Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Vprašanja svetnikov: Tovorni promet in asfaltna baza v Črni

Vprašanja svetnikov: Tovorni promet in asfaltna baza v Črni

Na 4. seji Sveta občine Kamnik je Martina STRMŠEK – LMŠ – Naprej Kamnik, občinski upravi zastavila vprašanje glede problematike tovornega prometa ter asfaltne baze v Črni: “Pred časom je bilo ţe kar nekaj truda vloţenega v reševanje problematike tovornega prometa na cesti Kamnik – Vransko R2 – 414. Prav tako je po spletu zaokroţila peticija o ukinitvi tovornega prometa na cesti Kamnik – Gornji Grad (R1 – 225).
V Kamniku je v smeri proti Vranskem postavljena tabla, ki označuje prepoved prometa za tovorna vozila teţja od 7.5 t, v Stahovici pa je tabla, ki prepoveduje voţnjo priklopnikom. Kljub znakom krajani opozarjajo na veliko gostoto tovornega prometa na obeh cestah, ki pa nista primerni za tovrstne prevoze. Po registrskih označbah sodeč, gre predvsem za tranzitni promet. Ob cestah potekajo tudi šolske poti, kar pa zaradi pomanjkanja pločnikov in nevarnih odsekov povečuje ogroţenost otrok in ostalih prebivalcev.

Dodaten problem v dolini Črne predstavlja novozgrajena asfaltna baza, ki bo poleg povečanja tovornega prometa, povzročila tudi onesnaţenje ozračja.
Sprašujemo kakšna so stališča in aktivnosti občinske uprave do problematike tovornega prometa skozi dolino Črne in skozi Tuhinjsko dolino, ter kakšno je stališče občinske uprave do asfaltne baze v Črni?”

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA – vodja Oddelka za gospodarske javne službe:
Občinska uprava je na problematiko tovornih vozil na drţavnih cestah skozi dolino Črne in skozi Tuhinjsko dolino v preteklosti ţe večkrat opozorila pristojne sluţbe ministrstev. Prav tako je bil pripravljen predlog za spremembo Pravilnika o omejitvi uporabe drţavnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ter hkrati s tem predstavljena moţnost uporabe drugih drţavnih cest v navezavi z avtocesto. S strani občine je bil organiziran sestanek na temo problematike tovornih vozil, na katerega so bile povabljene vse pristojne sluţbe. Kljub naporom in opozarjanju občine s strani ministrstva ni bilo jasnega odgovora. Pristojnost občine na področju problematike tovornih vozil na drţavnih cestah je le izvajanje poostrenega nadzora v naseljih, kar občinsko redarstvo izvaja dvakrat mesečno z nadzori tovornih vozil ter tehtanjem tovornih vozil v sodelovanju s policijo.

Stališče občinske uprave do asfaltne baze v Črni je, da je z druţbenim planom občine Kamnik za območje R12 Peskokop Črna predpisana izdelava ureditvenega oz. po novem ZPNačrt (Zakon o prostorskem načrtovanju) občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki mora biti sprejet po postopku, kot to določa materialni zakon. Za sanacijo in izkoriščanje peskokopa je treba izdelati prostorski izvedbeni akt – ureditveni načrt oz. občinski podrobni prostorski načrt, kjer bodo določeni pogoji za posege v prostor in sanacijo. V dopolnjenem osnutku OPN je za navedeno območje -BK 03 predpisano urejanje z OPPN. Torej šele s podrobnim prostorskim aktom bodo določene vse morebitne dodatne dejavnosti na območju peskokopa. Občina v skladu z veljavno zakonodajo skrbi za urejeno bivalno okolje vseh občanov. Prizadevanja občanov se nam zdijo upravičena, vendar občina ni pristojna za reševanje nastalega problema.