Naslovnica / NOVICE / Uši v kamniških šolah in vrtcih
Fotografija uši. - Foto: Gilles San Martin , Belgija (Creative commons licence)

Uši v kamniških šolah in vrtcih

V kamniških osnovnih šolah ter vrtcih se vsako leto spopadajo s pojavom uši in ušivostjo otrok, saj težave s krvosesimi zajedavci še zdavnaj niso izkoreninjena, ampak še kako prisotna nadloga. Razuševanje je zakonska obveznost staršev, ki so lahko zaradi ušivosti svojih otrok v skrajnem primeru kaznovani tudi z denarno kaznijo, šole in učitelji, pa se spričo nejasnih navodil in pooblasti nahajajo v nemajhnem precepu. Za pregledovanje lasišč namreč niso ne usposobljeni, ne pristojni, zato le-teh učencem, vsaj ne brez pisnega soglasja staršev, ne smejo pregledovati.

Uši so zoprna in še zdavnaj ne izkoreninjena nadloga, ki se vsakoletno pojavljajo tudi v kamniških vrtcih in šolah, saj imajo uši še posebej rade otroške glave. Ena izmed osnovnih šol na območju občine Kamnik je pred časom na svoji spletni strani objavila obvestilo staršem, da so na šoli ponovno zaznali pojav uši. Ker ne gre za redek, ampak vsakoletni pojav, smo na kamniške šole in vrtce naslovili par vprašanj v zvezi s tem, ali so v njihovem zavodu letos pojav uši že zaznali in kako se z njim spopadajo. Odgovori, ki smo jih prejeli so si zelo podobni, so pa pojav uši letos zaznali že vseh osnovnih šolah v občini.

Fotografija uši. - Foto: Gilles San Martin , Belgija (Creative commons licence)

Fotografija uši. – Foto: Gilles San Martin , Belgija (Creative commons licence)

Ravnateljica OŠ Marije Vere Violeta Vodlan je v odgovoru zapisala, da se s pojavom uši na OŠ Marije Vere srečujejo vsako leto, pojavile pa so se tudi že v tem šolskem letu. Kot pravi imajo pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti ključno vlogo starši, saj tega šola ne more nadomestiti, so jim pa pri tem lahko v pomoč. Zato ob pojavu takoj obvestijo starše ter jih seznanijo z informacijami, ki jim pomagajo pri odpravljanju ušivosti otrok.

Svetovalna delavka Mateja Hari OŠ Stranje nam je sporočila, da se uši na omenjeni šoli pojavljajo razmeroma redko, približno dva do tri krat letno, običajno pa le pri manjšem številu učencev. V letošnjem šolskem letu so zaznali dva primera ušivosti. Ob pojavu omenjenih zajedalcev v Stranjah obvestijo tako učence, kot starše, jim podajo informacije za odpravljanje ušivosti, starši pa so obenem naprošeni, da o morebitnem pojavu uši pri njihovem otroku takoj obvestijo tudi razrednike oz. šolo.

Ravnateljica OŠ Toma Brejca Mojca Rode Škerjanc je zapisala, da se uši na njihovi šoli, žal, pojavljajo vsako leto. Običajno jih zaznajo v jesenskem času, kot se je to zgodilo tudi letos, se pa uši običajno še parkrat pojavijo tudi med šolskim letom. Po opažanjih je pojav pogostejši med mlajšimi učenci, vendar posamezne primere zaznajo tudi med starejšimi. Na pojav jih največkrat obvestijo starši, sami pa o pojavu ušivosti obveščajo starše, ki jih ob tem prosijo, da naj ustrezno ukrepajo, obenem pa jim posredujejo tudi navodila za kurativo in preventivo.

Mag. Darja Kraševec, pomočnica ravnateljice OŠ Šmartno v Tuhinju, je posredovala informacijo, da se tudi na njihovi šoli problematika uši pojavi dva do trikrat v šolskem letu. Letos so se z ušmi v šoli prvič srečali že v mesecu septembru, tudi v OŠ Šmartno pa običajno takoj obvestijo starše z obvestilom na spletni strani šole ter pisnim obvestilom, ki vsebuje tudinekaj osnovnih navodil za ravnanje in preprečevanje. So se pa v šoli glede navodil za ukrepanje obrnili tudi na šolski dispanzer Zdravstvenega doma Kamnik. Mag. Darja Kraševec pa je ob tem še zapisala: »Žal je problematika kljub ukrepanju in osveščanju staršev glede ravnanja v primeru ušivosti kar trdovratna, saj ko že mislimo, da so uši odpravljene in da so vsi ukrepi zadostovali, se čez čas ponovno pojavijo.«

Rafko Lah, ravnatelj OŠ Frana Albrehta, je sporočil, da so se s pojavom uši ob začetku šolskega leta soočili tudi na njihovi šoli, zato so staršem učencev poslali obvestila s prišnjo, da svojim otrokom pregledajo lasišče, obvestilo staršem pa objavijo tudi na šolski spletni strani. Razen tega so letos na OŠ Frana Albrehta učiteljicam 1. – 5. razreda poslali tudi povezavo na strani NIJZ, kjer starši lahko dobijo nekaj koristnih informacij.

Fotografija: Gilles San Martin, Belgija

Fotografija gnide. – Foto: Gilles San Martin , Belgija (Creative commons licence)

Stanje v vrtcih je nekoliko boljše

Sodeč po podatkih in informacijah, ki so nam jih posredovali iz kamniških vrtcev, so razmere glede ušivosti otrok v vrtcih nekoliko boljše, kar gre najbrž pripisati tudi nekoliko večji pozornosti staršev, saj se majhni otroci povečini še ne češejo in ne umivajo sami.

Maša Drenik, direktorica vrtca Peter Pan, nam je sporočila, da v njihovem vrtcu zaenkrat še niso imeli večjih težav z naglavnimi ušmi, saj so v preteklih letih obravnavali zgolj posamezne primere, ter dodala, da so ob pravilnem ravnanju staršev, ki so nas pravočasno opozorili na pojav uši pri otroku, lahko s skupnimi močmi in sodelovanju vseh staršev pojav zajezili. »Uši gredo na čisto glavo in niso sramotne, so pa žal zelo dejavne. Če do pojava uši pride, se moramo o tem odkrito pogovoriti in obvestiti ostale starše v skupini. Pri tem je ključno, da vsi starši pregledujejo lasišče otroka in po potrebi primerno ukrepajo.« je še dodala Maša Drenik.

Jelka Golob, direktorica Vrtca Zarja, nam je posredovala informacijo, da v njihovem vrtcu pojava uši v letošnjem letu še niso zabeležili.

Iz informacije, ki jo je pripravil Marko Škofca, organizator zdravstveno higienskega režima v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, gre razbrati, da so se v največjem kamniškem vzgojno-varstvenem zavodu v tem šolskem letu že srečali z nekaj posamičnimi, oz. kot so zapisali, izoliranimi primeri uši, vendar so, kot pravijo:“Zaradi doslednega informiranja in dobrega sodelovanja s starši so te primere hitro zaustavili in preprečili širjenje na ostale otroke.” Zapisali so še: “Smernice za vključitev otroka v vrtec /šolo po preboleli bolezni, ki jih je pripravil NIJZ, priporočajo vključitev otroka v vrtec takoj po uspešno opravljenem razuševanju, svetuje pa se tudi redno pregledovanje lasišča, zato je vloga staršev pri odpravljanju in preprečevanju uši ključnega pomena.”

Starši so lahko tudi kaznovani

Po Zakonu o preprečevanju nalezljivih bolezni je razuševanje obveznost in odgovornost staršev, morebitna opustitev odpravljanja uši, pa je prekršek, za katerega je predpisana tudi denarna kazen.

57. člen Zakona o nalezljivih boleznih (zadnji odstavek)
Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev roditelj ali skrbnik mladoletnika, ki je storil prekršek, če je to neposredna posledica opustitve dolžne vzgoje in skrbi za mladoletnika.

Podatka o tem, ali je bil morda zaradi tovrstnega prekrška na Kamniškem že kdo kaznovan, pa nismo uspeli zaslediti še nikjer.

Ali učitelji lahko pregledajo lasišče učencem?

Da je ušivost učencev prevej pereč problem kaže tudi to, da se s problematiko uši v šolah ukvarja tudi Varuh človekovih pravic. Eden izmed ravnateljev je Varuha namreč opozoril na zahtevo oz. željo staršev, da bi lasišča učencem pregledovali učitelji, ki pa za kaj takšnega, po njegovem mnenju, nimajo ustrezne zakonske podlage. Ker se s podobno dilemo bržčas ukvarjajo tudi v katerem izmed kamniških zavodov, v pomoč vsem ravnateljem in učiteljem v celoti objavljamo tudi mnenje Varuha, ki je bilo na njegovi spletni strani objavljeno 23. oktobra 2015.

Žal lahko iz objavljenega mnenja razberemo, da so šole in učitelji, spričo nejasnih navodil, prepuščeni lastni presoji, ki jih, četudi dobronamerno, morebiti lahko pripelje celo v navzkriž zakonom.

Uši so v šolah še vedno težava

Varuh je ponovno obravnaval problem pojavljanja ušivosti pri učencih. Te nadloge v nekaterih šolah nikakor ne morejo izkoreniniti. Ravnatelj, ki nas je na problem opozoril, je pojasnil, da starši želijo, da bi lasišča učencem pregledovali učitelji. Od resornega ministrstva ni prejel ustreznih informacij in uporabnih navodil v zvezi s tem. Po njegovem mnenju za pregledovanje lasišč učitelji nimajo ustrezne zakonske podlage. Na Varuha se je obrnil s prošnjo za nasvet.

Ravnatelju smo sporočili, da se je Varuh s problemom ušivosti učencev v šolah ukvarjal leta 2009, ko smo oblikovali tudi svoje stališče. Že takrat smo ocenili, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v premajhno oporo šolam. Ugotovili smo, da šole, kjer so se pojavile uši, ravnajo zelo različno. Ponekod so posebej plačali strokovni pregled lasišč vseh učencev, ki so ga zaupali patronažni službi. Slednja pa teh storitev ne opravlja v okviru javne zdravstvene službe, zato naj bi to storitev opravila na stroške staršev.

Dejstvo je, da strokovni delavci v šolah niso usposobljeni za diagnosticiranje in zdravljenje nalezljivih bolezni, med katere spada tudi ušivost, da ne smejo pregledovati učencev, saj niso zdravstveni delavci in da morajo obvestiti starše o tem, da ima njihov otrok uši. Ko torej posamezna šola ugotovi, da so se pojavile uši, obstajata dve možnosti za ukrepanje: da pregled lasišč v šoli proti plačilu opravi ustrezno usposobljena oseba ali od (staršev) vseh učencev zahteva potrdila, da njihov otrok nima uši. Potrdila je treba pri zdravniku plačati. V zvezi s problemom smo se obrnili na tedanji Inštitut za varovanje zdravja RS (zdaj Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ), kjer so nam pojasnili, da je po Zakonu o nalezljivih boleznih razuševanje obveznost in odgovornost staršev. V primeru opustitve odpravljanja uši starši storijo prekršek, ki se kaznuje z globo.

Tudi ta odgovor nam ni pojasnil, kako naj se s problemom ukvarjajo šole, zato smo naslovili poizvedbo še na MIZŠ. MIZŠ je v odgovoru pojasnilo, da v zvezi s problematiko šolam ni posredovalo nobene okrožnice oziroma navodil o tem, kako naj ravnajo. Ukrepanje je prepuščeno posamezni šoli. Če se šola s tem vprašanjem obrne na MIZŠ, jo pristojni napotijo po informacije na pristojni Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) oziroma na NIJZ. Tudi MIZŠ meni, da strokovni delavci šole nimajo zakonske podlage za pregledovanje lasišč otrok. Ker pa NIJZ oziroma ZZV priporočata, da učitelji ali vzgojitelji vsaj dvakrat na teden pregledujejo lasišča otrok, mora vodstvo šole o tem obvestiti starše in za pregledovanje lasišč pridobiti tudi njihovo dovoljenje.

S pridobljenimi odgovori ne moremo biti zadovoljni. Varuh meni, da bi moralo MIZŠ dati šolam nedvoumna navodila, kako naj se ukvarjajo s problemom ušivosti, kam naj se obrnejo in kdo naj ugotavlja, ali in kateri učenci imajo uši. Predlagali smo, naj šolam izdajo ustrezna navodila za ravnanje in se v zvezi s tem uskladijo tudi z Ministrstvom za zdravje (MZ). Le tako bodo lahko poenotili ravnanje vseh šol in preprečili nepotrebno jezo in nezadovoljstvo staršev. MIZŠ je Varuhov predlog sprejelo in se z MZ dogovorilo, da bo glede na zdravstveno naravo problema ušivosti pri učencih pripravilo za šole ustrezna navodila in predloge ukrepov.

Vendar se to očitno (še vedno) ni zgodilo. Zato na problem ponovno opozarjamo. Od pristojnih državnih organov zahtevamo izvedbo priporočila Varuha, da MIZŠ vendarle pripravi ustrezna navodila, kako naj šole ravnajo ob pojavu ušivosti. Menimo, da je bila pobuda utemeljena.11.0-75/2015

Kako odkriti in odpraviti uši

Navodila za razuševanje. Vir: http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi

Navodila za razuševanje. Vir: http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi

Običajno je šok ob odkritju uši pri otroku najhujši za mlade starše, ki se s tem pojavom srečajo prvič. Z ušivostjo je namreč povezanih še vrsta predsodkov, vendar se moramo zavedati, da lahko uši doletijo vsakega otroka, pa tudi odraslega. Kot pri vsaki podobni stvari je tudi pri tem ohraniti predvsem mirno kri in se, brez pretirane panike ter bojazni, odstranjevanja lotiti načrtno in sistematično.

Na trgu obstaja vrsta različnih učinkovitih pripravkov za odstranjevanje uši. Običajno gre za različne šampone, zagotovo pa je uporaben tudi še kateri izmed receptov in nasvetov naših babic, ki so se z ušivostjo spopadale precej pogosteje kot današnje mame, seveda pa pri tem nimamo v mislih petroleja, striženja na balin in podobnih radikalnih ukrepov, ki so včasih doleteli otroke, ki so iz šole prinesli uši.

Podrobna navodila o tem kako uši odkriti in odpraviti lahko najdete na spletni strani Naiconalnega inštituta za javno zdravje – http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi .

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve