Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Slabo vzdrževanje občinskih lokalnih cest

Slabo vzdrževanje občinskih lokalnih cest

Občinski svetnik Jože Korošec (SLS) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na na vzdrževanje lokalnih občinskih cest, saj se na tem področju, kot pravi, kljub stalnim pobudam in opozorilom nič ne spremeni, zaradi slabega vzdrževanja cest, pa se po vsakem deževju na lokalnih cestah dela še večja škoda.

Občinski svetnik Jože Korošec (SLS)

Občinski svetnik Jože Korošec (SLS)

Jože KOROŠEC – SLS: Naše tokratno ponovno svetniško vprašanje se nanaša na vzdrževanje lokalnih cest. Kljub stalnim pobudam in opozorilom se na tem področju nič ne spremeni. Ob zadnjem malo močnejšem deževju so se naše lokalne ceste spet spremenile v »tobogan«. 10cm vode po celem cestišče, ki je tekla tudi več kot km daleč je slika ki jo je mogoče videti na marsikaterem odseku cest.

V SLS stalno opozarjamo, da je potrebno porezati bankine ter sistematično očistiti mulde in jarke, a se to žal ne izvaja. Rezultat tega je ponovno nekaj novih usadov in plazov, ki bodo stali nekaj 100.000,00 eur … v proračunu je za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti namenjeno cca 900.000,00 eur/leto, kar je zelo malo glede na 450 km cest v občini Kamnik. Toda kljub temu je to 2.000,00 eur/km. V SLS ne želimo s prstom kazati na koncesionarja, ki mora za vsak jašek ali meter izkopanega jarka dobiti naročilo s strani občine, kar se nam zdi nesmiselno. Prav tako ne na odgovorne na občini. Toda dejstvo je, da sistem ne deluje zato vas sprašujem kaj ima občina namen storiti in ukrepati v prihodnjih letih, da se bodo stvari uredili in s tem preprečilo nadaljnje plazove ter usade na lokalnih cestah. Pravočasno očiščen jarek bi lahko preprečil škodo več 10.000,00 eur davkoplačevalcev.

Želimo konkreten odgovor, za katerega se vam zahvaljujemo.

Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik.

Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik.

V imenu občinske uprave Občine Kamnik je odgovor pripravil Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo v Občini Kamnik na podlagi podeljene koncesije izvaja Komunalno podjetje Kamnik d. d. Nadzor nad izvajanjem urejanja in vzdrževanja občinskih cest izvaja občinska uprava skupaj z gradbenim nadzorom.

Izpostavljena problematika se nanaša na občinsko cesto Buč–Hruševka–Ravne, kjer je ob zadnjem deževju v mesecu novembru zaradi neustreznega čiščenja obcestnih jarkov prišlo do vdora meteorne na vozišče ter s tem posledično pogojno prevoznost ceste, kar je nedopustno. Občinska uprava je od koncesionarja zahtevala, da mora izvesti čiščenje obcestnih jarkov, pri čemer mora brežine obcestnega jarka ustrezno utrditi in s tem preprečiti plazenje zemljine. Prav tako je bilo koncesionarju naročeno, da mora na celotni trasi preveriti stanje prepustov ob občinski cesti in v primeru poškodb le-te ustrezno sanirati.

Na osnovi pregleda dejanskega stanja lokalnih cest in javnih poti v občini Kamnik smo skupaj s koncesionarjem že v letu 2016 pristopili k intenzivnejši izvedbi preventivnih vzdrževalnih del na cestah, saj so se za izvedbo preventivnih vzdrževalnih del v preteklih letih zaradi varčevanja namenjala zelo omejena sredstva.

Tako je koncesionar KPK d. d. v letu 2016 na delu občine (Volčji Potok, Rudnik pri Radomljah, Palovče, Vranja Peč, Velika Lašna, Vaseno–Velika Lašna, Liplje, Mekinje–Godič, del Tunjic, Laniše, Krivčevo–Kranjski Rak, Špitalič–Pustotnik, Podgorje–Zbirna cesta, …) v okviru rednih vzdrževalnih del izvedel tudi preventivne ukrepe, kot so čiščenje muld, rezanje bankin in čiščenje jarkov ter prepustov za odvodnjavanje. Za preventivne ukrepe smo v letu 2016 namenili 150.000 € sredstev.

V letu 2017 bomo od koncesionarja zahtevali, da z omenjeno prakso preventivnih ukrepov čiščenja muld, rezanja bankin, čiščenja jarkov in prepustov ter rednega urejanja makadamskih cest z grederjem nadaljuje v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev. Koncesionar bo prioritete določil na osnovi pregleda dejanskega stanja cestnega omrežja. Za izvedbo omenjenih vzdrževalnih del bomo v letu 2017 namenili še več sredstev kot v prejšnjih letih.

Občinska uprava je v predlogu proračunov za leti 2017 in 2018 predlagala povišanje sredstev, namenjenih urejanju in vzdrževanju občinskih cest, saj je potrebno vsako leto izvajati nujna vzdrževalna dela predvsem na področju učinkovitega odvajanja meteorne in zaledne vode, sanaciji poškodovanih bankin in muld, čiščenju jaškov in jarkov ob občinskih cestah. Dejstvo je, da največ škode na občinskih cestah povzroča neustrezno odvodnjavanje, še posebej na makadamskih voziščih. Slabo stanje vozne površine pa je tudi posledica neustreznega zgornjega in spodnjega ustroja velikega števila cest, kar se je ne nazadnje izkazalo ob zadnji sanaciji mostu na občinski cesti Buč–Hruševka–Ravne.

V prihodnje bo potrebno s strani občinske uprave in gradbenega nadzornika še dodatno izvajati nadzor nad kvalitetnim in pravočasnim izvajanjem del koncesionarja.