Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Proračun je sprejet – koalicijska zverina požrla predloge opozicijskih muckov

Proračun je sprejet – koalicijska zverina požrla predloge opozicijskih muckov

Na sinočnji, 4. redni seji Sveta občine Kamnik, so svetniki in svetnice, brez večjih zapletov, nekoliko podražili vrtec ter sprejeli proračuna za leti 2015 in 2016. Svetniki opozicije so nekoliko razočarani, ker je koalicija zavrnila domala prav vse njihove predloge in amandmaje, župan pa je lahko zadovoljen, ker je pod streho spravil prvi proračun novega mandata.

Ob sprejemanju obsežnega dnevnega reda, ki je bil deležen manjših postopkovnih sprememb, je Damjan Hribar (SDS) predlagal, da se z dnevnega reda umakne predlog proračuna za leto 2016, saj je, po njegovem mnenju, zaradi številnih sprememb in negotovosti, ki se obetajo na področju financiranja občin, njegovo sprejetje nekako nesmiselno oz. preuranjeno, saj bo skorajšnjega rebalansa najbrž deležen že letošnji proračun, vendar je bil njegov predlog zavrnjen.

Kadrovske spremembe
Svetniki in svetnice so, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovali nove predstavnike v Svet Vrtca Antona Medveda in OŠ Stranje ter novega člana v Odboru za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem. V Svetu OŠ Stranje je Mateja Slaparja, zaradi nezdružljivosti funkcije, zamenjala Breda Uršič, Aleksandro Uršič, ki je odstopila iz Odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem, pa je zamenjal Zoran Bosančić. V Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik so bili imenovani Anton Iskra, Bogdan Pogačar in Tina Trček.

Tovorni promet in drsališče
Tokratni svetniški vprašanji sta na seji zastavila Martina Strmšek (LMŠ) in Damjan Hribar (SDS). Strmškovi, ki jo je zanimalo stališče občine glede tovornega prometa in asfaltne baze v Črni, je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša (povezava), Hribarju, ki ga je zanimalo kaj se dogaja z izginulim drsališčem, pa je odgovor podal v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport Franci Kramar. (povezava).

Prostorski načrt B26 Polje in B24 Stol
V nadaljevanju so svetniki obravnavali Dopolnjen osnutek Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del. Gre za območje, med Duplico in Podgorjem, ki se že dlje časa omenja kot morebitna kamniška obrtna cona. Vodja oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je pojasnila, da gre za zemljišča, ki so večinoma še nepozidana, na zemljiščih pa je predvidena predvsem gradnja objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovne prostore s spremljajočo infrastrukturo.

Organizacijske spremembe v občinski upravi
S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik je občinska uprava dobila možnost, da združi oddelek za gospodarske dejavnosti in finance ter za gospodarske javne službe v enoten oddelek ter ustanovitev novega Oddelka za razvoj in investicije. Le-to naj naj bi prineslo učinkovitejše in racionalnejše delo občinske uprave.

Opozicijski svetniki so imeli sicer nekaj malega pripomb, predvsem zaradi mnenja, da bi moral biti oddelek za finance ločen, se pa vseeno nadejajo, da bo reorganizacija prinesla pozitivne učinke.

4seja3

Vrtec cenejši za občino, dražji za starše
S sprejetjem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik, so svetniki »dobiček«, ki ga je vrtec ustvaril v preteklem letu, namenili za investicijska oz. vzdrževalna dela posameznih enot ter nadaljevali s točko v kateri so obravnavali spremembo cene storitev predšolske vzgoje.

S spremembo cen programov za predšolsko vzgojo, predvsem z ukinitvijo osnove za starše, se bo vrtec za starše otrok nekoliko podražil (od 2,2 do dobrih 16 evrov in za drugo starostno skupino od dobrih 4 do 32 evrov na mesec), za Občino Kamnik, pa bodo vrtci postali nekoliko cenejši.

Tekom razprave je bilo moč slišati tudi nekaj pohvalnih besed na račun dela odhajajoče direktorice vrtca Renate Hojs, saj se je cena storitev in stroškov predšolske vzgoje v zadnjih letih zniževala, najbrž pa bi lahko del zaslug za zniževanje stroškov, predvsem pri investicijah, lahko pripisali tudi vztrajnemu »sitnarjenju« direktorja občinske uprave mag. Ivana Kende.

