Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Krivično obračunavanje zbiranja in odvoza odpadkov

Krivično obračunavanje zbiranja in odvoza odpadkov

Aleš Lipičnik – SMC

Občinski svetnik Aleš LIPIČNIK (SMC) je občinski upravi zastavil vprašanja glede zbiranja in obračunavanja odvoza odpadkov, ki naj bi bil do nekaterih občanov, predvsem tistih, ki prebivajo v večstanovanjskih stavbah, nepošteni oz. celo neskladni z zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Aleš Lipičnik (SMC): Občina Kamnik je podeljevalec koncesije za zbiranje odpadkov v Občini, kot tudi nosilec in avtor Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik, v nadaljevanju Odlok, ki določa pravila za zbiranje. Koncesijo za zbiranje je Občina dala podjetju Publicus. Občani so bili prepričani, da se Publicus ne drži dogovorjenih pravil igre na tem področju in so prosili za posredovanje. Po pregledu problematike, smo mnenja, da Publicus ne krši dogovorjenih pravil, pač pa mu Odlok za katerega je odgovorna Občina omogoča postavljati občane v diskriminatoren položaj in s tem kršiti pravice občanov – potrošnikov.
 
Po pregledu in analizi problematike so ugotovitve naslednje:

1. Standard, ki ga Publicus uporablja pri določitvi velikosti posode v večstanovanjskih objektih za mešane odpadke (črna posoda) je 10l na osebo.

2. Sprejeti Odlok omogoča, da Publicus obračunava storitve diskriminatorno.   PRIMER: S štetjem stanovalcev se določijo velikost posod. Tako bi v primeru 13 stanovalcev predpisana velikost posode znašala 130l, ampak take posode Publicus nima, zato vhod posameznega večstanovanjskega objekta opremi s posodo z volumnom 240l in znesek za odvažanje 240 litrske posode razdeli med stanovalce. Kar pomeni, da je znesek, ki ga plačujejo stanovalci skoraj dvakratnik cene, ki bi jo plačevali, če bi bilo v stavbi 12 stanovalcev. Kar je diskriminatorno in krši več členov potrošniške zakonodaje, saj to absolutno ne pomeni, da stanovalci v stavbi s 13 stanovalci odvržejo enkrat več smeti kot stanovalci v stavbi, ki ima 12 stanovalcev. Cena odvoza smeti je tako za tričlansko družino v vhodu (A) istega bloka 12 €, v drugem (B) vhodu pa 22 €.

3. Tako dejansko cene odvoza smeti sploh ni mogoče predvideti, saj so razlike mesečnih plačil pri istih stanovanjih iste stanovanjske soseske ali celo različnih vhodov istega bloka zelo velike. Tako stanovalci vhoda A in B istega večstanovanjskega objekta plačujejo različne zneske za odvoz smeti, čeprav:  a. Med stanovalcema večstanovanjskega objekta iz vhoda A in B ni nikakršne razlike v količini smeti.  b. Stanovalci niso izrazili nobene želje po večjih posodah od standarda.  c. Stanovalci nimajo nobenega vpliva na velikost posod, ki jih zagotavlja Publicus.  d. V primeru polnih posod pred vhodom A, stanovalci vhoda A (logično) odložijo smeti v posodo pred vhodom B.
Publicus torej storitve obračunava pravilno saj obstoječ Odlok in koncesionarska pogodba tak način obračunavanja omogoča, kar v 18. členu lahko tudi preberemo (priloga). Občina je podpisala koncesijo in izdala odlok, ki omogoča koncesionarju politiko ločevanja občanov na osnovi parametrov na katere nimajo nikakršnega vpliva in koncesionarju omogoča zaračunavanje storitev, ki mu jih dejansko ni treba opraviti:

Občani – stanovalci večstanovanjskih stavb nimajo nikakršnega vpliva na:

– Število stanovalcev v posameznem večstanovanjskem objektu.  
– Velikost posod, ki jih določa Publicus.

Občani – stanovalci večstanovanjskih stavb, kot tudi družine z otroki so ne glede na količino smeti, ki jih odvržejo:

– Diskriminirani, saj ne glede na to, da nimajo nikakršnega vpliva na storitve, prisiljeni plačevati storitev, ki je odvisna izključno od Odloka in velikosti posod, ki jih predpiše Publicus. S tem so kršene tudi pravice potrošnikov, ki imajo pravico, da je ista storitev vsem zaračunana enako. Na letni ravni gre po približnih izračunih na osnovi statističnih podatkov za približno 200.000,00 EUR »preveč« zaračunanih storitev.

Skupina stanovalcev večstanovanjskih objektov zato zahteva, da se od datuma veljave Odloka:
1. Obračuna razlika, ki je nastala zaradi diskriminatornega obračunavanja nadomestil za odvoz smeti, obračunane v skladu z Odlokom, ki jo Občina občanom vrne.

2. Odlok se spremeni tako, da se 4. odstavek spornega 18. člena Odloka glasi: V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode, kot je določeno v 15., 16. in 17. členu tega odloka, izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo ali kombinacijo posod, ki skupaj zagotavljajo čim večjo skladnost s standardom, pri čemer izvajalec dodanega volumna, ki je nastal zaradi standardiziranih velikosti posod in standardov, občanom ne zaračunava.

Po pogovoru z Publicusom sem izvedel, da je Publicus v toku usklajevanja Odloka in študije predlagal linearen model po katerem bi ne bil nihče diskriminiran in kjer bi Publicus prevzel odgovornost za višek prevelikih posod. Občina je vztrajala pri obstoječem modelu in s tem diskriminirala stanovalci večstanovanjskih blokov kot tudi družine z otroki.

Vprašanje:  Bo Občina Kamnik pristopila k reševanju neenakopravnega in diskriminatornega položaja v katerega je z Odlokom spravila stanovalce večstanovanjskih objektov in družin, ker z Odlokom krši pravice občanov kot potrošnikov ali mora skupina občanov sprožiti spor?   Uradni list: Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik    18. člen   (velikost in število obveznih posod za odpadke)   Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Glede na pogostnost prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov.

Za določitev velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov se kot najmanjša količina upošteva:  – za mešane komunalne odpadke: 10 litrov na osebo na teden,  – za odpadno embalažo: 15 litrov na osebo na teden,  – za biološke odpadke: 10 litrov na osebo na teden.  V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode, kot je določeno v 15., 16. in 17. členu tega odloka, izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo.
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev, jo pa le-ti občasno uporabljajo (počitniški objekt), izvajalec določi velikost in število posod, ki pripadajo dvočlanskemu gospodinjstvu.  Za enočlanska in dvočlanska gospodinjstva v stanovanjskih hišah izvajalec javne službe določi velikost posod za posamezne vrste komunalnih odpadkov tako, da upošteva dvakrat manj odvozov posameznih odpadkov na leto kot pri ostalih uporabnikih v stanovanjskih hišah.  Za vsak poslovni subjekt izvajalec ugotovi količino komunalnih odpadkov in določi vrsto, velikost in število posod.  Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje posamezne vrste komunalnih odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi v prejšnjih odstavkih tega člena.  Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti tipizirane posode, zabojnike in vrečke za prepuščanje posamezne vrste komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih. Posode in zabojniki so last izvajalca, ki jih brezplačno preda uporabnikom v uporabo. Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke lahko uporabnik kupi pri izvajalcu po veljavni ceni.  Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali zabojnika.

Odgovor je v imenu občinske uprave Občine Kamnik pripravila Mihaela BRNOT – VETERNIK, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:

Odločitev glede načina obračunavanja stroškov storitev ravnanja z odpadki je bila dolga leta prepuščena izvajalcem storitev in lokalnim skupnostim. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), ki je začel veljati 8. 8. 2009, pa je določil, da je sodilo za obračun stroškov ravnanja z odpadki za posameznega uporabnika velikost nameščenega zabojnika in število odvozov odpadkov. S tem določilom je bilo usklajeno tudi določilo o oblikovanju cen storitev ravnanja z odpadki in obračunavanju storitev uporabnikom v Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09 in 36/10). Merila za določitev izhodiščne prostornine posod pa so bila določena v Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/10). V skladu s temi določili je koncesionar Publicus d.o.o. oblikoval cenik storitev ravnanja z odpadki, ki je kot priloga sklenjene koncesijske pogodbe veljal od 1. 1. 2013 dalje. V tem ceniku so prikazani stroški storitev glede na velikost nameščene posode.

Navedeni pravilnik o metodologiji je prenehal veljati 1. januarja 2013, ko je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Le-ta še bolj striktno določa, da se cena storitev ravnanja z odpadki oblikuje na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza odpadkov. Uredba tudi določa, da mora izvajalec storitev enkrat letno oz. v posameznem obračunskem obdobju pripraviti elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe, upoštevajoč dejanske stroške in količine zbranih odpadkov v preteklem obračunskem obdobju.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 83/16), ki je začel veljati 7. 1. 2017, ni uvedel nobenih sprememb na področju obračunavanja stroškov storitev, niti na področju določitve velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov. Določilo drugega odstavka 18. člena odloka, ki se glasi:  »Za določitev velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov se kot najmanjša količina upošteva:  – za mešane komunalne odpadke: 10 litrov na osebo na teden,  – za odpadno embalažo: 15 litrov na osebo na teden,  – za biološke odpadke: 10 litrov na osebo na teden.« je povsem primerljivo z določili prvega odstavka 13. člena Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/10), ki je veljal do uveljavitve sedaj veljavnega odloka.

Tudi vrsta in velikost posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov, ki jih izvajalec namešča uporabnikom, se z novim odlokom nista spremenili. Tako so za mešane komunalne odpadke za vse uporabnike storitev možne tipizirane črne posode prostornine 80 l, 120 l, 180 l, 240 l, 770 l in 1100 l. Izvajalec storitev Publicus d.o.o. je v dosedanji praksi s kombinacijo razpoložljivih posod posameznim uporabnikom zagotovil potrebno prostornino, tako da ni prihajalo do problemov, kot ga navajate v drugi točki ugotovitev in sicer, da bi v objektu z 12 stanovalci le-ti plačevali stroške 120 l posode, v objektu s 13 prebivalci pa (skoraj 100% višje) stroške 240 l posode. Tretji odstavek 18. člena odloka sicer res določa: »V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode, kot je določeno v 15., 16. in 17. členu tega odloka, izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo.«, vendar smo izvajalca že opozorili na to, da mora v podobnih primerih, kot je naveden, s kombinacijo razpoložljivih posod uporabnikom zagotoviti potrebno prostornino. V kolikor se bo izkazalo, da izvajalec tega ne bo upošteval, bomo predlagali ustrezno dopolnitev 18. člena odloka.

Iz vsebine odgovora je razvidno, da se z novim odlokom dejansko niso uvedle nobene spremembe na področju obračunavanja stroškov storitev. Dejstvo pa je, da je koncesionar do uveljavitve Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 83/16), ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 17. seji, dne 7. 12. 2016, stroške storitev uporabnikom zaračunaval na različne načine, (nekaterim glede na velikost nameščenih posod, drugim glede na število članov gospodinjstva), kljub temu, da je veljavni cenik določal cene glede na velikost nameščene posode.

Usklajevanje  novega cenika oz. elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe med koncesionarjem Publikus d.o.o. in občinsko upravo je trajalo več kot eno leto. Zaradi razhajanja predvsem v zvezi z upoštevanjem določil veljavnih republiških predpisov, je občinska uprava pridobila pravno mnenje Evropskega pravnega centra in Ministrstva za okolje in prostor. Iz obeh mnenj je povsem nedvoumno razvidno, da je kakršno koli »linearno« zaračunavanje oz. zaračunavanje stroškov na prebivalca, v nasprotju z veljavnimi predpisi in da se pri določitvi stroškov storitev ravnanja z odpadki upošteva samo prostornina zabojnika in pogostost odvoza odpadkov.