Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Pravilnost obračuna poračuna vode za leto 2020

Pravilnost obračuna poračuna vode za leto 2020

Mag. Šemso Mujanović (LSU) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na (ne)pravilnost poračuna porabljene pitne vode občanov za leto 2020.

Mag. Šemso MUJANOVIĆ – LSU: “Svetniška skupina LSU je prejela kar nekaj vprašanj s strani občank in občanov občine Kamnik v zvezi z obračunom poračuna vode za leto 2020.

Občinski svet Občine Kamnik je 25. 11. 2020 sprejel Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2020. Zadevni sklep v 4. členu določa, da se z njim določene cene začnejo uporabljati 1. 1. 2021. To pomeni, da bi moral biti poračun za obdobje leta 2020 izveden po starih cenah, po novih (povečanih za približno 15%) pa le za obdobje po 1. 1. 2021. Komunalno podjetje Kamnik d. o. o. pa je poračun vode občankam in občanom občine Kamnik obračunalo po novi ceni tudi za leto 2020.

Zanima nas, kakšno je stališče občinske uprave do omenjene problematike in kakšno rešitev predlagate? Svetniška skupina LSU predlaga, da občinska uprava poskrbi, da vsa gospodinjstva, ki so prejela obračun vode za leto 2020 po ceni, ki še ni bila veljavna, prejmejo dobropis s strani Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., ki bo enak razliki med novo in staro ceno.”

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravil Tadej KOVAČIČ, strokovni sodelavec:

“Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/2009 in 70/2017) v 29. členu določa, da se količino dobavljene pitne vode, v kubičnih metrih (m3), pri uporabniku ugotavlja z obračunskim vodomerom. Pri fizičnih uporabnikih se mora obračunski vodomer odčitati vsaj dvakrat letno, pri pravnih osebah, javnih zavodih in večjih uporabnikih se odčitavanje vodomera opravi najmanj enkrat mesečno. V skladu s 30. členom omenjenega Odloka uporabniki plačujejo zaračunano dejansko dobavljeno količino vode v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjeno porabo (pavšal), ki temelji na porabi preteklega obračunskega obdobja. Obračun oziroma poračun se opravi na podlagi odčitane dejansko dobavljene vode in veljavne cene najmanj enkrat letno. Ob rednem popisu vodomera se torej za predmetno odjemno mesto pripravi poračun za razliko med dejansko dobavljeno vodo in obračunano količino vode (pavšal) v preteklem obračunskem obdobju.

Občinski svet Občine Kamnik je dne 25. 11. 2020 je sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik, nove cene storitev so pričele veljati s 1. 1. 2021. V skladu s 30. členom Odloka je koncesionar pripravil obračun na podlagi razlik med dejansko količino dobavljene pitne vode in obračunano količino pitne vode v preteklem obračunskem obdobju po veljavni ceni. Ker zaradi omejitev izvajanja del v času epidemije COVID-19, koncesionar ni mogel izvesti odčitavanja dobave vode na vseh odjemnih mestih, ni bilo mogoče na vseh odjemnih mestih izvesti obračuna v predvidenem šestmesečnem obdobju, koncesionar pa je uporabnike tudi pozval, da lahko do 25. v mesecu sporočijo mesečno porabo vode po e-pošti, spletnem obrazcu ali po telefonu, s čimer se izognejo plačilu pavšala in poračuna.

Občinska uprava je glede tematike poračunov dobavljene pitne vode na koncesionarja že v aprilu naslovila vprašanje. S koncesionarjem je bilo dogovorjeno, da naj uporabniki morebitne ugovore na poračuna storitev oskrbe s pitno vodo naslovijo na koncesionarja, ki bo ugovore obravnaval individualno.”