Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Svetniki bodo razpravljali o občinskem prostorskem načrtu in mekinjskem samostanu

Svetniki bodo razpravljali o občinskem prostorskem načrtu in mekinjskem samostanu

Svetniki in svetnice Sveta občine Kamnik se bodo v sredo, 21. oktobra 2015, sestali na svoji 9. redni seji na kateri bodo, med drugim, razpravljali tudi o občinskem prostorskem načrtu ter o sprejetju mekinjskega samostana. Seja utegne biti kar dolga, saj predlog dnevnega reda zajema kar 15 točk.

Volitve in imenovanja

Zanimiva, če že ne burna, bi utegnila biti že prva točka dnevnega reda (Volitve in imenovanja), v gradivu katere se nahaja predlog, da se za predstavnika ustanovitelja (občine) v Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik (ponovno) imenujejo Anton Iskra, Bogdan Pogačar in Tina Terček, ki so to funkcijo že doslej opravljali kot nadomestni člani. Glede na to, da ob zapletih, ki so nastali ob iskanju nove direktorice vrtca, predstavniki ustanovitelja niso nastopali enotno, oz. vsaj eden izmed njih ni zastopal na občinskem svetu potrjenih in izglasovanih stališč občine, ampak interese in stališča svoje stranke, je predlog identične potrditve predstavnikov ustanovitelja vsaj nekoliko presenetljiva, če že ne povsem nerazumljiva. Ne smemo namreč pozabiti, da je NSi odločno nasprotovala imenovanju kandidatke za ravnateljico, ki jo je z večino glasov podprl Občinski svet, zato lahko predlog predstavnikov ustanovitelja pripišemo političnemu dogovoru, ali bolje rečeno, politični kuhinji občinskih koalicijskih partneric. Precej nerazumljivo je namreč, da bi občina za svojega predstavnika v svetu zavoda ponovno predlagala oz. imenuje nekoga, ki ne zastopa njenih, četudi na Svetu občine Kamnik izglasovanih stališč, ampak stališča lastne stranke.

sedeznica velika planina

Precej razprave utegne v nadaljevanju iste točke vzbuditi tudi imenovanje novih predstavnikov Občine Kamnik v Skupščino družbe Velika planina d.o.o. iz katere sta, zaradi nestrinjanja z predvideno novo sestavo nadzornega sveta družbe, nedavno tega izstopila Matej Humar in Štefan Dominko, o čemer smo na našem portalu pred kratkim že poročali.

Za nova predstavnika Občine Kamnik v Skupščini družbe Velika planina d.o.o. sta predlagana Romana Lanišek ter Marko Šimnovec, ki je bil pred letom dni županski kandidat stranke DESUS.

Urejanje in načrtovanje prostora

Bržčas najpomembnejši del prihajajoče seje se nanaša na urejanje prostora, saj je Občina Kamnik, slednjič uspela dobiti vsa potrebna soglasja in mnenja za sprejem Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik, ki ga kar nekaj občanov občine nestrpno čaka že kako desetletje, če ne še dlje. Gre namreč za temeljni strateški in izvedbeni prostorski akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Povedano po domače, po sprejetju omenjenega OPN-ja bo povsem jasno kje in kaj se bo lahko v občini v prihodnje gradilo, določila pa utegnejo biti “zacementirana” do sprejema naslednjega OPN-ja.

Razen sprejema Občinskega prostorskega načrta bodo svetnice in svetniki premleli še nekaj drugih odlokov, ki se nanašajo na urejanje prostora. S »požegnanjem« Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – druga obravnava, bo na ravnici med Duplico in Podgorjem v prihodnje lahko slednjič le zrasla desetletja dolgo časa načrtovana in obljubljana kamniška proizvodno-skladiščna cona.pn sole

Z obravnavo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole v prvem branju bodo svetniki omogočili ureditev večnamenskega objekta v katerem se nahajajo knjižnica, glasbena šola, urad za delo, zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ga namerava občina v prihodnje prilagoditi in preurediti.

Sprejem mekinjskega samostana

V nadaljevanju seje bodo svetniki in svetnice obravnavali tudi več sprememb občinskih odlokov, spremembe pa se povečini nanašajo na usklajevanje odlokov in drugih dokumentov s spremembami zakonodaje.

Nedvomno bo nadvse zanimiva tudi obravnava predloga Sklepa o soglasju k sprejemu darila, ki se nanaša na samostan v Mekinjah. Kot smo že poročali so nune samostan nedavno tega zapustile, le-tega pa ponudile v dar Občini Kamnik.

samostan mekinje

Občina mora samostan tako samo še sprejeti, bržčas pa bo vse skupaj zgolj nujna formalnost, saj je sprejetju velikodušnega darila nun naklonjeno tako vodstvo občine, kakor tudi javnost, medtem ko za izpraznjene prostore samostana že zdaj, ko samostan sploh še ni uradno v lasti občine, vlada precejšen interes posameznikov in organizacij, ki bi želeli v nekdanjem samostanu pridobiti prostor.

Dnevni red in gradivo dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na posamezno točko.

Dnevni red 9. seje Sveta občine Kamnik

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik – druga obravnava
 5. 4. a. Grafika
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole – prva obravnava
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – prva obravnava
 9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice – prva obravnava
 11. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – prva obravnava
 12. Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2015
 13. Predlog Sklepa o seznanitvi nadzornega organa z aneksom h gradbeni pogodbi št. 354-55/2014-2
 14. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 15. Predlog Sklepa o soglasju k sprejemu darila
 16. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016 – prva obravnava