Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Svetnik Dušan Papež predlaga: Manj denarja za stranke in svetnike

Svetnik Dušan Papež predlaga: Manj denarja za stranke in svetnike

Prvi, zaenkrat pa tudi edini svetnik, ki je že izkoristil možnost postavljanja svetniških pobud in vprašanj občinski upravi, je Dušan Papež, ki je županu in občinski upravi zastavil vprašanja v zvezi z urejanjem potoka Blatnica ter ceste na Klemenčevem, hkrati pa je občinski upravi in svetnikom predlagal, da znižajo, ali pa celo ukinejo del sredstev, ki je namenjen delovanju svetnikov in političnih strank, o katerih smo obširno pisali na našem portalu.

Da bo prihodnja seja pestra že ob obravnavi druge točke dnevnega reda, je poskrbel svetnik Dušan Papež, ki je, v imenu svoje liste, predlagal, da svetniki znižajo višino sredstev namenjenih delovanju političnih strank, ukinejo sredstva za pokrivanje stroškov delovanja svetnikov in svetniških, da se znižajo sejnine ter da se ukinejo stroški, ki jih ima občina s tiskanjem gradiva, povračilom potnih stroškov, kilometrin in pogostitev za funkcionarje občine Kamnik.

Na ta način bi občina lahko prihranila več kot 100.000 € letno, denar pa naj bi se lahko, po predlogu LDP, namenil za kulturo, šport in izgradnjo bazena.

Iz vrst nasprotnikov predloga je bilo moč že slišati pikre pripombe, da Duško Papež svoj predlog podaja zgolj zaradi tega, ker svoje liste ni registriral kot politične stranke, zaradi česar LDP iz proračuna občine ne dobi ničesar. Zato lahko že na začetku seje, še posebej, če bo imel kdo izmed svetnikov dovolj poguma, da prejšnjo trditev izreče tudi javno, pričakujemo hudo vročo debato.

Dotacije velikim političnim strankam se iz občinskega proračuna ne nakazujejo račune lokalnih odborov strank, ampak neposredno na račune njihovih matičnih strank v Ljubljani. Še več, kot zanimivost naj navedemo podatek pridobljen s pomočjo spletne aplikacije Supervizor: Sredstva Občine Kamnik, ki pripadajo stranki SDS, se nakazujejo na račun Občinskega odbora SDS SEŽANA.

Bodo svetniki pripravljeni zmanjšati svoj kos pogače?

Kako uspešen bo Dušan Papež s svojo pobudo se bo videlo že v 10. točki dnevnega reda, ko bodo svetniki obravnavali Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015 in 2016, saj župan, kot predlagatelj, predlaga, da višina sredstev v letih 2015 in 2016, ostane nespremenjena, se pravi: 90 € mesečno na svetnika, za kar mora občina za vsako leto zagotoviti 31.320 €.

Seveda imajo svetniki že na tej seji možnost, da ta sredstva bodisi občutno znižajo, bodisi celo ukinejo. V vsakem primeru, če ne bo prišlo do ukinitve, pa bi morali svetniki sprejeti natančna pravila kako se lahko ta sredstva porabljajo. V preteklosti naj bi namreč, prikrito, oz. pod pretvezo obveščanja javnosti, prihajalo celo do tega, da so se sredstva, ki jih svetniki in svetniške skupine, sredstva namenjena kritju stroškov v predvolilnem času, porabljala tudi nenamensko oz. v predvolilne namene.

Zaradi tega bi bilo verjetno mnogo bolje, če bi svetniki in svetniške skupine, že na začetku mandata in v naprej prijavili svoje potrebe po telefonih, računalnikih in stroške, ki so povezani z njihovim delovanjem (najem prostorov, telefon, fotokopiranje…) . Na ta način bi lahko občina, s pomočjo razpisa, lahko ceneje nabavila potrebno opremo ter zmanjšala stroške, predvsem pa preprečila morebitno nenamensko in razsipno porabo sredstev. V vsakem primeru pa morajo svetniki poskrbeti, da se sredstev, ki so namenjena zgolj kritju stroškov, v prihodnje ne bi več moglo oz. smelo prenašati iz meseca v mesec.

Občinsko sponzoriranje političnih strank?

Zakaj se svetniki in svetniške liste, oz. predvsem stranke, prizadevajo za ohranitev obstoječega priviligiranega stanja, morda še najbolje ponazori podatek, da se sporne dotacije političnim strankam, ne nakazujejo račune lokalnih odborov strank, ampak neposredno na račune njihovih matičnih strank, kar pomeni, da Občina Kamnik na neposreden način sponzorira politične stranke, ki imajo predstavnike v kamniškem občinskem svetu.

Koliko od teh 85.000 €, kolikor jih občina letno potroši za ta namen, pa se dejansko vrne na račun lokalnih odborov strank, pa je zgolj vprašanje njihove notranje politike. V bistvu lahko ugotovimo, da so občine nekakšne lokalne molzne kravice za velike politične stranke.

Predlog Duška Papeža in svetniške skupine LDŠ:

V Svetniški skupini LDP predlagamo, da v časih, ki niso rožnati za javne finance, politične skupine v občinskem svetu, kot tudi svetniki, opravimo resno razpravo o znižanju sredstev, ki so namenjena za delovanje političnih strank in list, ki so registrirane kot politične stranke, župana in podžupanov, svetniških skupin in sejnin za občinske svetnike in svetnice.
Ker se zavedamo, da kot opozicijska svetniška skupina nimamo dovolj glasov za sprejem predlogov, predlagamo v premislek in razpravo naslednje predloge:

1. Spremembo višine letne dotacije političnim strankam in listam, ki so registrirane kot politične stranke iz 85.000 evrov/letno v letu 2014 na 30.000 evrov/letno v letih 2015 in 2016.

V skladu s sprejetim Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Kamnik, ki je bil na občinskem svetu sprejet 22.12.2010, se višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank in list, ki so registrirane kot politične stranke v proračunih za leto 2015 in 2016 določi v višini 0,2 odstotka primerne porabe za posamezno proračunsko leto. Zakon o političnih strankah predpisuje največ 0,6 odstotka.

V letu 2014 se je predvidelo za delovanje političnih strank in list, ki so registrirane kot politične stranke 85.000 evrov. Po predlogu LDP pa bi v letih 2015 in 2016 vsako leto namenili 30.000 evrov oziroma tretjino od maksimalno dovoljenega zneska.

2. Ukinejo se sredstva za pokrivanje stroškov delovanje svetniških skupin v višini 31.320 €/leto oziroma 90 € mesečno na občinskega svetnika/svetnico
Sredstva so namenjena za pokrivanje različnih materialnih stroškov in stroškov storitev, ki jih imajo pri opravljanju dela svetniške skupine oz. samostojni svetniki.
Prepričani smo, da se sredstva za tovrstne namene lahko pridobivajo ravno preko sejnin.

3. Ukinitev tiskanega gradiva in povračil potnih stroškov, kilometrin, pogostitev … za funkcionarje občine Kamnik
Predlagamo, da se ukine izplačilo vseh potnih stroškov, dnevnic, kilometrin, … za vse funkcionarje v občini Kamnik, razen za potovanja v tujino. Poleg tega predlagamo, da se ukine tisk gradiv za seje občinskega sveta, ki na letni ravni znese 11.000 €/leto ter se preide na elektronsko gradivo.

4. Znižajo se sejnine
Po našem prepričanju so sejnine tisti prihodek občinskega svetnika s katerim si pokriva priprava in udeležba na sejah občinskega sveta, delo na terenu, različni stroški materiala in storitev (nakup računalnika, tiskanje, telefon, pogostitev, kilometrina in drugi potni stroški, različna svetovanja, ipd.), ki nastanejo zaradi delovanja občinskega svetnika in posledično svetniške skupine.

Zato predlagamo, da se sejnina za člane občinskega sveta zniža iz 7 odstotkov županove plače na 5 odstotkov županove plače. Prihranki gredo za šport, kulturo in pokriti bazen

Tako prihranjena sredstva, po naši oceni gre za dobrih 100.000 €/leto se v smiselnem razmerju namenijo za povišanje sredstev za športne programe, za kulturne programe in za proračunski sklad za pokriti bazen.

Za lažjo razpravo prosimo, da se naredi razpredelnica:

– Sredstev, ki bi jih dobile svetniške skupine v letu 2015 na podlagi obstoječega pravilnika o pokrivanju stroškov delovanje svetniških skupin;
– sredstva po posameznih strankah in listah glede na veljavni sklep iz naslova dotacije političnim strankam in listam, ki so registrirane kot politične stranke ter
– višina posamezne sejnine (neto in bruto) ter masa sredstev za sejnine v letu 2015.

Odgovor občinske uprave:

(Pripravila dr. Franc HRIBERNIK in Kristina KURET:)

1. Dotacije političnim strankam
Glede na pretekla leta postavka za dotacije političnim strankam tudi za 1. obravnavo Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 ostaja na enaki ravni. Slednje ne pomeni, da višina sredstev ni predmet razprave in dogovora za pripravo proračuna za 2. obravnavo.

2. Sredstva, namenjena svetniškim skupinam
Predmetna postavka je bila v občinski proračun uvedena v letu 2007 in ima pravno podlago v sprejetem Pravilniku o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07). Sredstva iz tega naslova so namenjena pokrivanju raznolikih materialnih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju dela svetniške skupine oz. samostojni svetniki in je s taistim predpisom tudi omejena (na največ 150 € z možnostjo korekcije glede na rast cen življenjskih potrebščin). Nadalje velja pravilo, da se za posamezno proračunsko leto konkretna višina sredstev za ta namen določi s posebnim sklepom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet. Za leto 2014 tako znaša na mesečni ravni 90 € na svetnika. Dejstvo je, da v zvezi z opravljanjem funkcije člana občinskega sveta nastajajo določeni materialni stroški, ki se zato pokrivajo iz posebne proračunske postavke. Upravičenost do izplačila sejnin nepoklicnim funkcionarjem pa je določena z Zakonom o lokalni samoupravi (34.a člen) in v vsebinskem smislu pomeni nadomestilo za opravljeno delo pri izvajanju aktivnosti občinskega sveta in delovnih teles in torej ni namenjena pokrivanju materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem taiste funkcije. Zato predlagamo, da sredstva, namenjena svetniškim skupinam, ostanejo tudi v letu 2015 in 2016 na nespremenjeni ravni, upoštevaje dodaten namen, kot je na primer pokrivanje stroškov tiskanja gradiva, v kolikor bi se s spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik tiskanje ukinilo, posamezni svetnik pa bi si navkljub temu želel fizično obliko gradiva.

3. Ukinitev tiskanega gradiva, povračil potnih stroškov, pogostitev … za funkcionarje Občine Kamnik
Tiskanje gradiv je urejeno v Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik. Župan je na 1. kolegiju občinskega sveta predlagal uvrstitev točke na dnevni red seje, Občinski svet pa na predlog župana na 2. seji sprejel sklep, s katerim nalaga Statutarno-pravni komisiji, da pripravi akt o spremembah in dopolnitvah Poslovnika. Občinska uprava je poleg nekaterih drugih sprememb predvidela, da se Poslovnik spremeni predvsem v določbah, ki določajo fizično obliko gradiv za seje. Pri tem ne gre razmišljati zgolj o ukinitvi tiskanja, temveč je potrebno razmisliti o rešitvi, ki bo omogočala ustrezen dostop do omenjenih gradiv (kot navedeno v zadnji povedi prejšnje tč.). Ker je pomembno mnenje vseh svetnikov oz. svetniških skupin, je bilo tako v samem gradivu kot tudi na seji poudarjeno, da svetniki posredujejo svoje (konkretne) predloge oz. rešitve za spremembo Poslovnika.

Kar zadeva povračila potnih stroškov imajo funkcionarji v skladu z določili Zakona o funkcionarjih v državnih organih pravico do povračila vseh stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem javne funkcije, zato predlog ni skladen z omenjeno zakonsko ureditvijo. Dejstvo je tudi, da aktualni župan Občine Kamnik kot poklicni funkcionar že doslej ni uveljavljal vseh z zakonom določenih pravic iz naslova povračil, do katerih je sicer upravičen, kot na primer povračilo potnih stroškov.

V primeru obiskov predstavnikov politične, gospodarske idr. sfere in posledično nastali stroški v zvezi z reprezentanco so v skladu s proračunsko klasifikacijo izdatkov tretirani kot upravičeni materialni stroški in bremenijo ustrezno proračunsko postavko. Če primerjamo porabo na proračunski postavki 1104 (materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij) v mandatnem obdobju 2006–2010 (približno 62.000 €) in mandatnem obdobju 2010–2014 (približno 29.000 €), se je le-ta več kot prepolovila in stroški pogostitev bistveno znižali. Popolna ukinitev pa iz protokolarnega vidika seveda ni sprejemljiva.

4. Sejnine
Višino sejnin, do katerih so upravičeni člani občinskega sveta, je v sredini leta 2012 omejil sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki je z določbo 128. člena neposredno posegel v vsebino šestega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, zaradi česar je letni znesek sejnin, do katerih so upravičeni člani občinskega sveta (razen podžupana) omejen na največ 7,5 % županove plače za poklicno opravljanje funkcije. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Ker je bila v Občini Kamnik že pred sprejetjem omenjenega zakonskega akta določena občutno nižja vrednost sejnin, korekcije veljavnega občinskega predpisa v tem delu tudi ni bilo potrebno izvesti.

Sejnine, do katerih so upravičeni člani občinskega sveta za nepoklicno opravljanje funkcije, so tretirane kot oblika nadomestila za opravljanje dela v organih občine in njihovih delovnih telesih in ne zajemajo raznolikih materialnih stroškov, ki nastajajo z opravljanjem funkcije. Obstoječo višino sejnin je mogoče tudi znižati, vendar mora odločitev o tem predhodno sprejeti občinski svet. Če bi bila sejnina za udeležbo na sejah občinskega sveta znižana na omenjenih 5 % županove plače, bi se temu ustrezno na letni ravni znižal tudi strošek za izplačilo sejnin članom občinskega sveta za udeležbo na sejah. Že omenjeni Zakon o lokalni samoupravi v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ v tej zvezi ne predpisuje konkretnih zneskov, pač pa zgolj omejuje izplačilo sejnin na letni ravni na največ 7,5 % plače župana za poklicno opravljanje funkcije. Vsaka lokalna skupnost tako avtonomno (s sprejetjem ustreznega občinskega akta) določi, na kakšen način se ovrednoti delo članov občinskega sveta kot nepoklicnih funkcionarjev.

sejnine

Glede na vse navedeno in na dejstvo, da bodo predlogi predmet že predvidenih točk, obravnavanih na naslednjih sejah (občinski proračun, sprememba Poslovnika), bodo imeli vsi svetniki možnost predlagati konkretne predloge in rešitve ter o njih tudi razpravljati.

 

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve