Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Vprašanja svetnikov: Kje je staro drsališče?

Vprašanja svetnikov: Kje je staro drsališče?

Vprašanje občinski upravi je na 4. redni seji Sveta občine Kamnik zastavil tud Damjan HRIBAR – SDS, ki ga je zanimalo kaj se dogaja s starim kamniškim drsališčem, ki je izginilo:
V medijih lahko zadnje čase beremo in poslušamo različne prispevke o prodaji kamniškega drsališča. Omenjeno drsališče je bilo v preteklem mandatu velikokrat polemika razprav na občinskem svetu. Kresala so se mnenja, padale so takšne in drugačne obljube in zagotovila. Eno izmed njih je bilo tudi, da bo o tem, kaj storiti z drsališčem, odločal občinski svet pred pričetkom sedanje zimske sezone. Kot sedaj vidimo, so se ţupan in občinska uprava sami odločili razprodajo. Drsališče je več sezon leţalo v skladišču, istočasno pa smo plačevali za najem za drugo drsališče. Zgodba pa se kot slišimo iz medijev s tem ni zaključila. Drsališče
je izginilo. Zaradi nastale situacije prosimo občinsko upravo, da nam podrobno predstavi nastalo situacíjo.

V svetniški skupini SDS še vedno smatramo, da je bila neuporaba drsališča v naši lasti neupravičena, še bolj je bilo neupravíčeno dejstvo, da sta občinska uprava in ţupan dopustila, da je naše drsališče propadalo v skladišču ín se ga je prodalo šele sedaj, za verjetno bistveno niţjo ceno, kot bi se ga pred leti, ko so se odločili, da ga ne rabimo več. Ţupana in občinsko upravo naprošamo, da nam pripravijo analizo upravičenosti prodaje, kjer bo razviden jasen strošek najema drsališča v zadnjih treh sezonah ter iztrţen izkupiček od prodaje. Prosimo, da nam s številkami in dejstvi jasno obrazloţite, kakšen je bil motiv prodaje, kakšni so bili cilji in kaj je občina Kamnik s to prodajo pridobila.

 

Odgovor je pripravil Franci KRAMAR – v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport:

Začetki kamniškega drsanja segajo v sezono 2007/08, ko je bilo občanom prvič omogočeno drsanje sredi Kamnika v mesecu decembru in delu januarja. Prvo leto se je Agencija za turizem in podjetništvo (v nadaljevanju: Agencija) odločila najeti drsališče od podjetja Kota d.o.o. iz Petrovč. Ker so bili stroški najema in ostali stroški, ki nastanejo s postavitvijo drsališča precej visoki (samo podjetje Kota d.o.o. je prejelo cca. 39.000 EUR), se je Občina Kamnik odločila, da v letu 2008 kupi lastno drsališče. Vseeno je v decembru 2008 Agencija drsališče še najela, do nakupa lastnega drsališča pa je na podlagi javnega razpisa prišlo v začetku leta 2009. Strošek najema za mesec december 2008 je znašal 25.800 EUR. Ker je bilo drsališče, ki je bilo predmet nakupa, ţe postavljeno, je občina torej odkupila rabljeno drsališče, in sicer za ceno 83.105,20 EUR, le-tega pa takoj po nakupu oddala v uporabo Agenciji (Pogodba, št. 671-3/2009, o oddaji zunanjega umetnega drsališča v uporabo). Drsališče je bilo v letih 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 in 2011/12 postavljeno samo v času decembrskih prireditev in delu januarja. Kljub temu, da smo imeli od leta 2009 lastno drsališče, ki je obratovalo zgolj mesec in pol, so se stroški, potrebni za delovanje drsališča, vedno gibali okrog 35.000 EUR, pri tem pa ne upoštevamo velike angaţiranosti vseh zaposlenih na Agenciji. Vsa leta (od nakupa do leta 2012) se je drsališče skladiščilo pri podjetju Kota d.o.o., ki je skladiščenje občini seveda zaračunavalo. Bolj natančnih podatkov nam na ţalost ni uspelo zbrati, saj je bilo do leta 2012 pri vodenju drsališča veliko netransparentnosti, kar je ugotovil tudi Nadzorni odbor Občine Kamnik pri svojem zadnjem nadzoru Zavoda za turizem in šport (v nadaljevanju: Zavod).

V sezoni 2012/13 smo se odločili, da na ţeljo obiskovalcev in predvsem v dobro otrok, podaljšamo drsalno sezono do konca zimskih počitnic, s čimer se je le-ta podaljšala s prejšnjih 45 na več kot 80 dni. Zaradi podaljšanja sezone in v nadaljevanju navedenih argumentov smo se v zadnjih dveh letih upoštevajoč vremenske razmere odločali najemati posamezne komponente drsališča (ograja, aluminijaste cevi, zadnje leto tudi agregat), medtem ko so nekateri deli starega še bili uporabni (in uporabljeni). Hkrati pa so nam ponudniki nudili celovito oskrbo drsališča, kar je občutno zniţalo stroške, saj bi bili ti precej višji, če bi postavljali lastno drsališče, z lastno oskrbo in programom. Oprema kamniškega drsališča je ţal v stanju, ki ne omogoča izpeljave modernega ledenega projekta. Gumijaste preproge sistema so po ţe opravljenih sezonah zamortizirane, hladilni agregat je starejše znamke in precej dotrajan, predvsem pa neučinkovit, glasen in daleč od standardov, ki jih narekuje moderen projekt, prav tako pa ne izpolnjuje evropskih standardov. Prav zaradi glasnosti agregata smo na Zavodu prejemali številne pritoţbe s strani okoliških prebivalcev. Tudi strošek porabljene električne energije je bil pri starem drsališču veliko višji, poleg tega pa se ob nabavi drsališča ni računalo na skrite stroške, ki se z leti samo povečujejo. Mnoge občine, ki imajo v lasti drsališča, se odločajo za prodajo le-teh, prav iz navedenih razlogov.

Še nekaj argumentov, ki so narekovali našo odločitev glede najema novega drsališča:

