Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Obeta se podražitev vrtcev in prepoved samooskrbe s pitno vodo

Obeta se podražitev vrtcev in prepoved samooskrbe s pitno vodo

V sredo, 25. aprila 2018, ob 16. uri, se bodo svetnici in svetnice Občinskega sveta Občine Kamnik sestali na svoji 24. seji, ki bo bržkone ena izmed zadnjih sej tega mandata.

Predlagani dnevni red zaenkrat obsega dvanajst točk, med zanimivejšimi točkami pa so zagotovo predlog Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, ki predvideva dvig cen, predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva, ki utegne pripomoči k zmanjšanju čakalnih dob na ginekološke storitve, predlog Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik ter predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik, ki v objektih znotraj območja javnega vodovoda prepoveduje samooskrbo s pitno vodo oz. le-to dopušča le izjemoma.

Gradivo za 24. redno sejo si lahko prenesete in preberete na povezavi: Gradivo št. 24, za ogled prilog k posameznim točkam dnevnega reda, pa kliknite na posamezno točko.

Predlog dnevnega reda 24. seje OS Občine Kamnik

 1. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata zaradi odstopa in imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 2. Predlog sklepa o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2017
 4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog sklepa za sprejem Meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik
 6. Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA – 133 Novi trg – prva obravnava
 9. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik – prva obravnava
 12. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik