Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Optično omrežje na Kamniškem

Optično omrežje na Kamniškem

Bogdan POGAČAR  (NSi) je na današnji seji občinski upravi zastavil svetniško vprašanje glede optičnega omrežja v kamniški občini:

“Tokratno vprašanje se navezuje na optično omrežje za prenos podatkov v občini Kamnik.

Na področju razvoja telekomunikacijske infrastrukture našo občino pestijo posledice nekaj zamujenih priložnosti v preteklosti in splošna ekonomska kriza, ki je tovrstno gradnjo v Sloveniji popolnoma ustavila. Zaradi naštetih vzrokov in velikosti občine je pokritost oziroma opremljenost območja občine Kamnik z optičnim omrežjem na nizkem nivoju. Toda upanje vzbujata dejstvo, da se ob izgradnji kanalizacijskega omrežja, to je doslej največji infrastrukturni projekt naše občine, vgrajuje tudi prazna cev za telekomunikacijsko omrežje, in pa informacija, da nekatere občine zopet gradijo optično omrežje, kar kaže na ponovni vzpon tovrstne gradnje. Nameščanje kabelske kanalizacije poleg sanitarne je vsekakor dobro izhodišče za prihodnji razvoj, saj bo tako v prihodnosti veliko lažje nadaljevati z izgradnjo telekomunikacijske infrastrukture, to pa bo posledično povečalo možnosti za enakomernejši gospodarski in družbeni razvoj celotne občine.

Zato vas sprašujem, ali občinska uprava poleg zgoraj omenjene gradnje pred instalacije že vodi kakšne aktivnosti za pridobitev sredstev za izgradnjo omenjenega omrežja na širšem območju občine Kamnik ali pogovore z morebitnimi investitorji in telekomunikacijskimi ponudniki.”

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravil Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Evropski strateški dokumenti izpostavljajo pomen širokopasovne infrastrukture kot pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Ena od sedmih pobud strategije Evropa 2020 je tudi »Evropska digitalna agenda«, katere splošni cilj je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave dal trajne gospodarske in družbene koristi. Evropska unija si bo zato prizadevala do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s.

Za dosego zastavljenih ciljev so morale države članice pripraviti strateške dokumente na nacionalni ravni. Najbolj natančno cilje s področja razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije opredeljuje dokument Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki je strateški dokument, namenjen določitvi strateških smernic razvoja širokopasovne infrastrukture. Z njim Republika Slovenija naslavlja enega od strateških ciljev pobude »DIGITALNA SLOVENIJA 2020« oziroma njene krovne Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020, to je do leta 2020 98 % gospodinjstvom v državi zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s.

Tudi Občina Kamnik intenzivno sodeluje s ponudniki telekomunikacijske infrastrukture pri načrtovanju in gradnji potrebne infrastrukture. Tako so pri izvedbi kohezijskih projektov ponudniki širokopasovnih omrežij polagali prazne cevi za telekomunikacijske vode na območju Stranj, Tunjic in Volčjega Potoka. Prav tako so bili že v septembru leta 2015 povabljeni k sočasni gradnji na območju Tuhinjske doline, na kateri bodo pokrili samo dele, kjer jim manjka kabelska kanalizacija. To so območja, kjer bo potekala izgradnja sekundarnih vodov. Na območju Tuhinjske doline ob glavni trasi namreč že poteka obstoječi medkrajevni optični kabel.

Vsled dobrega sodelovanja na tem projektu pa ponudniki že pripravljajo rešitve za ostala območja občine, ki niso vezana na kohezijo. V letošnjem in prihodnih letih ima npr. Telekom bistveno povečana sredstva za razvoj omrežja in je z dopisom v marcu seznanil Občino Kamnik, da namerava na področju občine pričeti s pospešeno gradnjo optičnega omrežja. V pripravi so tehnične rešitve za izgradnjo na območju naselij Tunjice, Stranje, del mesta Kamnik in Šmarce. Telekom ocenjuje, da bo gradnja potekala brez večjih gradbenih posegov predvsem na območju Tunjic in Stranj, kjer nameravajo z gradnjo pričeti že v letošnjem letu. Na območju dela Kamnika in Šmarce pa bodo potrebni tudi večji gradbeni posegi v cestna telesa. Prav tako je Telekom seznanil občino, da se bo v letih 2016 in 2017 udeležil sočasne gradnje s kohezijskim projektom na območju Tuhinjske doline. Poleg Telekoma sta željo po izgradnji te infrastrukture izrazila tudi podjetje T-2 ter kamniški KKS.

Z vsemi ponudniki bo potrebno uskladiti še služnostne pogodbe in posege v cestno telo. Občina Kamnik si bo prizadevala za razširitev optičnega omrežja ob pogoju pravilne izvedbe posegov v cestno telo, da preprečimo škodo in posedanja asfaltnih vozišč.