Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Nadzor najemnikov in kako dolg je seznam čakajočih na socialna oz. neprofitna stanovanja

Nadzor najemnikov in kako dolg je seznam čakajočih na socialna oz. neprofitna stanovanja

Občinski svetnik Anton Tone Smolnikar je na današnji seji Sveta občine Kamnik občinski upravi zastavil ustno vprašanje, ki se nanaša na aktivnosti občine v zvezi z neprofitnimi stanovanji, predvsem pa nadzoru nad tem, ali posamezni upravičenci še vedno izpolnjujejo pogoje za njihovo koriščenje.

Anton Tone SMOLNIKAR – LTS: 31.3.2014 je Nadzorni odbor Občine Kamnik pripravil »poročilo o opravljenem nadzoru zakonitosti in smotrnosti rabe javnih sredstev s strani občinskih organov in občinske uprave pri gospodarjenju z občinskimi neprofitnimi stanovanji«.

V njem je v okviru priporočil in predlogov izpostavil tudi vprašanje izpolnjevanja pogojev najemnikov za bivanje v občinskih neprofitnih stanovanjih. Ti se namreč z leti spreminjajo, enostavno rečeno, številne družine oziroma najemniki so skozi leta izgubili ta status, predvsem kar zadeva materialne pogoje, ki so jih izpolnjevali ob vselitvi v tovrstna stanovanja. V vrsti pa na teh 166 stanovanj zagotovo čakajo številne družine, ki izpolnjujejo pogoje. V priporočilu so nadzorniki zapisali, da naj občinska uprava »ugotovi, ali se je vsakih pet kontrolirala, če najemnik še vedno izpolnjuje pogoje za neprofitno stanovanje«.Bivanje v takšnem stanovanju je zagotovo pomembna prednost, predvsem kar zadeva najemnino.

Sprašujem kakšne aktivnosti je občinska uprava izpeljala v zvezi s priporočili, oziroma, ali je v zadnjih petih letih našla najemnike, ki niso več izpolnjevali pogojev in s tem sprostili stanovanja tistim, z zagotovo dolge liste čakajočih. Kako dolga je ta lista?

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravila Lidija FUJAN, svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve:

Na podlagi 90. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami) in 30. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami) ima najemodajalec pravico vsakih pet let preverjati, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne in premoženjske pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavni zakonodaji na dan preverjanja. Preverja se lahko zgolj upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem najemnikov, ki so sklenili najemne pogodbe po 16. 10. 2003.

Občina Kamnik je v letu 2009 preverila tri najemnike, ki so sklenili najemne pogodbe po letu 2003, vsi so izpolnjevali splošne pogoje za najem neprofitnega stanovanja v najem.

Vsako leto se preverja upravičenost do najema neprofitnega stanovanja v najem pri povprečno 47 najemnikih, ki so mesečno upravičeni do subvencij neprofitnih najemnin.

Na podlagi javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega v letu 2013, so bila 16 upravičencem s seznama dodeljena občinska neprofitna stanovanja v najem, čeprav po letu 2007 občina ni kupila dodatnih stanovanj.

Stanovanja so občini vrnili najemniki, ki so rešili stanovanjske probleme z nakupom lastnih enot ali z najemom primernejših stanovanj na trgu, nekaj enot se je izpraznilo, ker so najemniki umrli, nekaterim je bila najemna pogodba odpovedana zaradi neplačevanja in neuporabe stanovanja ter zaradi pridobitve nepremičnega premoženja v last, nekaj najemnikov je stanovanja vrnilo občini, ker so odšli na delo v tujino.

V letu 2017 občina že opravlja preveritev premoženjske in dohodkovne upravičenosti za leto 2015 do najema neprofitnih stanovanj pri 24 najemnikih, ker bodo kontrolni podatki za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja iz uradnih evidenc razvidni po 15. 6. 2017 za leto 2016.