1. Guma v decembru, januarju in februarju ni učinkovita (topljenje ledu zaradi višjih temperatur).
2. Strošek porabljene električne energije se je glede na daljši čas obratovanja drsališča v zadnjem letu občutno zmanjšal.
3. Dnevna oskrba predstavlja velik strošek, hkrati pa je vprašljiva tudi strokovnost.
4. Obstoječa oprema ţe sicer »skriva« letne stroške:
 zamortiziran EPDM sistem drsališča (ţivljenjska doba EPDM sistema je 3–5 let z naraščajočimi letnimi stroški obnove),
 menjava celotne količine glikola in dolivanje (cena glikola je cca 2,50 EUR/l; za delovanje sistema potrebujemo od 2.100 do 2.500 l glikola),
 ţe v osnovi neustrezen, premalo zmogljiv hladilni agregat za delovanje EPDM sistema drsališča, predvsem za delovanje v januarju in februarju,
 nujen večji servis na kompresorjih hladilnega agregata,
 zastarel model hladilnega agregata s preseganjem omejitev glasnosti v urbanem okolju, nujno potrebna je zvočna predelava oz. dodatna zvočna izolacija,
 izredno dolgotrajna zamrznitev in posledično veliki stroški montaţe ter demontaţe,
 stroški skladiščenja, transportov,
 stroški vsega potrošnega materiala (vsi elektro kabli, cevne povezave, glikol, menjava obrabljenih materialov, …).
Zaradi vsega zgoraj navedenega smo se na Zavodu skupaj z občino pred letošnjo sezono odločili, da prvič po letu 2007/08 zopet v celoti najamemo mobilno drsališče, starega pa na razpisu prodamo. Tako je občinska uprava v mesecu novembru za oceno vrednosti drsališča najela uradnega cenilca, ki je drsališče ocenil na 16.900 EUR brez DDV. Po prejeti oceni je občinska uprava objavila razpis z izhodiščno ceno 16.900 EUR brez DDV, na katerega so se prijavili trije ponudniki. Vsi trije so si do roka za oddajo ponudb (22. 12. 2014) v skladiščnih prostorih podjetja Mestrans ogledali drsališče. Te prostore je imelo v najemu podjetje Lucky Luka d.o.o, ki je v dogovoru z Zavodom skladiščilo kamniško mobilno drsališče. Na javnem odpiranju ponudb, ki je potekalo 22. 12. 2014, je bilo ugotovljeno, da je najvišjo ceno ponudilo Podjetje Klimasol, in sicer so bili za drsališče pripravljeni plačati 30.000 EUR + DDV. Ponudbo sta oddala še dva ponudnika, in sicer podjetje Kota d.o.o. ter podjetje Lucky Luka d.o.o. Slednji ponudbe ni oddal pravočasno, prav tako pa ponudbi ni priloţil dokazila o pravočasnem plačilu varščine, ki je bilo zahtevano v razpisu. V začetku meseca januarja (12. 1.) so se predstavniki kupca (podjetja Klimasol) oglasili na Občini Kamnik, da bi podpisali pogodbo. Ker so pred podpisom še enkrat hoteli videti kupljeno drsališče, so se še istega dne (ob 14:30) skupaj s predstavnikom podjetja Kota in Zavoda odpravili v skladišče, a tam drsališča ni bilo. Po večurnih klicih Luke Klasinca, direktorja Lucky Luka d.o.o., ki se je takrat nahajal v Beogradu, je le-ta odgovoril, da je drsališče prestavil in da bo več povedal naslednji dan, ko se vrne v Slovenijo. Naslednji dan se je vztrajno izmikal srečanju s predstavniki Zavoda. Po vseh neuspelih klicih, uradnih pozivih po elektronski pošti in srečanjih, smo na občini in zavodu imeli dovolj neizpolnjenih obljub, zato smo dne 14. 1. 2015 na Policijski upravi na Viču prijavili kaznivo dejanje. Kljub posredovanju kriminalistov in raziskovanju številnih novinarjev, nam še do danes ni uspelo uradno ugotoviti, kje se dejansko nahaja staro drsališče. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi se drsališče nahajalo v Sarajevu, kjer ima Lucky Luka d.o.o. prav tako postavljeno eno od drsališč. Ker se je Luka Klasinc zavil v molk in ne ţeli povedati, kje se nahaja drsališče, ga je Občina Kamnik tudi uradno (preko odvetniške druţbe) pozvala k predaji drsališča. V primeru, da do postavljenega roka drsališča ne bomo dobili, bo občina vloţila civilno toţbo proti podjetju in njegovemu zastopniku.
V sezoni 2014/15 bo drsališče obratovalo od 19. 12. 2014 do 1. 3. 2015. Letošnja novost je ta, da smo drsališče postavili na parkirišču pri Frančiškanskem samostanu, le-to pa je zaradi slabih izkušenj iz lanske sezone tudi pokrito, česar postavitev na Glavnem trgu ni omogočala. Tako bo drsališče obratovalo vse dni ne glede na vremenske razmere. Glavni razlog za prestavitev lokacije pa je predvsem v razbremenitvi Glavnega trga in drugačni postavitvi glavnega odra za KDČV (kar se je v praksi izkazalo za odlično rešitev). Strošek najema letošnjega drsališča in šotora je veliko niţji kot v letu 2008 oz. v nadaljnjih letih, saj bomo za najem drsališča s šotorom, pagodo za potrebe garderobe in s celotnim programom plačali 16.500 EUR, vsa ostala ponudba – oprema ob drsališču, dodatne pagode, varovanje, ozvočenje, lesen pod in osvetlitev pa znese še dodatnih 7.625 EUR z DDV. Stroški, ki bodo
še nastali, so strošek električne energije, najem mobilnih stranišč in obveznosti do SAZAS-a in IPF-a. V Zavodu si predvidevamo, da bo celotni strošek projekta drsališča glede na pretekla leta letos najniţji.

Glede na vse napisano lahko zaključimo, da je bilo z ozirom na cene najema mobilnega drsališča v letu 2008 takrat res smotrno kupiti lastno drsališče. Vendar so se cene najemov zaradi vstopa novih ponudnikov na trg zelo hitro močno zniţale, s tem pa je postala uporaba lastnega drsališča precej draţja od najema le-tega. Eden izmed razlogov za to je tudi v tem, da ponudniki pri izvedbi takšnih projektov v večini ponujajo celoten paket – od postavitve drsališča do izvedbe programa ter vsega, kar spada zraven. Slednje pa je seveda precej ceneje.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve