Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Padajoče kamenje in skale ogrožajo promet proti Tuhinjski dolini

Padajoče kamenje in skale ogrožajo promet proti Tuhinjski dolini

Na 8. seji Sveta Občine Kamnik je svetnih Damjan HRIBAR – SDS, zastavil svetniško vprašanje glede kamenja  in skal, ki se občasno vsipajo in padajo na cesto med Kamnikom in Tuhinjsko dolino:

“Ob regionalni cesti preko Kamnika in naprej preko Tuhinjske doline se že vrsto let na različnih področjih soočamo z vsipom kamnitega gramoza ter skal na samo cestišče. Najbolj kritična odseka sta zagotovo pod pobočjem Starega gradu ter pobočje v Soteski.

Zavedamo se, da to ni pristojnost občine Kamnik temveč države. Toda ko država odpove, življenja naših občanov pa so ogrožena je čas, da si nehamo zatiskati oči.
V svetniški skupini SDS smo prepričani, da ste tako župan kot občinska uprava seznanjeni s problemom ter, da v samo reševanje problematike vlagate svoje napore.

Prosimo vas, da nam pojasnite aktivnosti v zvezi s to problematiko, vaša stališča in predloge rešitve.

V SDS smo mnenja, da smo kot občina ne glede na slabo stanje v državi dolžni zagotoviti vsaj najnujnejše ukrepe za zagotovitev same varnosti ljudi. Zato predlagamo, da v kolikor je potreben kakršen koli nujen ukrep na kateri izmed brežin tega tudi ne oziraje se na državo izvedemo.”

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravil mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Geološko gradita pobočje Starega gradu dve različno stari kamnini. Med seboj sta v narivnem kontaktu in zaradi tega sta kamnini razpokani in zdrobljeni. Tektonika je ključni element, ki pogojuje zdrobljen kontakt dveh kamnin, erozija in vegetacija pa proces razpadanja kamninske osnove le še pospešujeta. Južni in jugozahodni del Starega gradu gradi siv peščen apnenec triasne starosti T21,2, zahodno in severozahodno pobočje ter hrib pa bel kristalast grebenski apnenec in dolomit triasne starosti T2+3. Največja skala je padla dne 8. novembra 2013 in je povzročila tudi večjo udarno jamo na cesti. Skala je bila zaradi velikosti premaknjena na rob cestišča in zaradi velikosti odstranjena šele naslednji dan. Občina je z dopisi pozivala in opozarjala Direkcijo RS za infrastrukturo na nevarnost padajočih skal. Zato je direkcija v letu 2013 naročila Inženirsko geološko poročilo o stanju in stabilnosti brežine Starega gradu v Kamniku ter po žledu v letu 2014 izvedla ukrepe za zmanjšanje nevarnosti padajočih skal, na kar jih je občina ponovno opozarjala z dopisom glede nevarnosti padajočih skal. Dejstvo je, da je treba zagotavljati kontinuirano čiščenje lovilnih mrež, ki so nameščene na brežini Starega gradu ter njihovo zamenjavo ob poškodovanju, za kar bo morala direkcija vsakoletno zagotavljati ustrezna sredstva. Enak način in ukrepi morajo veljati tudi za odsek državne ceste v Tesnicah pred naseljem Soteska.