamo, da bi do konca januarja 2017 pridobili še gradbeno dovoljenje za drugo fazo. V spomladanskih mesecih bi nato začeli z gradnjo. Gradnja bo financirana iz lastnih sredstev občine, ki si bo prizadevala, da bi se tudi sekundarni kanali vključili v financiranje iz kohezijskih sredstev – za to bo potrebna odobritev MOP ter sprememba oddane vloge, ki ne predvideva sofinanciranja sekundarnih kanalov iz kohezijskih sredstev, saj gre za aglomeracije z manj kot 2000 PE.

Tako kot pri kanalizaciji moramo tudi pri vodovodu v skladu z oddano vlogo za črpanje kohezijskih sredstev doseči kazalnike učinka (priključitev ustreznega števila prebivalcev na vodovodno omrežje). Projektna dokumentacija ne predvideva izgradnje sekundarnega vodovoda, ampak priključitev omrežij vaških vodovodov na novozgrajeni vodovod. Večino vaških vodovodov je potrebno samo prevezati, za nekatere pa bo potrebno zgraditi še sekundarni vodovod s pripadajočimi objekti (Sela pri Kamniku, Rožično, Sidol itd.).

Objekti na območju Tunjic in Stranj se že priključujejo na kanalizacijsko omrežje. Priklop je potrebno izvesti najkasneje v 6 mesecih po prejemu obvestila upravljavca o možnosti priklopa, izbira izvajalca pa je prepuščena lastnikom objektov. Ob priklopu je potrebna prisotnost upravljavca omrežja, ki izdela zapisnik in posname priključek. Strošek za uporabnike tako trenutno predstavljajo izvedba priključka in plačilo 34,66 EUR brez DDV za ogled, posnetek in evidentiranje priključka s strani koncesionarja.