Ne glede na to, da se je v zadnjih letih cena storitev vrtca v Kamniku zniževala, so bili do predloga občinske uprave precej kritični opozicijski svetniki Brane Golubović (LDP), Mojca Jončeska Malovrh (DESUS), Damjan Hribar (SDS) in Aleš Lipičnik (SMC), ki so kritizirali odločitev, da se vrtci za občino pocenijo, za starše pa podražijo. Lista Dušana Papeža je na predlog sklepa podala amandma v katerem je predlagala, da se še naprej ohrani ugodnosti za starše, vendar je usklajen glasovalni stroj koalicije, predlog, z obrazložitvijo, da Občina Kamnik že zdaj samo za vrtce namenja krepko prek 5 milijonov letno in da si nadstandardov ne more več privoščiti, zavrnil. Sklep je bil sprejet s 15 glasovi za in 11 proti.

V zvezi z vrtci so svetnice in svetniki sprejeli še Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, s katerim se jasneje opredeljuje način sprejema otrok v vrtec.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči
Brez posebne razprave so svetniki v nadaljevanju sprejeli Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik, razveljavili Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik, ga nadomestili z istoimenskim Pravilnikom ter sprejeli še Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015 ter Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2015.

Proračun 2015
Po 45-minutnem odmoru je sledil vrhunec tokratne seje, druga obravnava Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015, ki pa se je odvil kar nekako po pričakovanjih. Razpravljali so predvsem opozicijski svetniki, medtem ko je večina koalicijskih svetnikov modro molčala ter disciplinirano pritiskala na glasovalne tipke.

Opozicijski svetniki so predlogu proračuna sicer namenili nekaj lepih besed in pohval na račun tega, da je občinski upravi uspelo sestaviti uravnotežen proračun brez kredita, so pa imeli precej pripomb na račun tega, da je predlagatelj zavrnil vse njihove amandmaje.

Ne glede na vse, je začetni del razprave o proračunu minil predvsem v znamenju Damoklejevega meča, ki visi nad proračunom. Gre za številne spremembe in nejasnosti v zvezi z državnim financiranjem občin, ki lahko, domala preko noči, občinski proračun postavijo povsem na glavo, na kar pa občina in občinska uprava ne more vplivati. Še posebej grozeč je morebiten izpad kohezijskih sredstev, kar bi pomenilo, da bi morala Občina Kamnik izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega sistema v celoti financirati sama.

Na to je, v imenu svetniške skupine, v razpravi ponovno opozoril tudi Damjan Hribar (SDS), nekaj zanimivih in še svežih pojasnil ter informacij v zvezi z neobetavnimi novostmi na področju financiranja občin je podal poslanec državnega zbora in občinski svetnik mag. Matej Tonin (NSi), ki je svetnike seznanil tudi s tem, da naj bi država del molzenja davkoplačevalcev, z možnostjo nalaganja dodatnih davkov, prevalila na občine, začela zaračunavati takso za potrdila o namenski rabi ipd., kar nekako pomeni, da se nam, tako davkoplačevalcem, kot občinam, v bližnji prihodnosti najbrž ne obeta nič dobrega. Utegne se namreč zgoditi, da bo tudi letošnji občinski proračun postal zgolj račun brez krčmarja.

4seja7

V razpravi glede amandmajev in proračuna, je Brane Golubovič (LDP) izrazil razočaranje nad dejstvom, da so bili vsi predlogi njihove svetniške skupine zavrnjeni ter hkrati, nekoliko cinično, čestital DESUS-u, ki je uspel s predlogom, da se nekaj proračunskega denarja nameni folklorni dejavnosti. Golubovič je občinsko upravo opozoril na to, naj ne meša sredstev za investicije in izvedbo programov v športu, opozoril na vedno manjše število sponzorjev in finančno breme, ki ga morajo nositi starši otrok, ki se ukvarjajo s športom, predlagateljem proračuna pa očital, da so za KamnikBus našli denar, medtem ko sredstva za športno dejavnost znižujejo. Dejal je še, da če so težki časi, naj bodo težki za vse, ne zgolj za tiste, ki komu niso všeč.

Zanimivo razmišljanje je podal svetnik Aleš Lipičnik (SMC), ki je dejal, da je proračun uravnotežen zgolj v okviru ustaljene, podedovane miselnosti, čeprav bi bilo potrebno le-to potrebno preseči in ne zgolj ponavljati starih, nenehnih napak, za katere menimo, da so, ker so bile že tolikokrat ponovljene, nekaj povsem običajnega. Po Lipičnikovem mnenju je v občinske proračunu premalo sredstev, sploh v primerjavi s športom, namenjeno spodbujanju gospodarstva.

Jože Korošec (SLS) je izrazil razočaranje, da predlogi opozicije niso bili sprejeti, saj je po njegovem mnenju na nekaterih postavkah zagotovo še precej manevrskega prostora, predvsem pri javnih zavodih, v katerih naj bi novembra razmišljali kaj bi še kupili, da bodo porabili denar za materialne stroške.

Nekaj podobnih razmišljan sta nanizala še Žaklina Zdravkovič (LDP) in Damjan Hribar (SDS), ki je dejal, da so bili opozicijski predlogi razmeroma skromni, predvsem pa nepolitični in korektni, saj opozicija ni vlagala amandmajev, ki bi koalicijo spravljali v zadrego, denimo s predlogi urejanja cest in podobnega v njihovih domačih krajih.

Župan Marjan Šarec je očitke svetnikov zavrnil z besedami, da jih sicer razume in da se z njimi na nek način celo strinja, da pa vsak preveč gleda zgolj na svoje interese, da so sredstva omejena, poseganje v proračun z upoštevanjem njihovih predlogov, ki jih je vzel nadvse resno, pa bi lahko podrlo njegovo krhko konstrukcijo proračuna. Le-to, poleg nezanesljivosti v zvezi s financiranjem občin in kohezijskih projektov, lahko podre že obilno sneženje, ki močno podraži zimsko službo.

Ob 20:30, ko je bila na vrsti razprava o predlaganih amandmajih in so svetniki že skoraj zehali, so največ polemik sprožila sredstva namenjena Kamnikbusu, saj so bili svetniki mnenja, da bi se denar, ki ga občina namenja vožnjam praznega avtobusa, lahko porabila bolje.

Vsaj v obravnavi amandmaja, pa Kamnikbus ni bil prazen, ampak poln folkloristov. Občinska uprava je namreč pripravila amandma, ki je skupaj prinašal tako sredstva za avtobus, kot tudi za folklorne dejavnosti, kar je med opozicijskimi svetniki sprožilo nekaj nejevolje, kajti folkloro bi podprli, Kamnikbusa pa ne. Amandma je bil vseeno sprejet.

Razprava se je prelomila ob obravnavi amandmaja svetniške skupine Liste Dušana Papeža, ki je predlagala, da se športni dejavnosti vrne 12.000 €, ko je svetnik Brane Golubovič (LDP) župana domala rotil, naj vrne višino sredstev na raven iz preteklega leta.

Predlog LDP je predvideval, da se del sredstev za šport nameni tudi iz postavke vzdrževanja občinske stavbe, kar pa je bilo glede na to, da je malo pred tem svetniku Marjanu Novaku – Škatli (LMŠ) v roki ostala kljuka sejne dvorane, domala komično opravičilo, da je bil amandma zavrnjen.

Opozicijski svetniki so po zavrnitvi tega amandmaja povsem izgubili voljo ter se, precej razočarani, v nadaljevanju odpovedali tako razpravi, kot tudi glasovanju, saj se jim je zdelo za malo, da so v občinskem svetu upoštevani približno toliko kot ikebane.

V nadaljevanju so bili preostali amandmaji, ki so jih vložile opozicijske svetniške skupine, rutinsko zavrnjeni, tako da bi jih lahko, v dobrobit krajše seje, lahko obravnavali oz. zavrnili kar v kompletu.

Župan in koalicija bi se morda lahko opozicije usmilila in podprla vsaj kak njihov predlog, ampak glede na to, da je šlo za prvi pravi prikaz razmerja moči med koalicijo in opozicijo, bi lahko rekli, da je bilo ob zavračanju predlogov v zraku čutiti tudi nekaj trme v smislu »Pamti, pa vrati.« Ampak, navsezadnje, tudi to je del politike in koalicijska zverina je tokrat požrla predloge opozicijskih muckov, ki pa si bodo sčasoma že še nabrusili krempeljčke.

4seja2

Kakorkoli že, svetniki so z 18 glasovi za proračun za leto 2015 sprejeli, župan Marjan Šarec pa je lahko zadovoljen, da je hitro in brez večjih pretresov pod streho spravil prvi, ter tudi po mnenju opozicijskih svetnikov, niti ne tako slab, proračun novega mandata.

V nadaljevanju je nekaj opozicijskih svetnikov sejo zapustilo, preostali svetniki pa so, s 17 glasovi za, v nadaljevanju potrdili še proračun za leto 2016, Letni program športa, Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 ter Okvirni programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve