Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Zadnja letošnja seja Občinskega sveta je minila brez “neandertalskih debat”

Zadnja letošnja seja Občinskega sveta je minila brez “neandertalskih debat”

Včeraj so se kamniški svetniki in svetnice srečali na zadnji letošnji seji Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so obravnavali ter potrdili vrsto pomembnih zadev, ki bodo v prihodnjih letih bistveno vplivale na dogajanje v občini, seja pa je kljub temu, kot je na seji zadovoljno dejal župan Marjan Šarec, potekala brez “neandertalskih debat”, kot se je to, po njegovem mnenju dogajalo v prejšnjem mandatu.

Po uvodnih formalnostih in odgovorih na vprašanja svetnikov, ki jih bomo objavili v posebnih prispevkih, so se svetniki in svetnice najprej posvetili kadrovskim zadevam, pri čemer so v Svet Doma starejših občanov kot predstavnico imenovali Mojco Jončesko Malovrh, mag. Janeza Topolška za člana Nadzornega odbora Občine Kamnik, Matejo Bajde Dimec, Tatjano Cevec Drolc in Jano Pavlič kot predstavnice ustanovitelja v Svet OŠ Šmartno v Tuhinju.

Razen tega, pa so svetniki in svetnice podali tudi pozitivno mnenje vsem prijavljenim kandidatom oz. kandidatkam za ravnatelja oz. ravnateljico Osnovne šole Marije Vere, pri čemer je bilo zanimivo, da se je med gradivom za sejo znašla tudi »anonimka« skupine zaposlenih v omenjeni osnovni šoli, v kateri dolgoletno ravnateljico Violeto Vodlan ter posredno tudi njeno pomočnico Jožico Senica Zabret, obdolžujejo ustrahovanja in mobinga ter tudi vplivanja na volitve. Gradivo je ob tem prinašalo tudi ravnateljičin odgovor na obtožbe, ki jih Violeta Vodlan odločno zanika, vsemu skupaj pa svetniki in svetnice v razpravi niso posvečali pozornosti.

17-seja-2016-21Strategija turizma

Med najpomembnejše točke dnevnega reda včerajšnje seje lahko uvrstimo sprejetje Strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik do leta 2015, ki je bila med svetniki in svetnicami deležna številnih pohval, saj je prevladovalo mnenje, da je strategija dobra, predvsem pa dobro pripravljena, v njej pa je upoštevana tudi večina predlogov in dopolnitev, ki so bili podani, sama strategija pa zajema koncept razvoja in trženja turizma, s poudarkom na trajnostnem in zelenem turizmu.

Občina prevzema Kulturni dom oz. kamniško kulturo

Pomen in vloga občinskega Zavoda za turizem in šport se v prihodnje ne bo povečala zgolj s sprejetjem prej omenjene strategije, ampak tudi s sprejetjem več odlokov, s katerimi Občina Kamnik zagotavlja formalne pogoje za skorajšnji prevzem upravljanja Doma kulture Kamnik ter s tem kulture nasploh. Zadnjih 15 let je bila osrednja kamniška kulturna ustanova v upravljanju nevladne organizacije oz. KD Priden možic, ki je kamniški Dom kulture, vsaj glede na prejeta sredstva, upravljalo in vodilo več kot uspešno, saj so uspeli, za razmeroma majhen denar, zagotoviti raznovrstne in bogate programske vsebine, hkrati pa je Dom kulture, v sožitju z Mladinskim centrom Kotlovnica, zaživel tudi kot nekakšno kamniško ustvarjalno pribežališče za številne mlade ustvarjalce. Kako bo s tem v prihodnje zaenkrat lahko samo ugibamo, smo pa obenem prepričani, da ne bo nič več tako, kot je bilo, predvsem pa utegne »kamniška kultura« postati precej dražja, predvsem pa (še) bolj politično oz. uradniško »dirigirana«.

Dobro stran vsega skupaj morda lahko vidimo v tem, da bo Občina Kamnik odslej domala primorana k boljši materialni skrbi za osrednjo kamniško kulturno ustanovo, kako se bo vse skupaj poznalo na programu in vsebinah, nenazadnje pa tudi stroških povezanih z delovanjem Doma kulture, bo potrebno vsaj nekaj časa počakati. V prehodnem obdobju gre najbrž pričakovati vsaj nekaj tranzicijskih in organizacijskih težav, Dom kulture Kamnik, pa bo s spremembo zagotovo izgubil vsaj del svoje »duše« in entuziazma, kajti nekateri dosedanji glavni akterji, ki se ne vidijo v vlogi »občinskih kulturnih uradnikov«, že iščejo nove ustvarjalne alternative in izzive.

Zavod za turizem in šport, se bo po novem imenoval Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Podražitev odvoza odpadkov

V nadaljevanju seje so svetnice in svetniki sprejeli še Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter sprejeli Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov v občini Kamnik.

Odslej bo kot osnova za obračun stroškov služili normativ in ne več velikost posode za odpadke, kot je bilo to do sedaj, ko so gospodinjstva odvoz odpadkov plačevala glede na velikost posode, ne glede na število članov gospodinjstva, kar bo (navidezno) ugodneje predvsem za enočlanska in dvočlanska gospodinjstva, vendar zgolj v primeru, če bodo imela nameščena 80 litrsko posodo za odpadke. Nove posode mora izvajalec Publicus d.o.o. zagotoviti do konca marca prihodnje leto.

Kljub temu, da bodo gospodinjstva v povprečju plačevala nekoliko manj, pa gre za podražitev storitev odvoza odpadkov, saj bodo uporabniki, ki bodo želeli obdržati posodo enake velikosti kot jo imajo sedaj, plačevati več oz. kot je navedeno v obrazložitvi: »Trenutna 80 litrska posoda ustreza gospodinjstvom z enim ali dvema članoma, po novem obračunu pa 80 litrska posoda zadošča gospodinjstvom z do vključno 4 (štirimi) člani. Gospodinjstva, ki imajo trenutno 120 litrsko posodo ter 3 ali 4 osebe v gospodinjstvu, bodo plačevala 0,15 € manj, vendar bodo morala zamenjati posodo za manjšo, saj po Tehničnem pravilniku 80 litrska posoda ustreza gospodinjstvom do vključno 4 člane; (merilo je 20 l po osebi pri 14-dnevnem odvozu). Če pa bi tako gospodinjstvo želelo obdržati posodo z enako prostornino, potem nov obračun za njih pomeni podražitev.«

Zmanjševanje količine odpadkov je sicer nedvomno nuja, žal pa sprejete spremembe še vedno ne vsebujejo neke vrste motivacijskega elementa, ki bi nagrajevalo ozaveščene občane ostale pa spodbujalo k čim manjši količini proizvedenih oz. odloženi odpadkov.

17-seja-2016-4

Oživljanje mestnega jedra s spodbujanjem malega gospodarstva in parkiranjem v Maistrovi ulici

V nadaljevanju seje so občinski svetniki in svetnice sprejeli spremembo Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki naj bi podjetnike spodbujal k najemanju poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, ki že dlje časa in neustavljivo umira, vse več lokalov pa je praznih.

Eden izmed ukrepov, ki morda utegne pripomoči k oživitvi starega mestnega jedra, je tudi sprememba Pravilnika o prometni ureditvi na javnih površinah, ki predvideva, da bo odslej tudi na enosmernem delu Maistrove ulice možno kratkotrajno parkiranje do 30 minut, kot je to urejeno pri pošti. Kot navajajo predlagatelji, je cilj spremembe poenotenje parkiranja na območju tržnice Kamnik ter tako po vzoru drugim krajev in tujine v mestnem jedru omogoči občanu ali obiskovalcu, da bi lahko za kratek opravek, z obvezno parkirno uro, brezplačno parkiral za 30 minut.

17-seja-2016-12

Proračuna za leti 2017 in 2018 brez »neandertalskih debat«

Da v kamniškem občinskem svetu domala ni opozicije, je bilo razbrati iz obravnave predlogov proračuna za leti 2017 in 2018, saj je razprava potekala domala v idiličnem vzdušju, saj so svetniki in svetnice na predlog obeh proračunov domala niso imeli pripomb, hkrati pa so skorajda po vrsti hvalili tudi pripravljavce proračuna, ki je po njihovem mnenju uravnotežen in dober, nekaj pripomb je bilo slišati le na račun pomanjkljivih obrazložitev posameznih, predvsem povišanih postavk, kot je denimo folklorna dejavnost, kateri se bo v prihodnje namenilo več kot trikrat toliko denarja kot doslej. Tega se bodo kamniški folkloristi, ki bodo z novo postavko, podobno kot mestni godbeniki, pridobili nekako privilegiran položaj, saj jim je, namesto dosedanjih treh jurjev, za njihovo dejavnost odslej zagotovljenih kar deset, zato smo lahko prepričani, da bodo od veselja zagotovo kar zaplesali.

17-seja-2016-13

Zadovoljstvo nad umirjeno razpravo pri obravnavi proračuna, pa je izrazil tudi vidno zadovoljen župan Marjan Šarec, ki je dejal, da ga veseli, da je razprava umirjena oz. kot je dejal: »Bi pa tudi sam izrekel pohvalo svetnicam in svetnikom, ker glede na neandertalske debate nekaterih v prejšnjem mandatu je tole na zelo visoki ravni razprave in si želim, da bo tako tudi v bodoče.«

Svetniki in svetnice lahko še naprej »zapravijo« dobrega jurja na leto

Po obravnavi in sprejetju predlogov proračuna, so svetniki in svetnice potrdili še Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2017 in 2018, ki jim omogoča, da za svoje delovanje porabijo največ 90 evrov mesečno na posameznega člana oz. 1.080 evrov na leto. Iz tega denarja si svetniki in svetnice običajno nabavijo tablice, telefone in podobno, nekateri pa jih denimo izrabijo tudi za objavo plačanih prispevkov v občinskem glasilu.

Ob tem je potrebno dodati, da svetniki in svetnice za svoje delo prejemajo sejnino, hkrati pa so iz občinskega proračuna zajetno financirane tudi politične stranke.

17-seja-2016-6

Vrednost nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ostaja nespremenjena

Med sprejetimi sklepi včerajšnje seje je potrebno omeniti še to, da se Vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne bo spremenila, tako da bodo občani in podjetja v prihodnjem letu prejeli enake položnice kot lani.

17-seja-2016-1

Proračunska rezerva in program dela

Proti koncu seje so kamniški občinski svetniki potrdili še predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra ter Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017, ki predvideva, da se sredstva uporabijo za sanacijo nekaterih plazovitih območji v občini, in sicer v Podstudencu in Žubejevem.

Povsem za konec, pa so svetniki sprejeli oz. potrdili še okvirni program svojega dela v prihodnjem letu.